Jäähdytysjärjestelmien termit

Huoltoluukku
Rakennusosaan, kuten alakattoon, tuleva luukku, jonka kautta voidaan suorittaa huolto- tai puhdistustoimenpiteitä.

Huoltotaso
Huoltoa ja tarkastusta varten rakennettu reitti tai taso huoltokohteen saavuttamiseksi.

Höyrystin
Lämmönsiirrin, jossa nestemäinen kylmäaine höyrystyy kaasuksi sitoen aineeseen lämpöenergiaa jäähdytettävästä kohteesta.

Inhibiitti
Korroosioinhibiitti on aine, joka alhaisinakin pitoisuuksina lisättynä korroosioympäristöön pienentää metallien korroosionopeutta.
Korroosioympäristöt ovat joko kaasuja tai nesteitä.

Jäähdytysjärjestelmä
Järjestelmä, jonka avulla siirretään lämpöä jäähdytettävästä kohteesta toiseen kohteeseen. Järjestelmä on mitoitettu siten, että sen jäähdytysteho riittää pitämään jäähdytettävän kohteen halutussa lämpötilassa järjestelmän mitoitusolosuhteissa.

Jäänestoaine
Lisäaine, joka madaltaa veden jäätymispisteen lämpötilaa.

Kaappikone
Vakioilmastointikone, joka on varustettu vain jäähdytystoiminnolla.

Kompressorilauhdutin
Laitekokonaisuus, jossa on sijoitettu kylmäkoneiston kylmäkompressori ja lauhdutin samaan yksikköön.

kV-arvo
Putkistokomponentin virtausominaisuuksia kuvaava standardoitu tunnusluku, joka kuvaa komponenttien nestevirtauksen ja painehäviön välistä riippuvuutta.

Kylmäaine
Nesteytetty kaasu, jota käytetään väliaineena lämmönsiirtämiseen kylmäkoneistossa. Kylmäaineen käyttö kylmäkoneistossa perustuu aineen kykyyn ottaa vastaan lämpöä ympäristöstään höyrystyessään kaasuksi höyrystimessä sekä luovuttaa lämpöä ympäristöönsä lauhtuessaan nesteeksi lauhduttimessa.

Kylmäaineen kierrätys
Kylmäkoneistossa käytetyn kylmäaineen talteenotto ja käyttö toisessa kylmäkoneistossa siten, että kylmäaine käsitellään ja puhdistetaan ennen täyttöä uuteen kylmäkoneistoon.

Kylmäaineen regenerointi
Kylmäkoneistossa käytetyn kylmäaineen talteenotto, käsittely ja puhdistus siten, että laboratorioanalyysilla todetaan kylmäaineen täyttävän uuden vastaavan tuotteen spesifikaatiot.

Kylmäaineputkisto
Kylmäaineen siirtämiseen tarkoitettu putkista rakennettu kokonaisuus.

Kylmäkerroin (EER-luku)
Kylmäkoneiston tehokkuutta kuvaava tunnusluku, joka ilmoittaa koneiston tuottaman jäähdytystehon ja käyttämän sähkötehon suhteen.

Kylmäkompressori
Mekaaninen kone, joka imee höyrystynyttä kaasumuotoista kylmäainetta ja puristaa sen korkeampaan paineeseen. Samalla prosessissa sidotaan kylmäaineeseen lisää lämpöenergiaa mekaanisen työn avulla.

Kylmäkoneisto

Yhdistelmä toisiinsa liitettyjä kylmäainetta sisältäviä laitteita ja komponentteja. Osat muodostavat yhden suljetun piirin, jossa kylmäaine kiertää sitoen ja luovuttaen lämpöä koneiston ulkopuolelle.

Lauhdutin
Lämmönsiirrin, jossa höyrystynyt kylmäaine lauhtuu nesteeksi luovuttaen kylmäaineeseen sitoutunutta lämpöenergiaa.

Lauhdutinpiiri
Välillinen järjestelmä, jonka käyttötarkoituksena on siirtää lämpöä lämmönsiirtonesteen avulla kylmäkoneiston lauhduttimesta toiseen kohteeseen.

Lämmönsiirtoneste
Nestemäinen aine, jota käytetään väliaineena lämmönsiirtämiseen lämmitysjärjestelmissä. Myös vesi on lämmönsiirtoneste.

Lämpöpumppu
Kylmäkoneistolla toimiva laite, joka siirtää lämpöenergiaa matalammasta lämpötilatasosta korkeampaan lämpötilatasoon.

Mitoitusnestevirta
Verkostossa esiintyvä suurin samanaikainen nestevirta.

Monikerrosnesteputki
Nesteen johtamiseen tarkoitettu putkiosa, joka koostuu useasta päällekkäisestä materiaalista.

Nestejäähdytin
Laitekokonaisuus, jota käytetään kylmäkoneistojen välillisessä lauhdutuksessa käytettävän lämmönsiirtonesteen viilentämiseen. Sisältää vähintään ilma-neste -lämmönsiirtimen, puhaltimen tai puhaltimia sekä tarvittavat runkorakenteet.

Nesteputkisto
Lämmönsiirtonesteen siirtämiseen tarkoitettu putkista rakennettu kokonaisuus.

Ohivirtaussuodatin
Pumpun ohittavaan putkihaaraan liittyvä suodatin. Suodattimen läpi kulkeva virtaama on osa pumpun kokonaisvirtaamasta.

Oleskelutila
Asumiseen tai työskentelyyn tarkoitettu huonetila, joka on tarkoitettu yli 30 minuutin yhtäjaksoiseen oleskeluun.

Oleskeluvyöhyke
Se osa huonetilasta, jossa sisäilmastovaatimukset on suunniteltu toteutuvaksi ja jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 metrin korkeudella lattiasta ja sivupinnat ovat 0,6 metrin etäisyydellä ulko- tai sisäseinästä taikka vastaavasta kiinteästä rakennuksen osasta.

Palokatko
Osastoivien rakennusosien läpi johdettavien taloteknisten järjestelmien läpivientiaukkojen tiivistäminen palo-osastointia vastaavaksi kokonaisuudeksi.

Perussäätö
Suunnitelmien mukaisten virtauksien säätäminen nestekiertoiseen verkostoon mitoitustilanteessa esisäädettävillä venttiileillä, kun lämpötilaa säätävät venttiilit ovat asetettu täysin auki asentoon.

Puhallinkonvektori
Pääteosa, jossa ilmavirta kulkee laitteen sisäisen puhaltimen avulla lämmittävän tai jäähdyttävän patterin läpi.

Putkielementti
Putkiosa, joka sisältää virtausputken eristeen ja pinnoitteen.

Putkijärjestelmä
Järjestelmäkokonaisuus, johon sisältyy toisiinsa yhteensopivat putket ja tarvikkeet.

Split-järjestelmä
Kylmäkoneisto, jossa yksi tai useampi tehdasvalmisteinen höyrystin sekä yksi kompressorin ja lauhduttimen muodostama kompressorilauhdutin on sijoitettu eri yksiköihin. Höyrystimestä käytetään myös nimitystä sisäyksikkö ja kompressorilauhduttimesta nimitystä ulkoyksikkö.

Suorahöyrysteinen jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytysjärjestelmä, jonka höyrystimessä höyrystyvä kylmäaine jäähdyttää suoraan höyrystimen lämmönsiirtopinnan välityksellä jäähdytettävää kohdetta, kuten esimerkiksi huonetilaa tai ilmavirtaa.

Syttyvä kylmäaine
Kylmäaine, joka on määritelty kuuluvaksi turvaluokkaan A2L, A2, A3, B2L, B2 tai B3.

Tekninen mitoitusajo
Selvitys tai laskelma tuotteen suoritusarvoista halutussa toimintapisteessä.

Toteuttaja
Urakoitsija tai muu taho, joka hankkii ja/tai asentaa tuotteen taikka järjestelmän ja joka vastaa sen vaatimustenmukaisuudesta.

Vakioilmastointikone

Tehdasvalmisteinen laitteistokokonaisuus, jonka käyttötarkoituksena on palveltavan tilan olosuhteiden hallinta tilan ilmaa kierrättämällä ja käsittelemällä. Vakioilmastointikone hallitsee tilan sisälämpötilan ohella myös sen suhteellista kosteutta, eli on varustettu esimerkiksi ilmankuivaus- ja -kostutustoiminnoin.

VRF-järjestelmä (Variable refrigerant flow)
Muuttuvaan kylmäainevirtaukseen perustuva yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus. Tehdasvalmisteisista laitteista koostuva kylmäkoneisto, jossa yksi kompressorilauhdutin eli ulkoyksikkö voi palvella jopa kymmeniä höyrystimiä eli sisäyksiköitä. Sisäyksiköiden tehonsäädöt ovat toisistaan riippumattomia.

VRV-järjestelmä (Variable Refrigerant Volume)
Muuttuvaan kylmäainevirtaukseen perustuva yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus. Sama kuin VRF-järjestelmä.

Vuotuinen lämpökerroin (SCOP-luku)
Lämpöpumpun tehokkuutta kuvaava tunnusluku, joka ilmoittaa vuotuisen lämpöpumpun tuottaman lämpöenergian ja käyttämän sähköenergian suhteen.

Välillinen jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytysjärjestelmä, jossa lämpö poistetaan jäähdytettävästä kohteesta väliaineen välityksellä. Väliaine on yleisimmin lämmönsiirtoneste. Väliainetta jäähdytetään järjestelmässä erillisellä lämmönsiirtimellä, joka voi olla esimerkiksi kylmäkoneiston höyrystin tai kaukojäähdytysjärjestelmän lämmönsiirrin.

Äänenpainetaso
Äänenpaine tarkoittaa äänenä aistittavan ilmanpaineen vaihtelun suuruutta. Äänenpainetaso on logaritminen tasosuure, jossa äänenpainetta verrataan ihmisen oletettua kuulokynnystä vastaavaan äänenpaineeseen. Äänenpaineeseen vaikuttavat äänilähteen äänitehon ohella aina myös äänilähteen ja mittauspisteen sijainti sekä ympäristön akustiset ominaisuudet.

Äänitehotaso
Ääniteho kuvaa äänilähteen kykyä tuottaa ääntä, ja sen yksikkö on watti. Äänitehotaso on desibeleinä ilmoitettava logaritminen tasosuure, jossa kohteen äänitehoa verrataan ihmisen oletettua kuulokynnystä vastaavaan vertailuäänitehoon. Äänitehoa tai äänitehotasoa ei voida mitata suoraan, vaan suure on laskennallinen.