InfraRYL nimikkeistöt

Vertailuhakemisto 2021 Järjestelmät

Taulukko muuttuneista nimikkeistä Kaiteiden 32100 ja Aitojen 32200 osalta verrattuna Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohjeeseen. Numerointi ja/tai rakennusosan nimi ovat joiltain osin muuttuneet. Nimikkeitä on poistettu, muutettu ja täydennetty. Osa luvuista on poistettu tarpeettomina, Teräs- ja betonikaiteiden taas tultua uusina huomattavan laajoina kokonaisuuksina. Vertailuhakemistossa ei ole muita Järjestelmien nimikkeitä, jotka päivittyivät julkaisuversiossa 2020/2.

Vertailuhakemisto 2020 Järjestelmät

Taulukko muuttuneista nimikkeistä Valaistusrakenteiden osalta 33600 verrattuna Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohjeeseen. Numerointi ja/tai rakennusosan nimi ovat joiltain osin muuttuneet tarpeesta kehittää nimikkeistöä rakennusvaiheittain sen osien mukaiseen rakentamisjärjestykseen. Nimikkeitä on poistettu, muutettu, täydennetty ja jaettu eri osiin. Vertailuhakemisto sisältää myös Järjestelmien versiossa 2020/1 päivittyneet Vesihuolto- sekä lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät, joissa tosi ei ole nimikemuutoksia.

Vertailuhakemisto 2019 Sillat

Taulukko muuttuneista nimikkeistä Siltakokonaisuuden osalta 42000 verrattuna Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohjeeseen. Numerointi ja/tai rakennusosan nimi ovat joiltain osin muuttuneet tarpeesta kehittää nimikkeistöä rakennusvaiheittain sen osien mukaiseen rakentamisjärjestykseen. Joitakin nimikkeitä on poistettu (mm. paalutuksien osalta) tarpeettomina (osa on harvoin toteutettava ja/tai aina erikseen suunniteltava) tai rakennusosien teknisten laatuvaatimusten yhtenäistämisen vuoksi.

Infra 2015 CAD-kuvatasojärjestelmä

Ohje perustuu Infra 2015 rakennusosa- ja hankenimikkeistöön. Julkaisussa määritellään infrahankkeiden CAD-suunnitelmissa käytettävä tasorakenne, ja se käsittää vain tasokuvat (suunnitelmakartat ja leikkauspiirustukset). Ohjeessa on pyritty yksinkertaistamaan järjestelmän käyttöä siten, että soveltamista tarvitaan mahdollisimman vähän ja kaikki käyttäjät pystyvät hyödyntämään valmista template-tiedostoa, joka on siten aiempaa tekstimuotoista ohjetta merkittävämpi ohjeistus. Tiedosto on saatavissa osoitteessa: Rakennustieto – Tietotuotteet – Nimikkeistöt – Infra-nimikkeistöjärjestelmä.

Kuvatasojärjestelmän käytön periaatteet tulee sopia hankekohtaisesti, ja sovittua tasojärjestelmää tulee noudattaa koko hankkeen elinkaaren ajan ja eri toimijoiden kesken, jolloin varmistetaan sujuva tiedonsiirto ja vähennetään ylimääräistä tai päällekkäistä työtä. Käytetty tasorakenne dokumentoidaan ja siirretään muun numeerisen tiedonsiirron yhteydessä toimijalta toiselle.

Infra 2015 määrämittausohje

Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje julkaistiin syyskuussa 2006 ja päivitettiin kesäkuussa 2009, jolloin nimikkeisiin liitettiin sisällönkuvaukset ja nimikkeistöä muokattiin käytössä saatujen kokemusten perusteella. Tämä julkaisu on toinen päivitysversio Infra 2006 -nimikkeistöstä. Samassa yhteydessä nimikkeistön nimi päivittyi Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohjeeksi.

Nimikkeistö

  • kattaa infrarakentamisen kaikki keskeiset lopputuotteet,
  • mahdollistaa organisaatiokohtaisten sovellusten teon, ja
  • on rakenteeltaan systemaattinen ja yhteensopiva muiden infrarakentamista sivuavien nimikkeistöjen kanssa (esim. Talo2000-nimikkeistö).

Nimikkeistö, jota kaikki hankkeen osapuolet käyttävät hankkeen eri vaiheissa tapahtuvassa tiedonvaihdossa, on hankkeen osittelua varten tehty standardi, jonka avulla hankeen suunnitteluratkaisu mallinnetaan suunnitelmien valmiusastetta vastaavalla tarkkuudella. Mallinnuksessa luetellaan rakennusosat, niiden määrä ja kustannus sekä ilmoitetaan rakennusosan sijainti ja laatuvaatimukset. INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö tähtää ennen kaikkea siihen, että sen avulla voidaan eritellä hinnaltaan ja laatuvaatimuksiltaan erilaiset rakennusosat toisistaan ja ositella koko infra-hanke tarkkuudeltaan erilaisiksi tuoterakenteiksi. Osittelu edellyttää tarvittaessa hankeosa ja panosnimikkeistöjen käyttöä täydentämään rakennusosa- ja hankenimikkeistöä.

Rakennusosanimikkeistöä on kehitetty määrämittausohjeen laadinnan yhteydessä.  Yleisselostus (pdf)

Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö

Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö täydentää nimikkeistöjärjestelmän kattamaan myös infran rakenteiden sekä järjestelmien käyttöiän aikaiset korjaus-, hoito- ja käyttötehtävät. Nimikkeistön ensimmäinen versio kattaa tie-, katu- ja viheralueiden kunnossapidon tehtävät. Nimikkeistössä on varauduttu sen myöhempään täydentämiseen esimerkiksi ratojen ja erilaisten järjestelmien kunnossapidon osalta. Kunnossapitonimikkeistö ei ota kantaa palvelukokonaisuuksien määrittämiseen, tuotteistamiseen tai laatuvaatimuksiin. Toimijoilla on siten vapaat kädet soveltaa nimikkeitä omaan käyttöönsä. Kunnossapitonimikkeistö on laadittu yhteensopivaksi muiden Infra-nimikkeistöjen – erityisesti Rakennusosa- ja Hankeosanimikkeistöjen – kanssa

Nimikkeistön kehitystyön tavoitteena on ollut tehdä yleisesti hyväksyttävä nimikkeistö, ensi vaiheessa infrarakentamisen lopputuotteita varten. Alan toiminta tehostuu, kun eri osapuolet voivat luopua päällekkäisten järjestelmien käytöstä, alalle syntyy yhteinen käsitteistö ja kustannusten vertailtavuus paranee. Yhteinen nimikkeistö mahdollistaa yhtenäisten järjestelmien ja tiedostojen kehittämisen sekä käyttöönoton alalla. Tämä on tarpeen esimerkiksi kustannus- ja menekkitiedostojen laadinnassa sekä laatu- ja toimivuusvaatimusten kehittämisessä. Nimikkeistö on myös edellytys tuote- ja rakennemallien käytölle sekä luo edellytykset alan yhteisten it-sovellusten kehitystyölle. Kunnossapitoon kuuluvat korjaus-, hoito- ja käyttötehtävät.

InfraBIM-nimikkeistö v. 1.71

InfraBIM-nimikkeistössä (BIM = Building Information Model) esitetään infrarakenteiden ja -mallien elinkaaren kattavat numerointi- ja nimeämiskäytännöt. Nimikkeistö perustuu Infra-rakennusosanimikkeistöön ja laajentaa sitä. Julkaisun tavoitteena on saada yhtenäinen numerointi- ja nimeämiskäytäntö, joka palvelee infrarakenteita ja -malleja koko elinkaaren ajan sen eri vaiheissa: lähtötietojen hankinnassa, suunnittelussa, toteutuksessa, toteuman mittauksessa sekä kunnossapidossa.

Nimikkeistöön on lisätty koodit sekavesiviemäreille (316000-ryhmä) ja imujätejärjestelmille (361000-ryhmä). Ohjeessa on esitetty väylärakenteiden (tie, katu, rata, vesiväylä) numerointi- ja nimeämiskäytännöt. Tässä versiossa nimikkeistöä on laajennettu ensisijaisesti peruskaturakenteiden ja vesiväyläverkostojen osalta. Samalla on täydennetty luokitusta reunalinjojen sekä maastomallin ja maaperämallin pintojen osalta. Ohjetta on päivitetty vastaamaan Infra-rakennusosanimikkeistössä (2014) tulleita muutoksia. Siinä on pyritty huomioimaan myös inframallintamisen tarpeet mm. selkeyttämällä päätason nimikkeiden sisältöä. Lisäksi on kokeiltu luettavuuden parantamista ja visuaalisen ilmeen nostamista havainnollisilla 3D-kuvilla.

Ohjeen lopussa on kattava luettelo kaikista Infra-rakennusosanimikkeistön mukaisista InfraBIM-nimikkeistä. Lisäksi ohjeeseen liittyy Excel-taulukko, jossa on esitetty luokitusvastaavuudet sekä myös rakennusosanimikkeet, joilla ei ole InfraBIM-nimikettä.