MaaRYLin käyttö

MaaRYLin lukuja käytetään rakennusosien ja työvaiheiden laadun määrittämiseen ja todentamiseen. Luvuissa määritellään rakenteiden valmistushetken vaatimuksia. MaaRYLin luvut ja kohdat ovat käytettävissä työselostusten ja määräluetteloiden laadinnassa.

Lukujen otsikot on numeroitu kiinteällä desimaalinumeroinnilla (XX = luvun numero) seuraavasti:


XX.1 Materiaalit
Kohdassa esitetään tuoteryhmien, tuotteiden ja materiaalien yleisiä laatuvaatimuksia, mittatarkkuuksia, toimituksen, kuljetuksen ja varastoinnin laatuvaatimuksia sekä ominaisuuksia ja rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamismenettelyitä (MaaRYLin liite 21).

XX.2 Alusta
Kohdassa esitetään laatuvaatimukset, jotka edellytetään alustalta ja ympäröiviltä rakenteilta lähtökohdaksi rakennusosaa koskevan työn aloittamiselle.

XX.3 Työn suoritus
Kohdassa esitetään työn suorituksen laatuvaatimukset tarvittaessa eri vaiheisiin jaettuna.

XX.4 Valmis rakenne
Kohdassa esitetään laatuvaatimukset valmiille rakennusosalle.

XX.5 Kelpoisuuden osoittaminen
Kohdassa esitetään, miten valmiin rakennusosan laatuvaatimukset todetaan työsuorituksen aikana tarkastuksin ja kokein sekä luovutuksen yhteydessä. Kohdassa yleensä vaaditaan, että työmaan laadunvarmistusdokumentaatio (kelpoisuusasiakirja) ylläpidetään työmaalla ajantasaisena. Tästä aineistosta kootaan hankekohtainen kelpoisuuden osoittamiseen liittyvä ja myös ylläpitoa palveleva asiakirja-arkisto tai tiedostokansio. Työn valmistuttua dokumentaatio luovutetaan tilaajalle urakka-asiakirjoissa määritellyssä laajuudessa.

XX.6 Tekemisen aikaiset ympäristövaikutukset
Kohdassa käsitellään rakentamisen työnaikaista vaikutusta ympäristöön. Kohdassa otetaan kantaa mm. meluun, pölyyn ja tärinään.

Otsikoiden sanallinen muotoilu vaihtelee käsiteltävän rakennustyön mukaan.

Vaatimus-otsikon alla esitetään urakoitsijalle ja suunnittelijalle suunnattuja vaatimuksia hyvän rakennustavan mukaisen laadun saavuttamiseksi. Ohje-otsikon alla esitetään vaatimuksen soveltamisohjeita, täydentävää sisältöä, vaihtoehtoisia tapoja laadun saavuttamiseen sekä ohjeita työmaalle ja suunnittelijalle. Vaatimuksia ja ohjeita esitetään myös viittauksena muihin julkaisuihin, joista noudatetaan aina uusinta voimassa olevaa versiota, ellei ao. kohdassa toisin erikseen mainita. Teksteissä mainitut viitejulkaisut on otsikoitu sanalla Viitteet.