InfraRYL termihakemisto

Aluskermi

on kaksikerroskermieristyksen alempi kermi.

Alusnauha

on saumausmassan alustaksi liikuntasaumarakoon asennettava suljettusolukkoinen polyeteeninauha.

Alusrakenne

Tasattu, tiivistetty ja tarvittaessa lujitettu maapohja, pengertäyte tai sora- taikka sepeliarina ja sen alla oleva maapohja. Rautateillä alusrakenteeseen kuuluu välikerros, eristyskerros ja mahdollinen suodatinkerros.

Asentaja

nimitystä käytetään sellaisesta luvussa 42001 mainitusta urakoitsijasta, jonka suoritusvelvollisuus rajoittuu teräsrakenteen asentamiseen.

Asfaltti

Kiviaineksen, bitumisen sideaineen ja lisäaineiden seos.

Asfalttibetoni (AB)

Suomessa eniten käytetty asfalttityyppi. Asfalttibetonia käytetään liikennealueiden päällysteenä eikä siltä vaadita vesitiiviitä ominaisuuksia.

Asfalttipäällyste
  • Vakiopaksuinen asfalttipäällyste (laatta); tehdään tasatulle alustalle. Alusta voidaan tasata jyrsimällä, kuumentamalla tai massalla.
  • Massapintaus (MP); vaihtelevan paksuinen, sidotulle tasaamattomalle alustalle tehty päällyste. Massapintauksena voidaan tehdä myös ohutpäällysteitä, joissa massamäärät ovat pienempiä kuin julkaisussa Asfalttinormit esitetyt vähimmäismassamäärät.
  • Kuumennuspintaus (MPK); korjattavan päällysteen pinta kuumennetaan ennen uuden massan levittämistä.
  • Massapintaukset kuumalle, tasatulle alustalle (MPKJ, REM+); kuumennetulle ja tasatulle alustalle tehdään vakiopaksuinen massapintaus.
  • Uusiopintaukset (REM, REMO, ART); tiesekoitteinen työmenetelmä, jossa vanha päällyste irrotetaan, sekoitetaan uuden massan kanssa ja levitetään uudeksi päällystepinnaksi. Käyttöön vakiintuneista työmenetelmistä tällaisia ovat REM-, REMO- ja ART-menetelmät.
Aukean tilan ulottuma (ATU)

on rautatiealueen tila, jonka sisäpuolella ei saa olla kiinteitä rakenteita tai laitteita.

Bentoniitti

luonnossa esiintyvä savi, joka sisältää 70–90 % montmorilloniittisavimineraalia. Bentoniitin päätyypit ovat kalsium- ja natriumbentoniitti sekä natriumaktivoitu kalsiumbentoniitti. Bentoniitin käyttö perustuu sen kykyyn paisua moninkertaiseksi kastuessaan.

Bentoniittimaa

ks. maabentoniitti.

Betonitöillä

tarkoitetaan työkokonaisuutta, johon kuuluvat betonointi valmistavine toimenpiteineen, työsaumojen tekeminen ja käsittely, jälkihoito, viimeistely ja suojaus sekä muut samassa yhteydessä tehtävät työt.

Enimmäispoikkeamalla (hylkäysrajalla) 

tarkoitetaan toleranssiluokkaa 1, jonka ylitys yleensä edellyttää joko rakenteen korjaamista sopimusasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaiseksi tai sen uudelleenrakentamista.

Epoksitiivistys

on betonisen siltakannen kaksinkertainen epoksikäsittely, jonka tehtävä on tiivistää betonin pintaa eristyksen kuplimisen estämiseksi ja suojata sillan betonikantta hule- ja suolavesirasituksilta vedeneristyksen vaurioituessa.

Eristysalustalla

tarkoitetaan kannen eristettävää yläpintaa, reunapalkin eristettävää pintaa ja muita eristettäviä pintoja.

Eristysmastiksi (kumibitumimastiksi)

hienorakeinen korkean bitumipitoisuuden omaava valuasfalttityyppinen vesitiivis päällyste, joka valmistetaan kumibitumista. Eristysmastiksin tyhjätila on hyvin alhainen (< 2 %). Eritysmastiksi sopii hyvin jyrkkien luiskien eristykseen.

Esikuormitus

rakennusajan jälkeisten painumien pienentäminen ja maapohjan kantavuuden lisääminen maamassoista rakennetun ylipenkereen avulla.

Geologinen este

ks. Neuvoston direktiivi 1999/31/EY.

Geomembraani

polymeeristä valmistettu, ohut veden ja kaasujen kulkeutumisen estämiseen tarkoitettu tiivistyskalvo eli synteettinen muovigeoeriste (GBR-P).

Hylkäysraja

ks. Enimmäispoikkeama.

Hyödyllinen leveys 

on sillan kaiteiden välinen pienin etäisyys. Rautatiesillassa hyödyllinen leveys on vaakasuoraan mitattu ratalinjaa vastaan kohtisuorassa oleva kaiderakenteiden välinen lyhin etäisyys.

Hyötypuu

1,3 m:n korkeudelta vähintään 80 mm paksu puu.

Höylätyllä pinnalla 

tarkoitetaan liimapuukannattimien pintaluokkaa, jossa kaikki pinnat on höylätty, mutta yksittäisissä lamelleissa voi kuitenkin esiintyä sahapintaisia kohtia, pieniä liimatahroja sekä puuhun tunkeutuneen liiman aiheuttamia värivirheitä. Muilta osin viitataan tässä termihakemistossa määriteltyihin käsitteisiin.

Irtilouhinta

kallion suunnitellusti rikkomista louhimalla perustamistasoa syvemmälle.

Itsetiivistyvällä betonilla (ITB) 

tarkoitetaan betonia, joka on erittäin hyvin valuva ja leviävä stabiili betoni ja joka erottumatta täyttää muotit sekä ympäröi täysin raudoitteet ilman mekaanista tiivistystä.

Jatkuvalla mittauksella 

tarkoitetaan yleensä koko rakennuskohteen kattavaa, esim. paaluväleittäin tehtävää mittausta.

Jäljitettävyydellä

tarkoitetaan kykyä jäljittää jonkin kohteen rakennustapaan, työn lopputulokseen, kunnossapitoon tai käyttöön liittyvät tiedot taltioitujen tietojen avulla.

Jälkilouhinta

tarkkuuslouhintamenetelmä, joka tehdään joko kentän räjäytyksen jälkeen louhimalla reunoille jätetty kaista eril­lisenä tai kentän räjäytyksen yhteydessä räjäyttämällä reuna­reikärivit nallien hidastusta hyväksi käyttäen sen jälkeen, kun varsinaisen kentän reiät on räjäytetty.

Jännemitta

on sillan keskilinjaa pitkin mitattu kahden peräkkäisen tukilinjan välinen etäisyys.

Jännittämistöillä

tarkoitetaan työkokonaisuutta, johon kuuluvat jännittäminen ja injektointi sekä muut samassa yhteydessä tehtävät työt.

Kaatopaikkakaasu

yhdyskuntajätteen kaatopaikalle sijoitetusta jätteestä syntyvää kaasua (VNa 331/2013).

Kaatopaikkavesi

kaatopaikalle sijoitetun jätteen läpi suotautuvaa tai muuta kaatopaikalla muodostuvaa likaantunutta nestettä; (VNa 331/2013).

Kaide-etäisyys

on rautatiesillan kaiteen sisäpinnan etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta.

Kaivantoseinä

sortumavaaran vähentämiseksi esimerkiksi teräsponteilla, kaivinpaaluilla tai osina valettavalla teräsbetonilla tehtävä kaivannon reunan tukiseinä.

Kaivuluokat

maan kaivuominaisuuksiin perustuva luokitus, joka on esitetty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen geotekniikan laboratoriontiedonannossa n:o 1 Maalajien kaivuluokitus. Julkaisussa esitetään luonnontilaisten maalajien kaivuluokat (eloperäisten E1…E3, hienorakeisten H1…H3, karkearakeisten K1…K3 ja moreenimaalajien M1…M3) sekä rakennettujen maakerrosten ja täytemaan kaivuluokat (T1…T4).

Kaksikerroskermieristys

on kahdesta kermikerroksesta koostuva kermieristys.

Kannen pintarakenteella 

tarkoitetaan näissä laatuvaatimuksissa sillan kansirakenteen yläpuolisia tiivistys-, vedeneristys-, suoja- ja päällystekerroksia.

Kasvualusta

kasvillisuusalueen pintakerros (oleva tai valmistet­tava), jossa kasvien juuret pääasiassa sijaitsevat ja josta ne otta­vat tarvitsemansa ravinteet ja veden.

Keinotekoinen eriste

kaatopaikkarakentamiseen tarkoitettu, kaasuja ja nesteitä erittäin huonosti läpäisevä ja kaatopaikkaolosuhteissa kestävä tuote, joka täydentää mineraalisen tiivistyskerroksen tai geologisen esteen muodostavan pohjamaan haitta-aineiden kulkeutumista estävää vaikutusta.

Kelpoisuusasiakirja

ks. Sillan laaturaportti.

Kemiallinen kestävyys

tarkoittaa materiaalin ominaisuuksien säilymistä pitkäaikaisen kemiallisen kuormituksen alaisena.

Kenttäkerroskasvillisuus

maan pintaa peittävä ruohovartisista kasveista tai varvuista muodostuva alin kasvillisuuskerros, joka sisältyy pintamaahan.

Kermi

on vedeneristystarkoituksiin käytettävä vettä läpäisemätön tuote, joka yksinään tai liitettyinä toisiin samanlaisiin tai vastaaviin tuotteisiin muodostaa yhtenäisen vedeneristyskerroksen.

Kermieristys

on yhtenäinen kermeistä eristysalustalle tehtävä vedeneristysrakenne.

Kertamittauksella

tarkoitetaan kohteesta ainoastaan kerran tehtävää mittausta, esimerkiksi sillan koekuormittamista.

Kevennystäyttö

maa-ainesta kevyempien ainesten käyttö massanvaihdossa tai penger- ja maarakenteissa.

Kiinnitysbitumi

on joko kermien liimaamiseen käytettävää liimausbitumia tai hitsattavan kermin alapinnassa olevaa hitsausbitumia. Kiinnitysbitumi on kumibitumia KB100 tai Tiehallinnon käyttöönsä erikseen hyväksymää kiinnitysbitumia.

Kiskon jalan korkeus (Kv-korkeus)

on rautatien korkeusviivan eli ”tasausviivan” korkeus.

Kiskon selän korkeus (Ksk-korkeus) 

on rautatien kiskon yläpinnan korkeus, josta aukean tilan ulottuman korkeusmitat määritetään.

Kitkapaalu

paalu, joka siirtää pääosan kuormastaan kitka­maa­kerroksiin vaippapinnalla vaikuttavan kitkan väli­tyk­sellä. Katso tukipaalu.

Koheesiopaalu

paalu, joka siirtää kuormansa koheesio­maaker­roksiin vaippapinnalla vaikuttavan adheesion välityk­sellä. Katso tukipaalu.

Kohtisuora vapaa-aukko

on alittavaa väylää vastaan kohtisuora, kahden peräkkäisen tuen välinen pienin vapaa, vaakasuora etäisyys.

Kulkuaukon vapaa korkeus 

on sillan alittavan tien yläpinnan, rautatien kiskon selän tai vesiväylän yliveden (HWnav tai HW, merellä MW) ja sillan päällysrakenteen alapinnan välinen pienin pystysuora etäisyys silta-aukossa.

Kulkukorkeus

on sillan kannen tai päällysteen yläpinnan ja kuljetusten korkeutta rajoittavien kannen yläpuolisten rakenteiden välinen pienin vapaa, pystysuora etäisyys. Rautatiesillassa kulkukorkeus on kiskon selän ja kuljetus-ten korkeutta rajoittavien kannen yläpuolisten rakenteiden välinen pienin pystysuora etäisyys.

Kulutuskerros

liikennealueen ylin päällystekerros, joka on koske­tuk­sissa liikenteen kanssa.

Kumibitumi (KB)

on massa, jota saadaan lisäämällä bitumiin termoplastisia elastomeerejä (esim. SBS) niin paljon, että bitumin venyvyys ja taivutettavuus alhaisissa lämpötiloissa oleellisesti paranevat. Laji ilmaistaan luvulla, joka tarkoittaa pehmenemispistettä esim. KB100. Kumibitumilisäyksellä saadaan parannettua erityisesti asfaltin kylmäominaisuuksia.

Kumibitumikermi

on tukikerroksellinen vedeneristyskermi, jossa eristävänä aineena on kumibitumi. Yleensä tukikerros on polyesteriä.

Kumibitumimastiksi (eristysmastiksi)

on kuumana levitettävä massa, jonka sideaine on kumibitumi, runkoaine hienorakeinen kiviaines ja täyteaine kalkkikivijauhe.

Kumibitumivaluasfaltti (KBVA)

vesitiivis asfalttityyppi, joka on valmistettu kumibitumista ja sen tyhjätila on hyvin alhainen (< 2 %). KVBA on joustava ja sillä on hyvä kylmän- ja kuumankestävyys. Kumibitumivaluasfaltti voidaan levittää sekä koneellisesti että käsin.

Kutistumissauma

on asfalttipäällysteen sauma tai asfalttipäällysteen ja reunapalkin rajakohtaan tehtävä sauma, jonka tehtävä on ohjata rakenteen kutistumisesta aiheutuva halkeama suunniteltuun kohtaan.

Laadulla

tarkoitetaan tuotteen tai palvelun kykyä täyttää omistajan, käyttäjän, ympäristön ja yhteiskunnan tarpeet ja odotukset.

Laadunhallinnalla

tarkoitetaan koordinoituja toimenpiteitä organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa.

Laadunhallintajärjestelmällä

tarkoitetaan johtamisjärjestelmää, jonka avulla suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa.

Laadunohjauksella

tarkoitetaan sitä osaa laadunhallinnasta, joka keskittyy laatuvaatimusten täyttämiseen.

Laaduntarkastuksella

tarkoitetaan mittaus-, testaus- ja tarkastustoimenpiteitä, joiden avulla varmistutaan siitä, että tuote tai palvelu täyttää asetetut laatuvaatimukset.

Laaduntarkkailu

on luonteeltaan jatkuvaa laadunhallintajärjestelmän toimivuuden seurantaa.

Laadunvarmistus

on osa laadunhallintaa. Laadunvarmistuksella huolehditaan määriteltyjen laatuvaatimusten täyttymisestä.

Laadunvarmistusasiakirjoilla

tarkoitetaan tuotantoa varten laadittuja suunnitelmia ja laaturaportteja sekä laadunvarmistukseen liittyviä muita asiakirjoja.

Laatujohtamisella

tarkoitetaan yleisen johtamistoimen sitä osaa, joka määrittelee ja toteuttaa laatupolitiikan.

Laatuluku

on siltojen laadunvarmistusohjelmiston (SILAVA) laatupoikkeamien perusteella laskema rakennustyön laatua osoittava tunnusluku.

Laatupoikkeamalla

tarkoitetaan rakennusaineen, rakenteen, varusteen tai laitteen laatuvaatimuksen täyttymättömyyttä. Poikkeama voi ilmetä esim. vauriona, haittana tai puutteellisuutena.

Laatupolitiikalla

tarkoitetaan johdon julkituomaa laatuun liittyvää organisaation yleistä tarkoitusta ja suuntaa.

Laaturaportilla

tarkoitetaan yleensä urakoitsijan kokoamaa raporttia, jolla pyritään osoittamaan rakenteen, tietyn työkokonaisuuden tai rakenneosan vaatimustenmukaisuus.

Laaturaportoinnilla

tarkoitetaan mittaus-, tarkastus- ja testaustulosten perusteella tapahtuvaa laatu- ja poikkeamaraporttien laatimista sekä niiden toimittamista joko urakoitsijan omalle tai tilaajan organisaatiolle.

Laatusuunnitelma

on asiakirja, jossa määritellään, mitä menettelyjä ja niihin liittyviä resursseja tiettyyn projektiin, tuotteeseen, prosessiin tai sopimukseen sovelletaan, kuka niitä soveltaa ja missä vaiheessa.

Laatuvaatimuksella

tarkoitetaan joko ohjearvoa tai raja-arvojen väliin jäävää aluetta tai sanallista laadun määrittelyä.

Liikuntasauma

on sillan alus- ja päällysrakenteen rajakohtaan tai päällysteen osien väliin tehtävä sauma, jonka avulla päällysrakenteen lämpöliikkeet ja muodonmuutokset voivat tapahtua rakennetta vaurioittamatta.

Liikuntasaumalaite

on liikuntasauman vesitiiviiksi tekevä yksi- tai useampielementtinen, yleensä patentoitu tuote. Liikuntasaumalaitteeseen kuuluvat rakennusosina myös sen tukikaistat.

Luonnon lajittama kiviaines

joko glasiaalista (jäätikkösyntyinen) tai fluviaalista (virtaavaan veteen muodostunut) alkuperää oleva luonnon kiviaines.

Loppukaivu

0,2 m kaivutason yläpuolella olevan maan kaivu.

Lyöntipaalu

puu-, teräsbetoni- tai teräspaalu, joka saate­taan maahan lyömällä sitä pudotusjärkäleellä tai muulla iskevällä laitteella ja joka jää rakenteen toimivaksi osaksi.

Läpivienti

on vedeneristyksen lävistävä sillan varuste (esim. syöksytorvi tai tippuputki).

Maabentoniitti (käytetään myös termiä bentoniittimaa)

materiaaliseos, jonka runkoaineena käytetään usein luonnon kiviaineksia, joiden vedenläpäisevyyttä pienennetään bentoniitilla.

Maalajiryhmät ja maalajit

määritellään geoteknisen tai SFS-EN ISO -maaluokituksen mukaan. Geotekninen maaluokitus on esitetty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen geotekniikan laboratorion tiedonannossa n:o 14 Geotekninen maaluokitus ja SFS-EN ISO luokitus SFS-käsikirjassa 179-1 Geotekninen tutkimus ja koestus. Osa 1: Maan ja kallion luokitukset.

Käytetty luokitus on aina ilmoitettava, koska lyhenteet tarkoittavat eri luokituksissa eri maalajeja.

Kivennäismaalajien raekokolajitteet kummankin luokituksen mukaan esitetään taulukossa Te:T1.

Taulukko Te:T1. Kivennäismaalajien raekokolajitteet, geotekninen luokitus ja SFS-EN ISO -luokitus.

PäälajiteLyhennysAlalajiteRakeiden läpimitta, mm
NimiGEOSFS-EN ISOGEOSFS-EN ISO
SaviSaCl≤ 0,002≤ 0,002
SilttiSiSi> 0,002…0,06> 0,002…0,063
FSiHienosiltti> 0,002…0,006> 0,002…0,0063
MSiKeskisiltti> 0,006…0,02> 0,0063…0,02
CSiKarkeasiltti> 0,02…0,06> 0,02…0,063
HiekkaHkSa> 0,06…2,0> 0,063…2,0
FSaHieno> 0,06…0,2> 0,063…0,2
MSaKeski> 0,2…0,6> 2,0…0,63
CSaKarkea> 0,63…2,0> 0,6…2,0
SoraSrGr> 2,0…60,0> 2,0…63
FGrHieno> 2,0…6,0> 2,0…6,3
MGrKeski> 6,0…20,0> 6,3…20,0
CGrKarkea> 20,0…60,0> 20,0…63,0
KivetKiCo> 60…600> 63…200
Pienet kivet> 60…200
Suuret kivet> 200…600
LohkareetLoBo> 600> 200…630
Suuret lohkareetLBo> 630

Ohje

Kasvillisuusrakenteissa käytetään ra­kennusteknistä maalajiluoki­tusta. Tämän luokituksen mukaan maala­jit jaetaan seuraavasti:

Savi läpimitta alle 0,002 mm

Hiesu 0,002…0,02 mm

Hieta 0,02…0,2 mm

Hiekka 0,2…2,0 mm

Sora 2,0…20,0 mm.

Maalajit esitetään geoteknisen luokituksen mukaan taulukossa Te:T2.

Taulukko Te:T2. Maalajit, geotekninen luokitus.

MaalajiryhmäMaalajiLyhennysLajitepitoisuus, painoprosenttiaRaekoko
SaviHienoainesSorad50, mm
Eloperäiset maalajitTurveTv
LiejuLj
Hienorakeiset maalajitSaviSa> 30
SilttiSi< 30> 50< 5> 0,06
Karkearakeiset maalajitHiekkaHk< 50< 500,02…2
SoraSr< 5> 502…60
MoreenimaalajitSilttimoreeniSiMr> 50> 5< 0,06
HiekkamoreeniHkMr5…505…500.06…2
SoramoreeniSrMr> 5> 50> 2

Ohjearvot mineraalisten maa-ainesten jakamiseksi eri lajitteiden määrien perusteella esitetään taulukossa Te:T3 (SFS-EN ISO 14688-2).

Taulukko Te:T3. Ohjearvot mineraalisten maa-ainesten jakamiseksi eri lajitteiden määrien perusteella (SFS-EN ISO 14688-2).

LajiteLajitteen pitoisuus paino-% materiaalista ≤ 63 mmLajitteen pitoisuus paino-% materiaalista ≤ 0,063 mmMaa-aineksen nimiPäänimi
Lisänimi
Sora20…40sorainen
> 40sora
Hiekka20…40hiekkainen
> 40hiekka
Siltti + savi5…15< 20hieman silttinen
(hieno maa-aines)≥ 20hieman savinen
15…40< 20silttinen
≥ 20savinen
> 40< 10siltti
10…20savinensiltti
20…40silttinensavi
> 40savi
MARV

Minimum average roll value; geosynteettien tiettyjen laadunvalvontatulosten ilmoittamisessa käytettävä käsite, joka ottaa huomioon valmistustavasta johtuvan ominaisuuksien tilastollisen hajonnan. MARV lasketaan normaalijakautuneesta aineistosta vähentämällä keskiarvosta (X) kaksi kertaa keskihajonta (-2S). Normaalijakaumassa 95 % arvoista on kahden keskijakauman sisällä keskiarvosta.

Massaliinkuntasauma

on erikoismassoista ja muista tuotekohtaisista rakenneosista tehtävä vesitiivis liikuntasauma.

Massanvaihto

korvattavat massat kaivetaan pois ja syntynyt tila täytetään maalla tai muulla materiaalilla.

Mastiksieristys

on kumibitumimastiksia käyttäen tehty vedeneristys.

Menettelyllä

tarkoitetaan toiminnon tai prosessin määriteltyä suoritustapaa.

Mineraalinen tiivistyskerros

muodostuu savesta, moreenista tai maabentoniitista ja sen vedenläpäisevyyskerroin k on yleensä enintään 1 × 10–9 m/s. Kulkeutuminen tapahtuu pääasiassa materiaalin huokosten kautta tapahtuvana advektiivisena virtauksena.

Murske

murskaustuotteiden yleisnimitys. Murskeet jaetaan alkuperänsä perusteella kallio-, sora-, moreeni- ja kuonamurskeisiin.

Murskesora (Ms)

soran tai soramoreenin murskauksessa saatu kiviaines, jossa on kaikilta sivuiltaan murtopintaisia, osittain murtopintaisia ja täysin luonnonpintaisia rakeita.

Nestemäisinä levitettävät eristykset (aiempi nimitys: siveltävät tai ruiskutettavat vedeneristysmassat) 

ovat yleensä polyuretaani-, polyurea-, akryyli- tai epoksipohjaisia nestemäisessä olomuodossa levitettäviä veden-eristysmateriaaleja.

Ohjearvolla

tarkoitetaan rakenteen tai rakennusaineen laadulle asetettua tavoitearvoa.

Ohutkerrospäällyste

on siltakannelle levitettävä ohut (5…20 mm) kerros, joka toimii sekä vedeneristyksenä että päällysteenä.

Ongelmajäte

ks. vaarallinen jäte.

Otannalla

tarkoitetaan näytteiden ottamista rakenteesta tai rakennusaineesta joko satunnaisesti tai määrävälein näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Paalu

hoikka maan sisälle tehty rakenneosa, joka siirtää kuormia kallioon tai kantavaan maakerrokseen, ja/tai estää rakenteiden siirtymiä.

Paaluantura

yhden tai useamman paalun yläpäähän valettu tai kiinteästi asennettu teräsbetoni- tai teräsrakenne, jonka päälle tehdään yläpuolisten rakenteiden edellyttämät perusmuurit tms. palkistot.

Paalulaatta

paalujen yläpäähän valettu yhtenäinen laattamainen rakenne, joka jakaa yläpuolisen rakenteen kuormat paaluille.

Paineentasauskermi 

on aluskermi, joka kiinnitetään eristysalustaan vain osittain siten, että kermin alle syntyvät höyrynpaineet pääsevät tasaantumaan ja poistumaan paineentasausputkiin irti olevia kohtia pitkin.

Painuma

rakenteen pystysuora muodonmuutos, joka johtuu maapohjan tiivistymisestä tai aineen poistumisesta siitä. Kuormituslisäykset, orgaanisen aineksen hajoaminen tai huokosveden poistuminen ovat yleisimpiä painumien aiheuttajia.

Perustamistaso

suunnitelmissa määritelty perustuksen alapinnan taso.

Perustusrakenteet

ne rakenteet, jotka välittä­vät rakenteen kuormitukset maa- tai kalliopohjal­le.

Pilaantunut maa

haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää viranomaisten säätämän haitta-aineen raja-arvon.

Pintakermi

on kaksikerroskermieristyksen ylempi kermi.

Pintakäsittelijä

nimitystä käytetään pintakäsittelyn tekijästä.

Pintamaa

humuspitoinen kasvillisuuden juuristokerros.

Pitkäaikaiskestävyys

materiaaliominaisuuksien pitkäaikainen säilyminen käsittäen erityisesti kemialliset ja fysikaaliset muutokset. Muutokset voivat olla materiaalille ominaisia, mutta niitä voivat edistää myös erilaiset ulkoiset kuormitukset.

Pohjanvahvistus

heikosti kantavan maapohjan käsitte­lemistä sellaisin menetelmin, että rakennusten ja raken­teiden maanvarai­nen perustaminen, pengerten rakenta­minen maan varaan tai kai­vantojen tekeminen tulee mah­dolliseksi tai alkuperäistä tilaa edullisemmaksi.

Pohjarakennussuunnitelma

pohjarakenteiden geotekninen ja rakenteellinen suunnittelu ja mitoitus esitettyinä tietomallein, piirus­tuksin, laskelmin ja työselostuksin.

Pohjarakenteet

vahvistetut maarakenteet sekä suojaus-, eristys- ja kuivatusrakenteet. Maata vahvistavat rakenteet sekä suojaus-, eristys- ja kuivatusrakenteet.

Polymeerimodifioitu bitumi (PMB)

on massa, joka sisältää bitumia ja bitumin tiettyjä ominaisuuksia parantavia polymeerejä. Yleisimpiä polymeerimodifioituja bitumeja ovat kumibitumi ja ataktisella polypropeenilla (APP) modifioitu muovibitumi. Suomessa yleisimmin käytetty polymeeri on SBS-kumi, joka antaa bitumille kumimaisia ominaisuuksia.

Ponttiseinä

pystysuorista puu- tai teräsponteista ja tukiseinän tuentaan käytettävistä rakenneosista koostuva kaivannon tukiseinä.

Puutteellisuudella

tarkoitetaan aiotusta käytöstä johtuvien vaatimusten täyttymättömyyttä.

Pysyvä jäte

jätettä, joka ei liukene, pala tai reagoi muutoin fysikaalisesti tai kemiallisesti eikä hajoa biologisesti tai reagoi muiden aineiden kanssa aiheuttaen vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja jossa ei pitkänkään ajan kuluessa tapahdu olennaisia muita fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia muutoksia sekä jonka sisältämien haitallisten aineiden kokonaishuuhtoutuminen ja -pitoisuus samoin kuin jätteestä muodostuvan kaatopaikkaveden myrkyllisyys ympäristölle on merkityksetön, eikä siitä ennen kaikkea aiheudu vaaraa pinta- tai pohjaveden laadulle (VNa 331/2013).

Päällysrakenne

alusrakenteen ja mahdollisten lämmön­eristei­den yläpuolella olevien kerrosten yhteisnimi; muodostuu maarakenteen kerroksista ja päällysteestä. Maarakenteen kerrokset jaetaan toiminnallisesti suodatin-, jakavaan ja kantavaan kerrokseen. Rautateillä päällysrakenne käsittää lähinnä sepelitukikerroksen, pölkyt ja kiskot.

Päätoteuttaja

on pääurakoitsija tai sellaisen puuttuessa tilaaja tai muu osapuoli, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta.

Raivaaminen

kivien, kantojen, kasvillisuuden ja jätteiden irrot­taminen ja kokoaminen rakennustyötä haittaamatto­maan tai tar­kemmin määrättyyn paikkaan rakennusalueella.

Raja-arvo

= ohjearvo ± sallittu poikkeama.

Rakennusgeologinen kallioluokitus

kallion kivilaatuun ja rakoiluun perustuva luokitus, joka on esitetty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen geotekniikan laboratorion tiedonannoissa n:o 12 Rakennusalan kal­lioluokitus ja n:o 25 Rakennusgeologisen kallioluokituksen soveltaminen. SFS-EN ISO -luokitus esitetään SFS-käsikirjassa 179-1 Geotekninen tutkimus ja koestus. Osa 1: Maan ja kallion luokitukset. Käytetty luokitus tulee aina ilmoittaa.

Rakennusjäte

rakennustoiminnasta peräisin oleva jäte, ei rakennusteollisuuden jäte.

Rakennussementin kokonaismäärällä

tarkoitetaan rakennussementin määrää kerrottuna aktiivisuuskertoimella, ks. Betoninormit, taulukko 4.3.

Rakennuttaja

on henkilö tai yhteisö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työn tuloksen ja jonka omistukseen silta lopulta siirtyy.

Ratatyö on RSU:ssa suoritettava työ tai RSU:n (ratatyön suojaulottuman) välittömässä läheisyydessä 

suoritettava työ, joka voi vaarantaa tai häiritä rautatieliikennettä. Niin lähellä RSU:n rajaa suoritettava työ, että työllä voi olla vaikutusta liikenneturvallisuudelle. Työllä voi olla myös vaikutusta liikenne- tai henkilöturvallisuudelle.

Ratatyön suojaulottuma (RSU) 

on pitkin raidetta ulottuva tila, jonka sisäpuolella työskentely tapahtuu ratatyönä tai työ voidaan tehdä tietyin edellytyksin turvamiesmenettelynä.

Ratatyön suojaulottuman (RSU) reunan etäisyys

on yksiraiteisella radalla 2,5 metriä kiskosta tai sähköradan pylväslinja. Useampiraiteisella radalla tai rata-pihalla 2,5 metriä uloimpien raiteiden uloimmasta kiskosta tai sähköradan pylväslinja. Raiteiden välissä RSU on sama kuin aukean tilan ulottuma (ATU).

Routa

maassa olevan veden jäätymisen johdosta kovettunut maakerros.

Routiminen

maakerros routii (laajenee), jos maa-aines on routivaa ja jäätyvään (routaantuvaan) kerrokseen imeytyy tai kulkeutuu lisää vettä.

Rusnaus

louhitun kalliopinnan puhdistaminen louhinnassa rikkoutuneesta kallioaineksesta.

Salaojamatto

nesteiden ja kaasujen johtamiseen tasossaan tarkoitettu geosynteettinen komposiittituote, joka tyypillisesti koostuu vettä johtavasta ytimestä ja suodatinkankaista ytimen toisella tai molemmilla puolilla. Toimii osana maarakenteen kuivatusjärjestelmää.

Sallittu alikulkukorkeus 

on sillan alittavalla väylällä liikkuvan kulkuneuvon suurin sallittu korkeus.

Sallittu kulkukorkeus

on rakenteiden vaurioittamisen välttämiseksi sillalle määrätty suurin sallittu kuljetuksen korkeus.

Sallitulla poikkeamalla

eli toleranssilla tarkoitetaan laatuvaatimukseen liittyvää suurinta sallittua positiivista tai negatiivista poikkeamaa. Positiivinen poikkeama tarkoittaa poikkeamaa ylöspäin tai teoreettista mittaa suurempaa arvoa ja negatiivinen poikkeama vastaavasti poikkeamaa alaspäin tai teoreettista mittaa pienempää arvoa.

Saumanauha

on solukumi- tai PVC-pohjainen kokonaisliikemäärältään pienten liikuntasaumojen tiivistämiseen tarkoitettu tuote.

Saumausmassa

on polymeeristä tai polymeeribitumista valmistettu massa, jolla tiivistetään kutistumissauma tai pieni liikuntasauma.

Sepeli (Sp)

louheen tai kivien murskauksessa seulomalla saatu, kaikilta sivuiltaan murtopintainen kiviaines. Sepelilajitteet nimitetään raekoon mukaan, esimerkiksi Sp 1/32 mm.

Settiseinä

koostuu maahan pystysuoraan asennetuista teräskannattimista, joihin niiden välillä olevat vaakasuorat settilankut, -parrut tai -palkit tuetaan.

Sideaineella

tarkoitetaan rakennussementtiä ja betoniin valmistuksen yhteydessä mahdollisesti lisättäviä seosaineita kuten lentotuhkaa, masuunikuonajauhetta ja silikaa.

Sideaineen kokonaismäärällä

tarkoitetaan rakennussementin ja betonin valmistuksen yhteydessä lisättyjen seosainemäärien yhteismäärää.

Sideaineen tehollisella kokonaismäärällä

tarkoitetaan rakennussementin ja tehokkuuskertoimilla kerrottujen seosainemäärien yhteismäärää.

Sillan laaturaportti

on sillan vaatimustenmukaisuus- ja muiden vastaavien tietojen perusteella laadittu koko sillan kattava, ensisijaisesti sillan kunnossapitäjän käyttöön tarkoitettu aineisto.

Sillan päällyste

on kannen pintarakenteen päällimmäinen osa, joka koostuu yleensä sidekerroksesta ja kulutuskerroksesta.

Sillan rakennussuunnitelma

on hyväksytyn siltasuunnitelman pohjalta laadittu yksityiskohtainen suunnitelma, jonka mukaan rakennustyö voidaan toteuttaa.

Siltasuunnitelma

on tiesuunnitelmaa tai ratasuunnitelmaa vastaava sillan yleinen suunnitelma, joka antaa edellytykset hankkeen hallinnolliselle käsittelylle ja sillan rakennussuunnitelman laatimiselle.

Sivelymastiksi

eristysmastiksin kaltainen eriste, joka soveltuu luiskien eristämiseen. Sivelymastiksi on sideainerikkaampi kuin eristysmastiksi ja siksi se on helpompi levittää käsin kuin eristysmastiksi.

Soft-Soft

salaojamaton ja muiden vettä tasossaan johtavien geosynteettisten tuotteiden vedenjohtavuus tutkitaan standardin EN ISO 12958; Geotextiles and geotextile related products – Determination of water flow capacity in their plane mukaisesti. Standardin mukaan tuote puristetaan kahden levyn väliin ja mitataan virtausta tason läpi. Levyt voivat olla joko pehmeitä (soft) tai kovia (hard). Pehmeät kuvaavat maamateriaalia tai bentoniittimattoa ja kova mallintaa kiinteitä rakenteita tai geomembraaneja. Eri yhdistelmiä ovat siten hard-hard, hard-soft ja soft-soft. Tuotteesta riippuen suurin johtavuus saavutetaan usein käyttäen hard-hard -yhdistelmää, mutta soft-soft -yhdistelmä kuvaa parhaiten kaatopaikan pintarakenteessa yleensä vallitsevia todellisia olosuhteita (toisella puolella bentoniittimatto ja toisella puolella maa-aines).

Sorptio

tärkein haitta-aineiden pidättymismekanismi maaperässä tai materiaalissa, jonka läpi haitta-aine kulkeutuu. Sorptio käsittää sekä adsorption että absorption sekä usein myös ioninvaihdon.

Suodatinkangas

maa- ja vesirakennustöiden yhteydessä käytettäviä kangasmaisia tai huopamaisia tuotteita, jotka toimivat ensisijaisesti erilaisten maa- ja kiviainesten välisenä erottajana ja suodattimena. Tietyin edellytyksin voidaan joitakin kangastyyppejä käyttää myös rakenteiden kuivatukseen ja lujitukseen.

Suodatinkangas

määrää ehdot vierekkäisten maakerrosten rakeisuuksille, jotta kerrokset eivät sekoitu toisiinsa.

Syvästabilointi

pehmeiden maakerrosten pohjanvahvistusmenetelmä, jossa maahan painetun sekoittimen avulla mekaanisesti sekoitetaan sideaine niin, että maahan muodostuu lujittuneita pilareita.

Tarkastetulla valmistuksella 

tarkoitetaan rakennusaineen tai muun tuotteen valmistusta silloin, kun valmistuslaitoksen oma laadunvalvonta on Tiehallinnon hyväksymän tarkastuksen alainen.

Tarkkuuslouhinta

tarkkuudeltaan sellaista louhintaa, jossa louhittu pinta poikkeaa teoreettisesta louhintarajasta enintään 200 mm kallioon päin ja enintään 0 mm louhittuun tilaan päin.

Tavanomainen jäte

jätettä, joka ei ole vaarallista jätettä (VNa 331/2013).

Tekninen työsuunnitelma

on työn teknistä toteuttamista varten laadittu yksityiskohtainen suunnitelma.

Teräsputkipaalu

suljettuna maata syrjäyttävä ja avoimena ensisijaisesti maata syrjäyttämätön. Sen maahan jäävä teräsputki on tärkein osa paalun toimivaa rakennetta.

Tiivisasfaltti (eristeasfaltti)

toiminta perustuu pieneen huokostilavuuteen, jolloin se on konvektiotiivistä ja kulkeutuminen tapahtuu pääasiassa diffuusion vaikutuksesta. Tiivisasfaltilta edellytetään, että sen tyhjätila (huokostilavuus) on ≤ 3 tilavuusprosenttia. Tiivisasfaltin huokoset eivät ole jatkuvia eivätkä yhteydessä toisiinsa. Vesitiiviitä asfalttityyppejä ovat tiivis asfalttibetoni (ABT), tiivis kumibitumiasfalttibetoni (KBABT), kumibitumivaluasfaltti (KBVA), eristysmastiksi ja sivelymastiksi.

Tiivis asfalttibetoni (ABT)

koneellisesti levitettävä (jyrättävä) tiivis asfalttibetoni, jonka tyhjätila on ≤ 3 tilavuusprosenttia. Tiiviissä asfalttibetonissa on runsaasti sideainetta ja se on normaalia asfalttibetonia (AB) joustavampaa.

Tiivis kumibitumiasfalttibetoni (KBABT)

tiivis asfaltti, jossa on käytetty sideaineena kumibitumia pakkaskestävyyden ja muodonmuutoskestävyyden parantamiseksi.

Tiiviysaste

rakenteessa saavutetun kuivatilavuuspainon ja tietyllä työmäärällä, esim. Proctor-kokeella saavutetun maksimikuivatilavuuspainon suhde.

Tilaaja

on urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen.

Tilaajan edustaja

on henkilö, joka on valtuutettu tilaajan puolesta valvomaan, että työ tehdään sopimuksen mukaisesti.

Tilaajan valvoja

on henkilö, joka on nimetty tilaajan edustajan avuksi työn laadunseurantaan.

Toiminnallisella poikkeamalla 

tarkoitetaan toiminnassa tai menettelyssä esiintyvää poikkeamaa suunnitellusta toimintatavasta. Poikkeama voi ilmetä myös puutteellisuutena.

Toleranssi

ks. Sallittu poikkeama.

Toleranssiluokka 1 ja 2.

Toleranssiluokan 1 jälkeen purku ja 2. jälkeen sakot.

Toteutumapiirustus 

on piirustus, jossa rakenne on esitetty sellaisena kuin se on toteutettu.

Tukipaalu

siirtää pääosan kuormista kärjen välityksellä kallioon tai kantavaan maakerrokseen. Katso kitkapaalu ja koheesiopaalu.

Tukikaista

on liikuntasaumalaitteen molemmille puolille tehty rakenne, joka estää kunnossapitokalustoa vaurioittamasta laitetta.

Tuotantosuunnitelma

on urakoitsijan tuotantoa varten laatima tai teettämä suunnitelma.

Tuotevaatimuksella

tarkoitetaan tuotteelle kokonaisuudessaan tai tuoteosalle asetettua teknillistä tai toiminnallista vaatimusta, joka kohdistuu tuotteen ominaisuuksiin tai laatutasoon. Tuotevaatimus voidaan asettaa kiinteänä tai joustavana ja sen täyttyminen todetaan joko seurantaan, laskentaan tai arvioon perustuen.

Turvamies

on liikenteenalaisella radalla, ratatyön suojaulottuman sisäpuolella jalkaisin työskentelevien henkilöiden turvaamiseksi työmaalle määrätty, turvamiespätevyyden omaava henkilö.

Turvallisuusasiakirja

on tilaajan laatima asiakirja rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten.

Tyhjätila

asfalttirakenteen tyhjien huokosten prosentuaalinen osuus kokonaistilavuudesta. Tyhjätilavaatimusta käytetään eristeasfaltin vesitiiviysvaatimuksena, koska tavanomaiset vedenläpäisymittausmenetelmät eivät sovellu advektiotiiviiden materiaalien luotettavaan tutkimiseen.

Työmaan aluesuunnitelma

on suunnitelma, jossa esitetään työmaalla tapahtuvan rakentamisen laadun, sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat työmaatasoiset järjestelyt.

Työmaan turvallisuussuunnitelma 

on päätoteuttajan laatima työmaan työturvallisuutta koskeva asiakirja.

Työvaiheen laatusuunnitelma 

on tiettyyn työvaiheeseen liittyvä laatusuunnitelma.

Urakan laatusuunnitelmalla (sopimuskohtaisella laatusuunnitelmalla) 

tarkoitetaan kaikki urakkaan kuuluvat suoritukset kattavaa laatusuunnitelmaa.

Urakoitsija

on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työntuloksen.

Urakoitsijan valvoja 

on henkilö, joka urakoitsijan valtuuttamana valvoo (ohjaa ja tarkastaa), että rakentaminen tai tuotteen valmistaminen tapahtuu suunnitelmien, vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti.

U.S EPA

United States Environmental Protection Agency.

Uusioasfaltti

seos, jonka raaka-aineena on käytetty vähintään 20 % vanhaa asfalttia.

Uusiomateriaali

ylijäämämaat, lievästi pilaantuneet maat, vanhojen maarakenteiden materiaalit, teollisuuden sivutuotteet tai jätteet, joita voidaan käyttää maarakentamisessa.

Vaarallinen jäte

jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus) (Jätelaki 646/2011).

Vaatimustenmukaisuus

Kelpoisuus on sillan rakennussuunnitelmassa asetettujen rakenteen tai materiaalien vaatimustenmukaisuuden täyttymistä. Vaatimustenmukainen materiaali täyttää standardeissa esitetyt vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisella

tarkoitetaan urakoitsijan tai valmistajan tekemien vaatimustenmukaisuuskokeiden tulosten esittämistä tilaajalle.

Vaatimustenmukaisuuden toteamisella 

tarkoitetaan yleensä urakoitsijan tai valmistajan tekemien vaatimustenmukaisuuskokeiden tuloksiin perustuvaa tilaajan arviointia siitä, missä määrin tuote tai palvelu täyttää asetetut vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuuskoe

on tarkastus, mittaus, tutkimus tai testaus, jonka tuloksien avulla urakoitsija tai valmistaja pyrkii osoittamaan rakennusaineen, tarvikkeen tai laitteen tai koko rakenteen vaatimustenmukaisuuden.

Valmistajalla

tarkoitetaan yritystä tai tuotantoyksikköä, joka valmistaa sillan rakenneosia tai siltaan tulevia rakennusaineita, varusteita tai laitteita.

Valuasfaltti (VA)

tiivistyy vettä läpäisemättömäksi päällysteeksi ilman jyräystä ja soveltuu erityisen hyvin käsilevitykseen. Valuasfaltin suunnittelussa pyritään siihen, että sideaine täyttää kiviaineksen tyhjätilan kokonaan. Käytännössä normaalipaksuisen valuasfaltin tyhjätila on yleensä alle 2 tilavuusprosenttia.

Vapaa-aukko

on sillan keskilinjan suuntainen, kahden peräkkäisen tuen välinen pienin vapaa, vaakasuora etäisyys.

Varmennetulla käyttöselosteella

tarkoitetaan asiantuntevan elimen tai laitoksen varmentamaa selostetta, jonka noudattamisen Liikennevirasto hyväksyy.

Vedenläpäisevyyskerroin k

tarkoitetaan pinta-alayksikön suuruisen poikkileikkauksen kautta aikayksikössä virtaavan veden määrää hydraulisen gradientin ollessa 1, jos veden oletetaan kulkevan koko poikkileikkauksessa.

Vesikulkuväyliä

ylittävien siltojen sallittu alikulkukorkeus on merkitty sillan yleispiirustukseen ja se ilmoitetaan siltaan kiinnitettävällä liikennemerkillä. Risteys- ja alikulkusilloissa sallittu alikulkukorkeus ilmoitetaan liikennemerkillä, jos se on ajoneuvoasetuksen sallimaa ajoneuvon suurinta korkeutta pienempi.

Viiteasiakirja

on asiakirja, johon sopimus- tai muussa tilaajan, urakoitsijan tai valmistajan asiakirjassa on viitattu.

Vähimmäisarvo

on tässä asiakirjassa työraudoitusta ja raudoitusta suojaavan betonipeitteen pienin sallittu arvo. Lisää käsitteitä on määritelty muissa sopimus- tai niiden viiteasiakirjoissa.

Yhdistelmärakenne kaatopaikan pohjarakenteessa

muodostuu keinotekoisesta eristeestä ja mineraalisesta tiivistyskerroksesta, joiden erilaisen toimintatavan yhteisvaikutuksen avulla voidaan toteuttaa luotettava vedenpainetta kestävä eristysrakenne.

Yksikerroskermieristys

on yhdestä kermikerroksesta koostuva kermieristys.