Ilmastointijärjestelmien termit

ATEX-puhallin
Räjähdysvaarallisiin olosuhteisiin tarkoitettu puhallin.

Huippuimuri
Katolle sijoitettu, imupuoleltaan yleensä kanavistoon liitetty ja tavallisesti ylöspäin puhaltava poistopuhallin. Huippuimurin pääosat ovat siipipyörä, moottori, tärinänvaimentimet, sadekatos ja pohjalevy.

Huoltoluukku
Rakennusosaan, kuten alakattoon, tuleva luukku, jonka kautta voidaan suorittaa huolto- tai puhdistustoimenpiteitä.

Huonelämpötila
Ilman lämpötilaa oleskeluvyöhykkeellä.

Ilmankäsittelykone
Ilmanvaihtoon ja/tai ilmastointiin tarkoitettu yhdestä tai useammasta osasta muodostuva tuote. Käytetään myös termejä ilmanvaihtokone tai ilmastointikone.

Ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde
Lämmöntalteenottolaitteistolla talteen otettavan ja hyödynnettävän lämpömäärän suhde ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan lämpömäärään vuodessa silloin, kun lämmöntalteenottoa ei ole.

Ilmanvaihto
Sisäilman laadun ylläpitämistä ja parantamista huoneen ilmaa vaihtamalla.

Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho [W/(m³/s)]
Rakennuksen koko ilmanvaihtojärjestelmän kaikkien puhaltimien ja niihin liittyvien taajuusmuuttajien sekä muiden tehonsäätölaitteiden yhteenlaskettu sähköverkosta ottama sähköteho jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän suunnitellun käyttöajan ulospuhallusilmavirralla tai ulkoilmavirralla sen mukaisesti kumpi näistä on suurempi.

Ilmanvaihtokone
EU-komission Ekosuunnitteluasetuksessa 1253/2014 ja Energiamerkintäasetuksessa 1254/2014 käytetty nimitys ilmankäsittelykoneelle.

Ilmanvaihtokone, asuinrakennuksiin tarkoitettu
Ekosuunnitteluasetuksen 1253/2014 mukaan asuinrakennuksiin tarkoitetulla ilmanvaihtokoneella tarkoitetaan ilmankäsittelykonetta, jonka enimmäisilmavirta ei ylitä arvoa n. 70 dm³/s (250 m³/h), tai jonka enimmäisilmavirta on n. 70-280 dm³/s (250-1000 m³/h), ja valmistaja on ilmoittanut, että kone on tarkoitettu yksinomaan asuintilojen ilmanvaihtoon.

Ilmanvaihtokone, muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettu
Ekosuunnitteluasetuksen 1253/2014 mukaan muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetulla ilmanvaihtokoneella tarkoitetaan ilmankäsittelykonetta, jonka ilmavirta on yli 280 dm³/s (1000 m³/h), tai jos enimmäisilmavirta on n. 70…280 dm³/s (250…1000 m³/h), valmistaja ei ole ilmoittanut, että kone on tarkoitettu yksinomaan asuintilojen ilmanvaihtoon.

Ilmastointi
Sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden ja ilman liikkeen hallintaa tulo- tai kierrätysilmaa käsittelemällä.

Ilmanvaihtokonehuone
Erillinen rakennuksen sisään tai katolle sijoitettu tila, jossa on ilmankäsittelykoneita ja muita ilmastointijärjestelmään liittyviä tuotteita.

Ilmavirta
Ilmastointijärjestelmässä tai sen osassa virtaava ilma, jonka tarkempi nimitys riippuu ilmavirran paikasta ilmanvaihtojärjestelmässä (ks. kuva 1. Ilmavirtojen nimitykset).

Kaksi-ilmavirtainen ilmanvaihtokone
Ekosuunnitteluasetuksessa 1253/2014 käytetty nimitys ilmankäsittelykoneelle, jossa on tuloilma- ja poistoilmatoiminto.

Koneellinen poistoilmajärjestelmä
Järjestelmä, jolla ilma poistetaan rakennuksesta koneellisesti puhaltimen avulla ja tilalle tulee syntyvän paine-eron johdosta ulkoilmaa ulkoilmalaitteiden kautta.

Koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä
Järjestelmä, jolla ilma poistetaan rakennuksesta koneellisesti puhaltimen avulla ja tilalle tuodaan ulkoilmaa puhaltimen avulla.

Liesikupu
Keittiön lieden kohdepoistolaite, jossa ei ole omaa puhallinta. Liesikuvut voidaan liittää kerrostaloissa yhteispoistokanavaan tai niillä voi olla oma huippuimurinsa. Liesikupu voidaan varustaa huippuimurin tai ilmanvaihtokoneen ohjauslaitteilla, jolloin se toimii ns. säädinkupuna.

Liesituuletin
Keittiön lieden kohdepoistolaite, joka on varustettu omalla puhaltimella. Liesituulettimet voivat olla kiertoilmatoimisia aktiivihiilisuodattimella varustettuja tai erilliseen kanavaan puhaltavia.

Ohivuoto
Nimitys laitteen ohitse virtaavalle ilmalle. Suodattimen ohivuodolla tarkoitetaan ilmavirtaa, joka kulkee suodattimen ohi ilmastointikoneen vaipan ja suodattimen tai suodatinkehysten välisistä raoista kulkematta suodatinmateriaalin läpi.

Oleskeluvyöhyke
Se osa huonetilasta, jossa sisäilmastovaatimukset on suunniteltu toteutuviksi ja jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 metrin korkeudella lattiasta ja sivupinnat ovat 0,6 metrin etäisyydellä ulko- tai sisäseinästä tai vastaavasta kiinteästä rakennuksen osasta.

Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä
Järjestelmä, jonka toiminta perustuu korkeus- ja lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin siten, että sisäilma virtaa ulos rakennuksesta ja tilalle tulee ulkoilmaa ulkoilmalaitteiden kautta.

Palonrajoitin
Kanavaan, yleensä osastoivan rakennusosan kohdalle asennettava laite, joka sulkeutuu automaattisesti lämpötilan tai savukaasun vaikutuksesta, ja estää palon sekä savukaasujen leviämisen ilmakanavan kautta palo-osastosta toiseen. Ilmanvaihtojärjestelmissä siitä käytetään yleisesti nimitystä palopelti.

Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä paloeristyksen rajakohdissa palo-osastoinnin ylläpitämiseksi ja tulipalon sattuessa poistumisteiden suojaamiseksi käytettävä laite (määritelmä SFS-EN 15650 mukaisesti).

Poistoilmaluokka
Määrittelee poistoilman sen sisältämien epäpuhtauksien mukaisesti

• Luokka 1: poistoilma sisältää vain vähän epäpuhtauksia ja epäpuhtaudet ovat pääasiallisesti lähtöisin ihmisistä ja rakenteista;
• Luokka 2: poistoilma sisältää jonkin verran epäpuhtauksia;
• Luokka 3: poistoilma sisältää epäpuhtauksia, kosteutta, kemikaaleja tai hajuja, jotka oleellisesti huonontavat poistoilman laatua;
• Luokka 4: poistoilma sisältää huomattavasti pahanhajuisia tai epäterveellisiä epäpuhtauksia tai kemikaaleja.

Puhdistusluukku
Kanavistoon tai muuhun ilmastointijärjestelmän osaan sijoitettava tehdasvalmisteinen luukku, jonka kautta voidaan tehdä huolto- ja puhdistustoimenpiteitä.

Puolilämmin tila
Sellainen tila, joka ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun pelkästään normaalia sisävaatetusta käyttäen, ja jonka lämpötila lämmityskaudella on keskimäärin vähintään +5 °C, mutta alle +17 °C.

SEC-ominaisenergiankulutus (Specific Energy Consumption)
Kuvaa asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmankäsittelykoneiden energiatehokkuutta (Ekosuunnitteluasetus 1253/2014).

SFP (Specific fan power)
Puhaltimen ominaissähköteho. Ks. myös Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho.

SFPint [W/(m³/s)]
Ekosuunnitteluasetuksessa 1253/2014 määritelty suure, jolla tarkoitetaan ilmanvaihtokomponenttien sisäisen painehäviön ja puhaltimen hyötysuhteen välistä suhdetta, joka on määritetty viitekokoonpanolle.
Ilmankäsittelykoneeseen voi kuulua muitakin toimintoja kuin puhallin, suodatin ja LTO, mutta SFPint -laskennassa huomioidaan vain em. toiminnot.

Sisäilmasto
Rakennuksessa vaikuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja mikrobiologisten olosuhteiden muodostama kokonaisuus.

Suunniteltu käyttöaika
Aika, jolloin rakennuksessa tai tilassa oleskellaan ja rakennusta tai tilaa käytetään sen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tarkastusluukku = puhdistusluukku

Tarpeenmukainen ilmanvaihto
Järjestelmä, jolla ilmavirtoja voidaan ohjata kuormituksen tai ilman laadun mukaan vastaamaan käyttötilannetta.

Tiiviys
Ilmakanaviston tai sen osan ilmanpitävyyttä kuvaava suure, joka mitataan ilmavuotona staattisesta paineesta riippuvana.

Toteuttaja
Urakoitsija tai muu taho, joka hankkii ja/tai asentaa tuotteen tai järjestelmän ja joka vastaa sen vaatimuksenmukaisuudesta.

Tuote
Tässä osassa ilmastointiasennuksiin käytettävä rakennustuote. Merkittävä osa tuotteista on valmisosia, kuten laitteistoja, koneita ja laitteita.

Kuva 23.1.-K1. Ilmavirtojen nimitykset Ympäristöministeriön asetuksen 1009/2017 mukaisesti.


Kierrätysilma
Ilmaa, joka palautuu ainoastaan samaan huonetilaan tai asuntoon.

Palautusilma
Ilmaa, joka palautetaan tuloilmana tai osana sitä siten, että palautettavassa ilmassa on kahden tai useamman eri huonetilan poistoilmaa.

Poistoilma
Ilmaa, joka johdetaan huonetilasta pois.

Siirtoilma
Ilmaa, joka johdetaan tilasta toiseen tilaan.

Sisäilma
Sisätiloissa hengitettävää ilmaa.

Tuloilma
Ilmaa, joka johdetaan huonetilaan.

Ulkoilma
Ilmanvaihdon kautta ulkoa sisätiloihin hallitusti johdettua ilmaa.

Ulospuhallusilma
Poistoilmaa, joka johdetaan rakennuksesta ulos.

Ulkoilmalaite
Laite, jonka läpi painovoimaisessa ja koneellisessa poistoilmanvaihtojärjestelmässä otetaan ulkoilmaa suoraan sisätiloihin tai koneellisessa tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmässä ilmanvaihtokoneeseen.

Korvausilma
Yleensä koneellisessa tai painovoimaisessa poistoilmanvaihtojärjestelmässä huonetilaan hallitusti ulkoa tuotavaa ulkoilmaa, jota ei suodattamisen lisäksi muutoin käsitellä. Termiä ei ole virallisesti määritelty ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017.

Vuotoilma
Yleensä hallitsemattomasti rakenteiden läpi tulevaa ilmaa. Termiä ei ole virallisesti määritelty ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017.