Johdanto

KiinteistöRYL julkaisussa on luotu kiinteistöalalle yhtenäinen ja yhteinen kuvaus kiinteistöpalveluiden yleisistä laatuvaatimuksista. Julkaisu on tarkoitettu hyvän kiinteistönpitotavan perusteokseksi. Se auttaa kiinteistöpalveluiden ostajaa, myyjää ja käyttäjää kiinteistönpidon määrittelyssä, toteutuksessa ja toteutuksen valvonnassa.

KiinteistöRYL perustuu olemassa oleviin, kiinteistönpidon eri tahojen laatimiin yleisiin laatuvaatimuksiin, asiakirjoihin, standardeihin ja niiden perusteella toimitettuun yleiseen käsitykseen hyvästä kiinteistönpitotavasta. Alan käsitys ja erityisesti käsityksen edustavuus on saatu aikaan käsittelemällä julkaisuaineisto perusteellisesti toimikunnissa ja työryhmissä. Julkaisun eri luvuista pyydettiin lisäksi lausuntoja kiinteistöpalvelujen myyjiltä ja ostajilta, viranomaisilta, järjestöiltä ja yhteisöiltä sekä yksittäisiltä asiantuntijoilta.

Vaikka KiinteistöRYL edustaa hyvän kiinteistönpitotavan kuvausta, on kuitenkin huomattava, että julkaisussa on ollut mahdotonta tyhjentävästi luetella kaikkia hyvän kiinteistönpitotavan vaatimuksia täyttäviä ratkaisuja. Julkaisussa kuvattu hyvän kiinteistönpitotavan mukainen taso voidaan tietyissä tapauksissa saavuttaa myös muulla tavalla. Siinä esitetyt vaatimukset saattavat myös tietyissä tapauksissa osoittautua käytännön vaatimuksia vastaamattomiksi. Tällöin esimerkiksi sopimusasiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset menevät RYLin edelle ja RYLissä esitetyt vaatimukset ovat suuntaa antavia.

KiinteistöRYL päivitys 2021

Tämän päivityksen myötä KiinteistöRYL muuttuu jatkuvasti päivittyväksi verkkopalveluksi. Palvelussa esitetään lähtökohtaisesti aina viimeisin versio. Myös vanhemmat versiot löydettävissä hallitusti RYL-palvelusta. Sivun yläreunassa vasemmalla puolella on alasvetopainike, josta version voi vaihtaa.

Ensimmäinen KiinteistöRYL julkaistiin 2009. Tuolloin tehtiin suuri työ, jossa luotiin hyvät perusteet ja pohja myös tulevalle. Silloin luodut KiinteistöRYLin rakenne ja osat , joista sisältö koostuu, ovat edelleen hyvin toimivia. Niitä ei ollut tarvetta päivityksen yhteydessä lähteä muuttamaan. Ajan myötä kuitenkin moni sisältöön liittyvä laki, ohje ja standardi oli muuttunut. Myös täysin uusia säännöksiä ja ohjeita on julkaistu sekä  alalle on tullut uusia käytäntöjä. 

Tältä pohjalta KiinteistöRYLiin lähdettiin tekemään ns. kevyttä päivitystä, jossa lähtökohtana on KiinteistöRYL 2009. Koko sisältö päivitettiin lukuun ottamatta kohtaa 3.4 Sähkötekniikka, joka päivitetään myöhemmin.

KiinteistöRYLin päätason rakenne säilytettiin ja sisältö koostuu edelleen seuraavista kokonaisuuksista:

• Operatiivinen kiinteistöjohtaminen

• Toimitila- ja käyttäjäpalvelut (aikaisemmin Käyttäjäpalvelut)

• Rakennusten ylläpito (aikaisemmin Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito)

• Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito

• Siivouspalvelut

• Jätehuolto.

Kiinteistöpidon päätoimikunta PT 15:n tehtävänä on ollut KiinteistöRYL 2009 ilmestymisen jälkeen seurata KiinteistöRYLin  kehitys- ja päivitystarpeita. Niitä käsiteltiin ja niistä keskusteltiin säännöllisesti päätoimikunnan kokouksissa. KiinteistöRYLin päivitystä lähdettiin ensiksi työstämään päätoimikunnassa. Päätoimikunnassa määriteltiin päivityksen pääpiirteet ja tavoitteet.

 • KiinteistöRYLin rakenteeseen ei ole tarvetta tehdä suuria muutoksia
 • ei ole tarvetta muuttaa kuinka asiat esitetään asiat, ryhmitellään ja asiasisältö jäsennellään
 • KiinteistöRYL rakenne perustuu jatkossakin Kiinteistöpitonimikkeistöön, jota muokataan päivitystyön yhteydessä vain tarpeen mukaan.
 • ei ole tullut esille mitään uutta asiakokonaisuutta, joka pitäisi lisätä RYLiin tämän päivityksen yhteydessä.

Päivitystyössä käytiin läpi viiteaineistojen, uusien ja päivittyneiden lakien, ohjeiden, standardien ja käytäntöjen aiheuttamat päivitystarpeet. Lisäksi kartoitettiin mahdolliset muut päivitystä vaativat asiat. Näiden pohjalta sisältöön tehtiin  tarvittavat muutokset. 

Luvut muodostuvat edelleen yleisestä tekstistä, vaatimuksista, ohjeista ja viitteistä. Vaatimustekstissä esitetään suoritukselle asetettuja vaatimuksia. Ohjetekstissä esitetään, ohjeistusta kuinka vaatimusten asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa tai viitataan toisaalle, jossa asiaan löytyy lisätietoa.

Vaatimus-osat

 • 2021 päivityksessä käytetään yhtä vaatimukseen viittavaa käsitettä ”Vaatimus”. KiinteistöRYL 2009:ssä on usean tyyppisiä vaatimuksia; vaatimus, yleinen vaatimus, huoltovaatimus, hoitovaatimus, kunnossapitovaatimus jne.
 • vaatimusten esittämistapaa yhdenmukaistettiin lukujen kesken
 • vaatimuksista pyrittiin tekemään samantasoisia eri lukujen kesken
 • vaatimustekstiä pyrittiin tiivistämään.

Ohje-osat

 • ohjaa vaatimusten mukaiseen lopputulokseen ja tarvittaessa muuhun aineistoon. Ohje-osa ei ole työohje yms.
 • ohjaavaa tekstiä tiivistettiin
 • lukujen esitystapaa yhdenmukaistettiin. Asiat pyritään esittämään saman tasoisina luvusta toiseen
 • samojen asioiden toisto pyrittiin välttämään. Jos samasta asiasta täytyi esittää useammassa paikassa, se tehtiin KiinteistöRYLin sisäisillä linkityksillä.