TalotekniikkaRYL-osien yhteinen alaotsikointi

Uuden TalotekniikkaRYLin rakenne pohjautuu LVI2010-nimikkeistöön. Sen otsikointia ja numerointia on kuitenkin kehitetty, jotta se palvelee paremmin TalotekniikkaRYLiä. Lisäksi TateRYLin rakennetta on yhtenäistetty muiden Rakennustiedon julkaisemien RYLien rakenteiden kanssa, mikä on tuonut mukanaan rakenteessa toistuvat otsikot x.0 … x.7:TalotekniikkaRYL-osien yhteisten alaotsikoiden sisältö:

0. Yleiset vaatimukset
Kohdassa esitetään kyseessä olevaa järjestelmää koskevia yleisiä vaatimuksia. Kaikille järjestelmille yhteiset laatuvaatimukset käsitellään TalotekniikkaRYLin osassa 20.

1. Tuotteet
Kohdassa esitetään yleisiä laatuvaatimuksia tuotteiden toiminnallisista ominaisuuksista, mittatarkkuudesta tai muista tuotekohtaisista ominaisuuksista.

2. Järjestelmien ja tuotteiden vaatimat tilat
Kohdassa esitetään vaatimukset, joita edellytetään asennustilojen sijainnilta, mitoilta sekä olosuhteilta, jotta järjestelmät voidaan asentaa ja huoltaa toiminnan kannalta oikein sekä turvallisesti.

3. Työn suoritus
Kohdassa esitetään laatuvaatimuksia työn suoritukselle, esim. asentamisesta, mittauksesta ja säädöstä, käyttöönoton valmisteluista sekä vaatimuksia ja ohjeita tuotteiden käsittelyyn.

4. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
TalotekniikkaRYLin mukaisen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen tarkoituksena on osoittaa, että rakennettu järjestelmä on sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Kohdassa esitetään, miten valmiin järjestelmän laatuvaatimukset todetaan työsuorituksen aikana sekä luovutuksen yhteydessä tarkastuksin ja kokein.

5. Valmis suoritus
Kohdassa esitetään millä asiakirjoilla osoitetaan järjestelmän valmius sekä että se täyttää sopimus- ja suunnitelma-asiakirjojen vaatimukset.

6. Korjaustyö
Kohdassa esitetään korjattavan järjestelmän erityisvaatimukset. Yleisesti korjattavan järjestelmän laatuvaatimukset ovat samat kuin uutta järjestelmää tehtäessä, jollei sopimusasiakirjoissa ole muuta sovittu.

7. Työnaikaiset ympäristövaikutukset.
Kohdassa käsitellään rakentamisen työaikaista vaikutusta ympäristöön. Kohdassa otetaan kantaa mm. meluun ja pölyyn sekä jätehuollon vaatimuksiin.