TalotekniikkaRYL käsitteet ja määritelmät

ATEX-puhallin
Räjähdysvaarallisiin olosuhteisiin tarkoitettu puhallin.

CE-merkintä
Merkintä, jolla tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset.

Rakennustuotteen CE-merkintä
Merkintä, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet on määritetty ja ilmoitettu eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin mukaisesti.
Tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten perusteella.

DoP, Declaration of Performance
Ks. suoritustasoilmoitus.

Ekosuunnitteluasetus
Ekosuunnitteludirektiivin nojalla annetaan tietyille energiaa käyttäville ja energiaan liittyville tuotteille tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä, ekosuunnitteluasetuksia.

Energiamerkintä
Merkintä osoittaa tuotteen käytönaikaista energiakulutusta. Se on pakollinen niille tuoteryhmille, joille on asetettu energiamerkintädirektiivin nojalla tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä.

Erillisviemäröinti
Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte- ja hulevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen verkostoihin erillään toisistaan.

Erityinen vesilaitteisto
Vesijärjestelmä, joka sisältää muuta vettä kuin talousvettä.

EU-asetus
Sitova säädös, jonka kaikkia osia on noudatettava kaikissa EU maissa sellaisenaan ilman erillistä kansallista käsittelyä, esimerkiksi rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011.

EU-direktiivi
Euroopan unionin säädös, joissa määriteltyihin tavoitteisiin kaikkien EU-maiden täytyy pyrkiä. Yksittäiset maat saavat kuitenkin itse päättää, miten tämä käytännössä tapahtuu, esimerkiksi rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD).

Direktiivi voi olla myös puitedirektiivi, jonka nojalla voidaan antaa tuoteryhmäkohtaisia asetuksia, jotka ovat sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi ekosuunnitteludirektiivi.

Eurooppalainen standardi
Eurooppalaisten virallisten standardisointijärjestöjen (LVI-tuotteiden kohdalla pääasiassa CEN), laatima standardi. CENin jäsenmaat ovat velvoitettuja vahvistamaan kaikki eurooppalaiset standardit kansallisesti ja kumoamaan niiden kanssa ristiriidassa olevat standardit. Samat eurooppalaiset standardit ovat siis voimassa kaikissa CENin jäsenmaissa. CENin julkaisemista standardeista käytetään tunnusta EN. Suomessa Suomen standardisoimisliitto vahvistaa ne SFS-EN -standardeiksi.

ETA (eurooppalainen tekninen arviointi)
Vapaaehtoinen rakennustuotteiden CE-merkinnän mahdollistava menettely. Tekninen arviointi tehdään eurooppalaisen arviointiasiakirjan nojalla. Kun rakennustuote on valmistettu, testattu ja laadunvalvonta on järjestetty tuotetta koskevan eurooppalaisen arviointiasiakirjan (EAD) mukaisesti, valmistaja laatii tuotteelle suoritustasoilmoituksen, jossa tuotteen perusominaisuudet esitetään.

FAT-testaus (Factory acceptance test)
Tehdastesti toimittajan tai valmistajan tiloissa.

Harmaa jätevesi
Asumisessa erilaisista pesutoiminnoista ja ruoanlaitosta syntynyt jätevesi, joka ei sisällä käymäläjätevesiä.

Harmonisoitu standardi, hEN (yhdenmukaistettu standardi)
Eurooppalaisen standardisoimisjärjestö CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi. Suomessa Suomen standardisoimisliitto vahvistaa ne SFS-EN -standardeiksi.

Hormielementti (kuiluelementti)
Tuotekokonaisuus, joka sisältää virtausputken, eristeen ja kotelorakenteen.

Huippuimuri
Katolle sijoitettu, imupuoleltaan yleensä kanavistoon liitetty ja tavallisesti ylöspäin puhaltava poistopuhallin. Huippuimurin pääosat ovat siipipyörä, moottori, tärinänvaimentimet, sadekatos ja pohjalevy.

Hulevesi (sadevesi)
Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdatettavia sade- tai sulamisvesiä.

Huoltoluukku
Rakennusosaan, kuten alakattoon, tuleva luukku, jonka kautta voidaan suorittaa huolto- tai puhdistustoimenpiteitä.

Huoltotaso
Huoltoa ja tarkastusta varten rakennettu reitti tai taso huoltokohteen saavuttamiseksi.

Huonelämpötila
Ilman lämpötilaa oleskeluvyöhykkeellä.

Höyrystin
Lämmönsiirrin, jossa nestemäinen kylmäaine höyrystyy kaasuksi sitoen aineeseen lämpöenergiaa jäähdytettävästä kohteesta.

Ilmankäsittelykone
Ilmanvaihtoon ja/tai ilmastointiin tarkoitettu yhdestä tai useammasta osasta muodostuva tuote. Käytetään myös termejä ilmanvaihtokone tai ilmastointikone.

Ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde
Lämmöntalteenottolaitteistolla talteen otettavan ja hyödynnettävän lämpömäärän suhde ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan lämpömäärään vuodessa silloin, kun lämmöntalteenottoa ei ole.

Ilmanvaihto
Sisäilman laadun ylläpitämistä ja parantamista huoneen ilmaa vaihtamalla.

Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho [W/(m³/s)]
Rakennuksen koko ilmanvaihtojärjestelmän kaikkien puhaltimien ja niihin liittyvien taajuusmuuttajien sekä muiden tehonsäätölaitteiden yhteenlaskettu sähköverkosta ottama sähköteho jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän suunnitellun käyttöajan ulospuhallusilmavirralla tai ulkoilmavirralla sen mukaisesti kumpi näistä on suurempi.

Ilmanvaihtokone
EU-komission Ekosuunnitteluasetuksessa 1253/2014 ja Energiamerkintäasetuksessa 1254/2014 käytetty nimitys ilmankäsittelykoneelle.

Ilmanvaihtokone, asuinrakennuksiin tarkoitettu
Ekosuunnitteluasetuksen 1253/2014 mukaan asuinrakennuksiin tarkoitetulla ilmanvaihtokoneella tarkoitetaan ilmankäsittelykonetta, jonka enimmäisilmavirta ei ylitä arvoa n. 70 dm³/s (250 m³/h), tai jonka enimmäisilmavirta on n. 70-280 dm³/s (250-1000 m³/h), ja valmistaja on ilmoittanut, että kone on tarkoitettu yksinomaan asuintilojen ilmanvaihtoon.

Ilmanvaihtokone, muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettu
Ekosuunnitteluasetuksen 1253/2014 mukaan muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetulla ilmanvaihtokoneella tarkoitetaan ilmankäsittelykonetta, jonka ilmavirta on yli 280 dm³/s (1000 m³/h), tai jos enimmäisilmavirta on n. 70…280 dm³/s (250…1000 m³/h), valmistaja ei ole ilmoittanut, että kone on tarkoitettu yksinomaan asuintilojen ilmanvaihtoon.

Ilmastointi
Sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden ja ilman liikkeen hallintaa tulo- tai kierrätysilmaa käsittelemällä.

Ilmanvaihtokonehuone
Erillinen rakennuksen sisään tai katolle sijoitettu tila, jossa on ilmankäsittelykoneita ja muita ilmastointijärjestelmään liittyviä tuotteita.

Ilmavirta
Ilmastointijärjestelmässä tai sen osassa virtaava ilma, jonka tarkempi nimitys riippuu ilmavirran paikasta ilmanvaihtojärjestelmässä (ks. kuva 1. Ilmavirtojen nimitykset).

Inhibiitti
Korroosioinhibiitti on aine, joka alhaisinakin pitoisuuksina lisättynä korroosioympäristöön pienentää metallien korroosionopeutta. Korroosioympäristöt ovat joko kaasuja tai nesteitä.

Jakojohto
Vesijärjestelmässä kahta tai useampaa vesipistettä palveleva vesijohto, lämmitysjärjestelmässä putkisto osa, joka palvelee useaa laitetta.

Jätevesi
Käytöstä poistettavaa, yleensä viemärilaitteistoon johdettavaa vettä, joka on kemiallisesti, mikrobiologisesti, fysikaalisesti tai muulla tavalla likaantunut.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä
Talousjätevesien puhdistusta tai muuta käsittelyä varten tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostama kokonaisuus, joka voi koostua saostussäiliöstä, maahanimeyttämöstä, maasuodattamosta, umpisäiliöstä, pienpuhdistamosta tai muista laitteista taikka näiden laitteiden ja menetelmien yhdistelmästä.

Jäähdytysjärjestelmä
Järjestelmä, jonka avulla siirretään lämpöä jäähdytettävästä kohteesta toiseen kohteeseen. Järjestelmä on mitoitettu siten, että sen jäähdytysteho riittää pitämään jäähdytettävän kohteen halutussa lämpötilassa järjestelmän mitoitusolosuhteissa.

Jäänestoaine
Lisäaine, joka madaltaa veden jäätymispisteen lämpötilaa.

Kaappikone
Vakioilmastointikone, joka on varustettu vain jäähdytystoiminnolla.

Kaksi-ilmavirtainen ilmanvaihtokone
Ekosuunnitteluasetuksessa 1253/2014 käytetty nimitys ilmankäsittelykoneelle, jossa on tuloilma- ja poistoilmatoiminto.

Kiinteistökohtainen vesihuolto
Rakennuskohtainen vedenhankinta ja jätevesien käsittely silloin, kun kiinteistöä ei ole liitetty yhteiseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Kiinteistönpitokirja
Kiinteistönpitoa tukeva kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön perustiedot kiinteistön elinkaaren hallinnasta sekä tiedot kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Se sisältää suunnittelussa ja uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet.

Kompressorilauhdutin
Laitekokonaisuus, jossa on sijoitettu kylmäkoneiston kylmäkompressori ja lauhdutin samaan yksikköön.

Koneellinen poistoilmajärjestelmä
Järjestelmä, jolla ilma poistetaan rakennuksesta koneellisesti puhaltimen avulla ja tilalle tulee syntyvän paine-eron johdosta ulkoilmaa ulkoilmalaitteiden kautta.

Koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä
Järjestelmä, jolla ilma poistetaan rakennuksesta koneellisesti puhaltimen avulla ja tilalle tuodaan ulkoilmaa puhaltimen avulla.

kV-arvo
Putkistokomponentin virtausominaisuuksia kuvaava standardoitu tunnusluku, joka kuvaa komponenttien nestevirtauksen ja painehäviön välistä riippuvuutta.

Kylmäaine
Nesteytetty kaasu, jota käytetään väliaineena lämmönsiirtämiseen kylmäkoneistossa. Kylmäaineen käyttö kylmäkoneistossa perustuu aineen kykyyn ottaa vastaan lämpöä ympäristöstään höyrystyessään kaasuksi höyrystimessä sekä luovuttaa lämpöä ympäristöönsä lauhtuessaan nesteeksi lauhduttimessa.

Kylmäaineen kierrätys
Kylmäkoneistossa käytetyn kylmäaineen talteenotto ja käyttö toisessa kylmäkoneistossa siten, että kylmäaine käsitellään ja puhdistetaan ennen täyttöä uuteen kylmäkoneistoon.

Kylmäaineen regenerointi
Kylmäkoneistossa käytetyn kylmäaineen talteenotto, käsittely ja puhdistus siten, että laboratorioanalyysilla todetaan kylmäaineen täyttävän uuden vastaavan tuotteen spesifikaatiot.

Kylmäaineputkisto
Kylmäaineen siirtämiseen tarkoitettu putkista rakennettu kokonaisuus.

Kylmäkerroin (EER-luku)
Kylmäkoneiston tehokkuutta kuvaava tunnusluku, joka ilmoittaa koneiston tuottaman jäähdytystehon ja käyttämän sähkötehon suhteen.

Kylmäkompressori
Mekaaninen kone, joka imee höyrystynyttä kaasumuotoista kylmäainetta ja puristaa sen korkeampaan paineeseen. Samalla prosessissa sidotaan kylmäaineeseen lisää lämpöenergiaa mekaanisen työn avulla.

Kylmäkoneisto
Yhdistelmä toisiinsa liitettyjä kylmäainetta sisältäviä laitteita ja komponentteja. Osat muodostavat yhden suljetun piirin, jossa kylmäaine kiertää sitoen ja luovuttaen lämpöä koneiston ulkopuolelle.

Kytkentäjohto
Vesijohto, jolla vesikaluste yhdistetään jakojohtoon.

Käyttöliittymä
Yleisesti järjestelmän ja ihmisen välinen rajapinta ts. ne laitteet ja toiminnot, joilla käyttäjä vaikuttaa järjestelmän toimintaan ja saa tietoa järjestelmän toiminnasta. Laajasti ottaen kaikki käyttölaitteet ovat käyttöliittymään kuuluvia. Tässä osassa käyttöliittymä tarkoittaa järjestelmän ja ihmisen välistä vuorovaikutusta.

Käyttövesi
Lämmitetty vesijohtovesi, eli käyttövesi, on tarkoitettu pesuvedeksi, eikä sitä pidä juoda tai käyttää ruoan valmistamiseen. Käyttövedestäkään ei saa aiheutua terveyshaittaa, mutta sen vedenlaatua ei tutkita vaan viranomaisvalvonta kohdistuu kylmään talousveteen.

Käyttövesi, kylmä
Ks. talousvesi.

Käyttövesijärjestelmä
Talousveden ja lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmä.

Lauhdutin
Lämmönsiirrin, jossa höyrystynyt kylmäaine lauhtuu nesteeksi luovuttaen kylmäaineeseen sitoutunutta lämpöenergiaa.

Lauhdutinpiiri
Välillinen järjestelmä, jonka käyttötarkoituksena on siirtää lämpöä lämmönsiirtonesteen avulla kylmäkoneiston lauhduttimesta toiseen kohteeseen.

Liesikupu
Keittiön lieden kohdepoistolaite, jossa ei ole omaa puhallinta. Liesikuvut voidaan liittää kerrostaloissa yhteispoistokanavaan tai niillä voi olla oma huippuimurinsa. Liesikupu voidaan varustaa huippuimurin tai ilmanvaihtokoneen ohjauslaitteilla, jolloin se toimii ns. säädinkupuna.

Liesituuletin
Keittiön lieden kohdepoistolaite, joka on varustettu omalla puhaltimella. Liesituulettimet voivat olla kiertoilmatoimisia aktiivihiilisuodattimella varustettuja tai erilliseen kanavaan puhaltavia.

LVI-asennus / LVI-työ
LVI-järjestelmään liittyvä työsuoritus, jonka osana ovat tuotteet ja tarvikkeet sekä niiden kiinnitykset ja viimeistelytyöt.

LVI-järjestelmä
LVI-tuotteista koostuva toiminnallinen asennuskokonaisuus, joka tarvittaessa liittyy sähköjärjestelmiin-, energian jakelu- ja käyttöjärjestelmiin sekä tietoteknisiin järjestelmiin.

LVI-tuote
LVI-järjestelmässä käytettävä rakennustuote. LVI-alalla merkittävä osa tuotteista on valmisosia, kuten laitteistoja, koneita ja laitteita.

LVI-toteuttaja
Jokaisesta LVI-hankintoihin ja -töihin kuuluvien vaatimusten toteuttajasta, myös tämän alihankkijasta ja -urakoitsijasta, käytetään TalotekniikkaRYLissä nimitystä LVI-toteuttaja (tai jos sekaannuksen vaaraa ei ole niin pelkästään toteuttaja) ja tämän velvoitteista LVI-työt.

Lämmin käyttövesi
Talousvedestä lämmittämällä tehtyä vettä.

Lämmitysjärjestelmä
Järjestelmä, jonka avulla siirretään lämpöä lämmittävästä kohteesta toiseen kohteeseen. Järjestelmä on mitoitettu siten, että sen lämmitysteho riittää pitämään lämmitettävän kohteen halutussa lämpötilassa järjestelmän mitoitusolosuhteissa.

Lämmönsiirtoneste
Nestemäinen aine, jota käytetään väliaineena lämmönsiirtämiseen lämmitysjärjestelmissä/jäähdytysjärjestelmissä. Myös vesi on lämmönsiirtoneste.

Lämpöjohto
Lämmönsiirtonesteen siirtämiseen tarkoitettu putkista rakennettu kokonaisuus, joka kattaa putket, liittimet, putkenosat, letkut yms.

Lämpökerroin (COP-luku)
Lämpöpumpun tehokkuutta kuvaava tunnusluku, joka ilmoittaa lämpöpumpun tuottaman lämpötehon ja käyttämän sähkötehon suhteen.

Lämpöpumppu
Kylmäkoneistolla toimiva laite, joka siirtää lämpöenergiaa matalammasta lämpötilatasosta korkeampaan lämpötilatasoon.

Mitoitusnestevirta
Verkostossa esiintyvä suurin samanaikainen nestevirta.

Mitoitusvirtaama
Vesijohtojen ja viemärien mitoitukseen käytettävä virtaaman ohjearvo.

Monikerrosnesteputki
Nesteen johtamiseen tarkoitettu putkiosa, joka koostuu useasta päällekkäisestä materiaalista.

Musta jätevesi
Talousjätevettä, joka sisältää käymäläjätettä (virtsaa, ulostetta tai suotonestettä).

Märkätila
Huonetila, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä.

Nestejäähdytin
Laitekokonaisuus, jota käytetään kylmäkoneistojen välillisessä lauhdutuksessa käytettävän lämmönsiirtonesteen viilentämiseen. Sisältää vähintään ilma-neste -lämmönsiirtimen, puhaltimen tai puhaltimia sekä tarvittavat runkorakenteet.

Nesteputkisto
Lämmönsiirtonesteen siirtämiseen tarkoitettu putkista rakennettu kokonaisuus.

Normivirtaama
Vesipisteestä saatavan tai viemäripisteeseen johdettavan virtaaman ohjearvo.

Ohivirtaussuodatin
Pumpun ohittavaan putkihaaraan liittyvä suodatin. Suodattimen läpi kulkeva virtaama on osa pumpun kokonaisvirtaamasta.

Ohivuoto
Nimitys laitteen ohitse virtaavalle ilmalle. Suodattimen ohivuodolla tarkoitetaan ilmavirtaa, joka kulkee suodattimen ohi ilmastointikoneen vaipan ja suodattimen tai suodatinkehysten välisistä raoista kulkematta suodatinmateriaalin läpi.

Oleskelutila
Asumiseen tai työskentelyyn tarkoitettu huonetila, joka on tarkoitettu yli 30 minuutin yhtäjaksoiseen oleskeluun.

Oleskeluvyöhyke
Se osa huonetilasta, jossa sisäilmastovaatimukset on suunniteltu toteutuvaksi ja jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 metrin korkeudella lattiasta ja sivupinnat ovat 0,6 metrin etäisyydellä ulko- tai sisäseinästä taikka vastaavasta kiinteästä rakennuksen osasta.

Padotusventtiili
Venttiili, joka sallii veden virtauksen vain yhteen suuntaan viemärijärjestelmissä.

Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä
Järjestelmä, jonka toiminta perustuu korkeus- ja lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin siten, että sisäilma virtaa ulos rakennuksesta ja tilalle tulee ulkoilmaa ulkoilmalaitteiden kautta.

Palokatko
Osastoivien rakennusosien läpi johdettavien taloteknisten järjestelmien läpivientiaukkojen tiivistäminen palo-osastointia vastaavaksi kokonaisuudeksi.

Palonrajoitin
Kanavaan, yleensä osastoivan rakennusosan kohdalle asennettava laite, joka sulkeutuu automaattisesti lämpötilan tai savukaasun vaikutuksesta, ja estää palon sekä savukaasujen leviämisen ilmakanavan kautta palo-osastosta toiseen. Ilmanvaihtojärjestelmissä siitä käytetään yleisesti nimitystä palopelti.

Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä paloeristyksen rajakohdissa palo-osastoinnin ylläpitämiseksi ja tulipalon sattuessa poistumisteiden suojaamiseksi käytettävä laite (määritelmä SFS-EN 15650 mukaisesti).

Peittyvä työsuoritus
LVI-tuotteen asentaminen paikkaan, jossa se ei ole myöhemmin rakentamisen tai käytön aikana nähtävissä ilman, että sen peiterakenteita puretaan tai avataan. Tyypillisiä peittyviä työsuorituksia ovat asennukset, jotka tehdään kaivantoihin, roiloihin, alakattoihin, kevyisiin väliseiniin, kalusteisiin tai jotka myöhemmin eristetään.

Perussäätö
Suunnitelmien mukaisten virtauksien säätäminen nestekiertoiseen verkostoon mitoitustilanteessa esisäädettävillä venttiileillä, kun lämpötilaa säätävät venttiilit ovat asetettu täysin auki asentoon.

Perustusten kuivatusvesi (perusvesi)
Vettä, joka johdetaan maakerroksista viemäriin (yleensä hulevesiviemäriin) tai muuhun purkupaikkaan.

Poistoilmaluokka
Määrittelee poistoilman sen sisältämien epäpuhtauksien mukaisesti

• Luokka 1: poistoilma sisältää vain vähän epäpuhtauksia ja epäpuhtaudet ovat pääasiallisesti lähtöisin ihmisistä ja rakenteista;
• Luokka 2: poistoilma sisältää jonkin verran epäpuhtauksia;
• Luokka 3: poistoilma sisältää epäpuhtauksia, kosteutta, kemikaaleja tai hajuja, jotka oleellisesti huonontavat poistoilman laatua;
• Luokka 4: poistoilma sisältää huomattavasti pahanhajuisia tai epäterveellisiä epäpuhtauksia tai kemikaaleja.

Puhallinkonvektori
Pääteosa, jossa ilmavirta kulkee laitteen sisäisen puhaltimen avulla lämmittävän tai jäähdyttävän patterin läpi.

Puhdistusluukku
Kanavistoon tai muuhun ilmastointijärjestelmän osaan sijoitettava tehdasvalmisteinen luukku, jonka kautta voidaan tehdä huolto- ja puhdistustoimenpiteitä.

Puolilämmin tila
Sellainen tila, joka ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun pelkästään normaalia sisävaatetusta käyttäen, ja jonka lämpötila lämmityskaudella on keskimäärin vähintään +5 °C, mutta alle +17 °C.

Putkielementti
Putkiosa, joka sisältää virtausputken eristeen ja pinnoitteen.

Putkijärjestelmä
Järjestelmäkokonaisuus, johon sisältyy toisiinsa yhteensopivat putket ja tarvikkeet.

Pystyjakojohto
Vesijohto (syöttö- tai jakeluputki) taikka sen osa, joka johtaa kerroksesta toiseen, ja josta kerrosjakojohdot sekä jakovesijohdot haarautuvat.

Pääurakoitsija
Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle tavallisimmin kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet.

Päätoteuttaja
Rakennushankkeen osapuoli, jonka kanssa tilaaja on sopinut työmaan johtovelvollisuuksien hoitamisesta sopimuksenmukaisessa laajuudessa.

Rakennuksen pohjaviemäri
Vaakakokoojaviemäri, joka on asennettu rakennuksen kellaritilaan, pohjalaatan alle tai ryömintätilaan.

Rakennusautomaatiojärjestelmä
Järjestelmää, joka kattaa tuotteet, ohjelmistot ja tekniset palvelut, jotka voivat tukea rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokasta, taloudellista ja turvallista toimintaa automaattisen ohjauksen avulla sekä helpottamalla kyseisen rakennuksen teknisten järjestelmien manuaalista hallintaa.

Rakennusautomaatioon kuuluvat kiinteistön teknisten järjestelmien hallintaan liittyvät laitteistot, ohjelmistot ja toiminnot.

Rakennusautomaatiosta voidaan käyttää myös nimitystä kiinteistöautomaatio tai taloautomaatio.

Rakennustarvike, rakennustuote
Tuote tai tuotejärjestelmä, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa tai niiden osissa ja jonka ominaisuuksilla on vaikutusta rakennuskohteen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
Elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin tarkoitetut ehdot. Kuluttajansuojasäännöksiä ei ole otettu huomioon. Sopimusehdot soveltuvat muutoksitta myös sivu- ja aliurakoihin.

Rakennuttaja
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, tai rakennushankkeeseen ryhtyvän valtuuttama osapuoli.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä
Juridinen termi, jota käytetään tilaajasta rakennushankkeessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän päävelvollisuudet löytyvät maankäyttö- ja rakennuslaista.

Rasvaviemäri
Viemäri, joka johdetaan rasvanerottimelle, esim. ammattikeittiön viemäri.
SEC-ominaisenergiankulutus (Specific Energy Consumption)
Kuvaa asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmankäsittelykoneiden energiatehokkuutta (Ekosuunnitteluasetus 1253/2014).

Sekavesiviemäri
Viemäri, johon johdetaan jäte-, hule- ja perustusten kuivatusvedet.

SFP (Specific fan power)
Puhaltimen ominaissähköteho. Ks. myös Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho.

SFPint [W/(m³/s)]
Ekosuunnitteluasetuksessa 1253/2014 määritelty suure, jolla tarkoitetaan ilmanvaihtokomponenttien sisäisen painehäviön ja puhaltimen hyötysuhteen välistä suhdetta, joka on määritetty viitekokoonpanolle.
Ilmankäsittelykoneeseen voi kuulua muitakin toimintoja kuin puhallin, suodatin ja LTO, mutta SFPint -laskennassa huomioidaan vain em. toiminnot.

Sisäilmasto
Rakennuksessa vaikuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja mikrobiologisten olosuhteiden muodostama kokonaisuus.

Sopimusasiakirjat
Urakkasopimus siinä noudatettavaksi sovittuine asiakirjoineen sekä niihin rakennusaikana erillisillä sopimuksilla liitetyt asiakirjat; kaupalliset asiakirjat ja suunnitelma-asiakirjat.

• Kaupalliset asiakirjat; sopimuksen taloudellista ja juridista sisältöä koskevat asiakirjat, jotka sopimuksessa tai näissä sopimusehdoissa on lueteltu kaupallisiksi asiakirjoiksi.

• Tekniset asiakirjat; rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritusta koskevat asiakirjat, jotka sopimuksessa tai näissä sopimusehdoissa on lueteltu teknisiksi asiakirjoiksi.

• Suunnitelma-asiakirjat; rakennustyön sisältöä, laatua, laajuutta ja suoritusta koskevat asiakirjat kuten tekniset asiakirjat, määrä- ja mittaluettelot sekä urakkarajaliite.

Split-järjestelmä
Kylmäkoneisto, jossa yksi tai useampi tehdasvalmisteinen höyrystin sekä yksi kompressorin ja lauhduttimen muodostama kompressorilauhdutin on sijoitettu eri yksiköihin. Höyrystimestä käytetään myös nimitystä sisäyksikkö ja kompressorilauhduttimesta nimitystä ulkoyksikkö.

Suorahöyrysteinen jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytysjärjestelmä, jonka höyrystimessä höyrystyvä kylmäaine jäähdyttää suoraan höyrystimen lämmönsiirtopinnan välityksellä jäähdytettävää kohdetta, kuten esimerkiksi huonetilaa tai ilmavirtaa.

Suoritustasoilmoitus (DoP, Declaration of Performance)
Suoritustasoilmoituksessa on ilmoitettava kaikki ne tuotteen ominaisuuksien arvot, joita tarvitaan kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen.

Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle.

Suunniteltu käyttöaika
Aika, jolloin rakennuksessa tai tilassa oleskellaan ja rakennusta tai tilaa käytetään sen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti.

Syttyvä kylmäaine
Kylmäaine, joka on määritelty kuuluvaksi turvaluokkaan A2L, A2, A3, B2L, B2 tai B3.

Talousvesi
Kaikki vesi, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin sekä elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen, noudattaen mitä terveydensuojelulain (763/1994) 16 §:ssä säädetään talousvedestä.

Tarkastusluukku = puhdistusluukku

Tarpeenmukainen ilmanvaihto
Järjestelmä, jolla ilmavirtoja voidaan ohjata kuormituksen tai ilman laadun mukaan vastaamaan käyttötilannetta.

Tekninen mitoitusajo
Selvitys tai laskelma tuotteen suoritusarvoista halutussa toimintapisteessä.

Tiiviys
Ilmakanaviston tai sen osan ilmanpitävyyttä kuvaava suure, joka mitataan ilmavuotona staattisesta paineesta riippuvana.

Tonttivesijohto
Paikallisesta päävesilähteestä talousvesijärjestelmään johtava vesijohto.

Tonttiviemäri
Viemäri, joka yhdistää kiinteistön viemärin usean kiinteistön yhteiseen viemäriin.

Toteuttaja
Urakoitsija tai muu taho, joka hankkii ja/tai asentaa tuotteen taikka järjestelmän ja joka vastaa sen vaatimustenmukaisuudesta.

Tuote
Tässä osassa ilmastointiasennuksiin käytettävä rakennustuote. Merkittävä osa tuotteista on valmisosia, kuten laitteistoja, koneita ja laitteita.

Tuuletusviemäri
Putki viemärin tuulettamiseen ja viemärin paineenvaihteluiden tasaamiseen.

Tyyppihyväksyntä
Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä on Suomessa käytössä oleva vapaaehtoinen hyväksyntämenettely rakennustuotteille, joissa ei voi käyttää CE-merkintää. Tyyppihyväksyntä on mahdollinen sellaiselle tuotteelle, jolle on laadittu tyyppihyväksyntäasetus. Tyyppihyväksyntä osoittaa, että tuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset.

Urakkaohjelma (sopimuskohtaiset urakkaehdot)
Tarjouspyyntöön liittyvä sopimusasiakirja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset hankekohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot.

Urakkarajaliite
Asiakirja, joka sisältää työmaan hallintoa ja yhteisiä toimintoja sekä eri urakkasuoritusten välisiä urakkarajoja koskevat määrittelyt.

Vakioilmastointikone
Tehdasvalmisteinen laitteistokokonaisuus, jonka käyttötarkoituksena on palveltavan tilan olosuhteiden hallinta tilan ilmaa kierrättämällä ja käsittelemällä. Vakioilmastointikone hallitsee tilan sisälämpötilan ohella myös sen suhteellista kosteutta, eli on varustettu esimerkiksi ilmankuivaus- ja -kostutustoiminnoin.

Varmennustodistus
Suomessa käytössä oleva vapaaehtoinen hyväksyntämenettely rakennustuotteille, joissa ei voi käyttää CE-merkintää. Varmennustodistus on mahdollinen sellaiselle tuotteelle, jolle ympäristöministeriö on hyväksynyt yhtenäiset arviointiperusteet. Varmennustodistus osoittaa, että tuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset.

Varoventtiilin purkuputki, ulospuhallusputki
Varoventtiiliin rakennettava putkiyhde, johon varoventtiilin venttiili aukeaa, kun varoventtiilin avautumispaine saavutetaan.

Vastaanottomenettely
Menettely, jonka tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja urakoitsijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, järjestelmällistä ja ennakoivaa laadunvarmistusta.

Vastaanottotarkastus
Juridinen tapahtuma, jossa todennetaan hankkeen toteutuksen sopimusasiakirjojen mukaisuus ja että kaikki vastaanottotarkastusta edeltäneet laadunvarmistustoimenpiteet ja tarkastukset on hyväksytysti suoritettu ja dokumentoitu. Vastaanottotarkastus päättyy työsuorituksen luovuttamiseen rakennuttajalle.

Viemärilaitteisto
Laitteisto jätevesien, hulevesien tai perustusten kuivatusvesien poisjohtamiseksi.

Viemäriverkosto
Jätevesiverkostot, hulevesiverkostot ja salaojaverkostot.

VRF-järjestelmä (Variable refrigerant flow)
Muuttuvaan kylmäainevirtaukseen perustuva yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus. Tehdasvalmisteisista laitteista koostuva kylmäkoneisto, jossa yksi kompressorilauhdutin eli ulkoyksikkö voi palvella jopa kymmeniä höyrystimiä eli sisäyksiköitä. Sisäyksiköiden tehonsäädöt ovat toisistaan riippumattomia.

VRV-järjestelmä (Variable Refrigerant Volume)
Muuttuvaan kylmäainevirtaukseen perustuva yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus. Sama kuin VRF-järjestelmä.

Vuodonilmaisin
Ilmaisee järjestelmän ulkoisen vuodon ja tuo vuodon näkyville.

Vuotuinen lämpökerroin (SCOP-luku)
Lämpöpumpun tehokkuutta kuvaava tunnusluku, joka ilmoittaa vuotuisen lämpöpumpun tuottaman lämpöenergian ja käyttämän sähköenergian suhteen.

Välillinen jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytysjärjestelmä, jossa lämpö poistetaan jäähdytettävästä kohteesta väliaineen välityksellä. Väliaine on yleisimmin lämmönsiirtoneste. Väliainetta jäähdytetään järjestelmässä erillisellä lämmönsiirtimellä, joka voi olla esimerkiksi kylmäkoneiston höyrystin tai kaukojäähdytysjärjestelmän lämmönsiirrin.

Yksisuuntaventtiili
Venttiili, joka sallii vesijohtoveden virtauksen vain yhteen suuntaan.

Äänenpainetaso
Äänenpaine tarkoittaa äänenä aistittavan ilmanpaineen vaihtelun suuruutta. Äänenpainetaso on logaritminen tasosuure, jossa äänenpainetta verrataan ihmisen oletettua kuulokynnystä vastaavaan äänenpaineeseen.

Äänenpaineeseen vaikuttavat äänilähteen äänitehon ohella aina myös äänilähteen ja mittauspisteen sijainti sekä ympäristön akustiset ominaisuudet.

Äänitehotaso
Ääniteho kuvaa äänilähteen kykyä tuottaa ääntä, ja sen yksikkö on watti. Äänitehotaso on desibeleinä ilmoitettava logaritminen tasosuure, jossa kohteen äänitehoa verrataan ihmisen oletettua kuulokynnystä vastaavaan vertailuäänitehoon. Äänitehoa tai äänitehotasoa ei voida mitata suoraan, vaan suure on laskennallinen.

Kuva 23.1.-K1. Ilmavirtojen nimitykset Ympäristöministeriön asetuksen 1009/2017 mukaisesti.


Kierrätysilma
Ilmaa, joka palautuu ainoastaan samaan huonetilaan tai asuntoon.

Palautusilma
Ilmaa, joka palautetaan tuloilmana tai osana sitä siten, että palautettavassa ilmassa on kahden tai useamman eri huonetilan poistoilmaa.

Poistoilma
Ilmaa, joka johdetaan huonetilasta pois.

Siirtoilma
Ilmaa, joka johdetaan tilasta toiseen tilaan.

Sisäilma
Sisätiloissa hengitettävää ilmaa.

Tuloilma
Ilmaa, joka johdetaan huonetilaan.

Ulkoilma
Ilmanvaihdon kautta ulkoa sisätiloihin hallitusti johdettua ilmaa.

Ulospuhallusilma
Poistoilmaa, joka johdetaan rakennuksesta ulos.

Ulkoilmalaite
Laite, jonka läpi painovoimaisessa ja koneellisessa poistoilmanvaihtojärjestelmässä otetaan ulkoilmaa suoraan sisätiloihin tai koneellisessa tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmässä ilmanvaihtokoneeseen.

Korvausilma
Yleensä koneellisessa tai painovoimaisessa poistoilmanvaihtojärjestelmässä huonetilaan hallitusti ulkoa tuotavaa ulkoilmaa, jota ei suodattamisen lisäksi muutoin käsitellä. Termiä ei ole virallisesti määritelty ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017.

Vuotoilma
Yleensä hallitsemattomasti rakenteiden läpi tulevaa ilmaa. Termiä ei ole virallisesti määritelty ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017.