MaaRYL nimikkeistöt

MaaRYL pohjautuu Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöön ja tiedon jäsentelyssä on otettu huomioon jo ennakoivasti Infran rakennusosanimikkeistön päivitystyössä muuttuvia nimikkeitä.

INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö määrämittausohje

Nimikkeistö
• kattaa infrarakentamisen kaikki keskeiset lopputuotteet
• mahdollistaa organisaatiokohtaisten sovellusten teon ja
• on rakenteeltaan systemaattinen ja yhteensopiva muiden infrarakentamista sivuavien nimikkeistöjen kanssa (esim. Talo2000-nimikkeistö).

Nimikkeistö, jota kaikki hankkeen osapuolet käyttävät hankkeen eri vaiheissa tapahtuvassa tiedonvaihdossa, on hankkeen osittelua varten tehty standardi, jonka avulla hankeen suunnitteluratkaisu mallinnetaan suunnitelmien valmiusastetta vastaavalla tarkkuudella. Mallinnuksessa luetellaan rakennusosat, niiden määrä ja kustannus sekä ilmoitetaan rakennusosan sijainti ja laatuvaatimukset. INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö tähtää ennen kaikkea siihen, että sen avulla voidaan eritellä hinnaltaan ja laatuvaatimuksiltaan erilaiset rakennusosat toisistaan ja ositella koko infra-hanke tarkkuudeltaan erilaisiksi tuoterakenteiksi. Osittelu edellyttää tarvittaessa hankeosa- ja panosnimikkeistöjen käyttöä täydentämään rakennusosa- ja hankenimikkeistöä.

Infra 2015 määrämittausohje