InfraRYLin käyttö

InfraRYLissä esitetään useita laatuluokkia esimerkiksi valmiin rakenteen tasaisuudelle. Luokitusta esittävien taulukoiden yhteydessä on ohje taulukon käyttösuositukseksi. Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei muuta esitetä, noudatetaan taulukon käyttösuositusta.

InfraRYLissä esitetään vaatimuksia ja ohjeita myös viittauksena muihin julkaisuihin, joista noudatetaan aina uusinta voimassa olevaa versiota, ellei ao. kohdassa toisin erikseen mainita.

Teknisten vaatimusten materiaaleja ja tarvikkeita koskevissa kohdissa viitataan usein standardeihin. Standardeilla on useimmiten suomalainen tunnus (SFS = Suomen Standardisoimisliitto) siitä riippumatta, onko niiden alkuperä suomalainen tai kansainvälinen. Joskus InfraRYLissä viitataan myös ulkomaiseen kansalliseen standardiin, esimerkiksi saksalaiseen DIN-, brittiläiseen BS- tai ruotsalaiseen SS-standardiin.

Useimmat tuotestandardit ovat yhteisiä Euroopan maille. Vielä keskeneräisiin eurooppalaisiin standardeihin viitataan InfraRYLin luvuissa tunnuksella prEN. Esistandardeihin, jotka ovat voimassa standardissa esitetyn ajan ja sen jälkeen joko vahvistetaan varsinaiseksi standardiksi tai kumotaan, viitataan tunnuksella TS (aikaisemmin ENV).

Julkisten hankintojen direktiivi määrää, että julkisiin hankintoihin liittyvissä tarjousasiakirjoissa (mm. työselostuksissa) on ensisijaisesti viitattava eurooppalaiseen EN-standardiin. Yksityinen rakennuttaja voi vapaasti päättää, mistä tuotteista hänen rakennuskohteensa tehdään, kunhan säännösten vaatimustasoa noudatetaan.

Toimivuusvaatimukset
Toimivuusvaatimukset kuvaavat rakenteen ja sen osien elinkaaren aikaista käyttäytymistä, ja ne ohjaavat teknisten vaatimusten asettamista. Toimivuusvaatimukset ovat raja-arvoja, joita enempää rakenne ei saa huonontua menettämättä käyttäjien, omistajien ja ympäristön asettamia vaatimuksia.

Rakenteiden toimivuusvaatimuksia voidaan käyttää suunnittelukriteereinä rakenteita suunniteltaessa ja mitoitettaessa. 

Tekniset vaatimukset
InfraRYLin tekniset vaatimukset määrittelevät rakenteiden valmistushetken vaatimuksia. Valmistumisen jälkeen rakenteet yleensä kuormitusten ja rasitusten vaikutuksesta hitaasti heikkenevät tai menettävät ominaisuuksiaan.

Teknisiä vaatimuksia käytetään rakennusosien ja työvaiheiden laatua määritettäessä ja todettaessa.

Teknisten vaatimusten otsikot on numeroitu kiinteällä desimaalinumeroinnilla (XX = luvun numero) seuraavasti:
XX.1 Materiaalit
XX.2 Alusta
XX.3 Työn suoritus
XX.4 Valmis rakenne
XX.5 Kelpoisuuden osoittaminen
XX.6 Tekemisen ympäristövaikutukset

InfraRYLin tekniset vaatimukset (otsikoitu sanalla Vaatimus) ovat hyvän rakennustavan vaatimuksia urakoitsijoille. Vaatimusten lisäksi on niiden soveltamisohjeita (otsikoitu sanalla Ohje), esimerkiksi luokkien käyttöalueita, ja ohjeita työmaalle sekä suunnittelijalle. Teksteissä mainitut viitejulkaisut on otsikoitu sanalla Viitteet.

Kelpoisuusasiakirja
Rakennusprojektissa syntyvistä erilaisista suunnitelmista, muistioista, pöytäkirjoista, laskelmista, laadunvalvontamittausten ja laadunvalvontakokeiden tuloksista ja materiaalien tuoteselosteista osaa on syytä säilyttää myös työn valmistumisen jälkeen. Tästä aineistosta koottavaa hankekohtaista kelpoisuuden osoittamiseen liittyvää asiakirja-arkistoa tai tiedostokansioita kutsutaan kelpoisuusasiakirjaksi, jota ylläpidetään työmaalla ja se luovutetaan työn valmistuttua tilaajalle.

Urakoitsijan raportointi
InfraRYLissä on ohjeellisena valokuvaus osana urakoitsijan laaturaportointia. Raportointitapa tulee sopia tilaajan kanssa. Niissä luvuissa, joissa valokuvausta pidetään tärkeänä osana raportointia, on kohdassa 5 Kelpoisuuden osoittaminen annettu ohje menettelystä.