Termihakemisto – Julkisivut

Eristerappaus (lämpörappaus); Ei-kantava julkisivu-rakenne, joka sisältää lämmöneristeen ja sen päälle tehdyn lujitetun vanhaan seinärakenteeseen, rakennuksen runkoon tai itse lämmöneristeeseen ankkuroidun rappauksen.

Harjattu rappaus; Harjattu rappaus tehdään Iaastilla, jonka suurin raekoko on 3…4 mm. Rappaus Ievitetään Iyömällä tai ruiskuttamalla, Iaasti tasataan ja viimeistellään harjaamalla.

Hiertorappaus; Hiertorappaus on täyttörappauksen päälle tuleva pintarappaus, jota käytetään yleensä ulkotiloissa. Suu­rin raekoko on tavallisesti 1,5…2 mm. Pinta hierretään yleen­sä puisella hierrinlaudalla.

Huoltomaalaus; Aikaisemmin maalatun, osittain vaurioitu­neen pinnan maalaus.

Kaksikerrosrappaus; Koostuu kahdesta rappauskerrokses­ta, tartunta- tai pohjarappauksesta ja pintarappauksesta.

Kalkkirappaus; Tehty laastilla, jossa on sideaineena pelkkä kalkki. Kalkkina voidaan käyttää kuivaa, märkää tai hydrau­lista kalkkia.

Kiinteistöstrategia; Määritellään, mihin suuntaan, millä aikavälillä ja organisaatiolla kiinteistöä ylläpidetään, korja­taan ja kehitetään. Kiinteistöstrategiassa määritellään omis­tamisen, ylläpidon, asumisen, käytön ja palveluiden hankin­nan pitkän aikavälin tavoitteet ja periaatteet.

Kolmikerrosrappaus; Koostuu kolmesta rappauskerroksesta tartunta- tai pohja-, täyttö- ja pintarappauksesta.

Korjausmaalaus; Aikaisemmin maalatun vaurioituneen pin­nan maalaus, kun pinta on vaurioitunut niin paljon, että van­ha maali on poistettava.

Kopo; Rappauksessa oleva alue, jossa ei ole tartuntaa rappausalustaan.

Kuivalaasti; Tehdasvalmisteinen sideaineiden ja runkoainei­den seos, joka on tavallisesti käyttövalmis vedenlisäyksen ja sekoituksen jälkeen.

Kunnossapitosuunnitelma; Tekniset ja taloudelliset näkö­kohdat huomioon ottava tietyn aikavälin suunnitelma kun­nossapitoa ja korjaamista varten. Se sisältää suositeltavien kunnossapito- ja korjaustoimien määrittelyn, ajoituksen ja kustannusarvion.

Kuntoarvio, kuntoarviointi; Kuntoarviolla tarkoitetaan kiinteistön tilojen, rakennusosien, järjestelmien, laitteiden ja ulkoalueiden kunnon selvittämistä pääasiassa aistienvarai­sesti ja kokemusperäisesti sekä rakennetta ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin.

Kuntotutkimus; On esimerkiksi rakennusosan tai teknisen järjestelmän tai sen osan tutkimus, jonka tavoitteena on sel­vittää mahdollisen vaurion tai ongelman laajuus ja aiheutta­ja sekä antaa tarvittavat jatkotoimenpide-ehdotukset. Tutki­musmenetelmät ovat usein rakenteita rikkovia.

Kuorimuuri; Ulkoseinän ulkopinnassa oleva muurattu rakenne, joka on kiinnitetty rakennuksen runkoon.

Käsittely-yhdistelmä; Käsittely, johon sisältyvät esikäsitte­lyt ja maalauskäsittelyt tuotteineen. Käsittely-yhdistelmään saattaa kuulua vain yksi maalaustuote, jolla pinta käsitellään yhteen tai useampaan kertaan, mutta tavallisesti yhdistel­mään kuuluu useampia tuotteita, joilla on toisiaan täydentä­viä tehtäviä (MaalausRYL 2012).

Laastin merkintä; Kirjain- ja numeroyhdistelmä, joka ilmai­see käytettävän sideaineen (kirjain) ja runkoaineen määrän laastiseoksessa painoyksikköinä.

Sideaineen lyhenteet:

Runkoaine on hiekkaa, ellei toisin ilmoiteta. Side- ja runko­aineen määrät ilmoitetaan lukuina, jotka pätevät kuiviin ai­neisiin. Laastin tunnus merkitään siten, että sideaineen tai -aineiden määrä on 100 painoyksikköä (py) ja hiekan määrä ilmoitetaan tätä 100 py:n sideainemäärää kohti. Esimerkiksi KS 35/65/500 on kalkkisementtilaasti, jossa on 35 py kalkkia, 65 py portlandsementtiä ja 500 py hiekkaa.

Mallityö; Suunnittelun ja työn laadun varmistuksen työkalu. Hyväksytty mallityö toimii vertailukohtana valmistuville työ­kokonaisuuksille. Mallityössä tarkistetaan myös työmenetel­män ja tuotteiden soveltuvuus kohteeseen. (ks. Korjaustavan valinta).

Muurauslaasti; Yhden tai useamman epäorgaanisen side-aineen, kiviaineksen, veden ja joskus seosaineiden ja/tai lisä­aineiden seos, jota käytetään muurattujen rakenteiden muu­raukseen, saumaukseen ja jälkisaumaukseen.

Muutosrakentaminen; Korjausrakentaminen, joka tehdään kohteen ulkonäön, rakenteiden, käyttötarkoituksen tai käyt­tötavan muuttamiseksi.

Märkälaasti; Märkälaasti toimitetaan käyttövalmiina. Lisäksi voidaan esimerkiksi tarvittaessa sekoittaa työmaalla sement­tiä valmiiseen kalkin, runkoaineen ja veden seokseen.

Ohutrappaus; Ohutrappaus tehdään yleensä yhdellä laastil­la, mutta laasti levitetään tavallisesti kahdessa vaiheessa.

Paikkarappaus; Paikkarappauksessa vaurioitunut alue pois­tetaan ja rapataan uudestaan.

Paksurappaus; Koostuu pohjarappauksesta, täyttörappauk­sesta sekä pintarappauksesta.

Peittävä korjaus; Alkuperäinen rakennusosa jää uusien ra­kenteiden alle.

Peruskorjaus, peruskorjaaminen; Erillisenä hankkeena ra­hoitettava ja toteutettava korjausrakentaminen, jossa koh­teen laatutasoa ei paranneta olennaisesti.

Perusparannus, perusparantaminen; Korjausrakentami­nen, jossa kohteen suhteellinen laatutaso nostetaan olennai­sesti aiempaa paremmaksi.

Pesumaalaus; Aikaisemmin maalatun lähes vaurioitumatto­man pinnan maalaus, esimerkiksi värin vaihtamista tai pin­nan ehostamista varten.

Pintakäsittely; Kappaleen pinnan käsittely ominaisuuksien kuten säilyvyyden, ulkonäön yms. parantamiseksi.

Pintakäsittelyn ulkonäköluokka; Valmiin pinnan ulkonäön määrittelemiseksi luotu laatuluokitusjärjestelmä (Maalaus­RYL 2012).

Pintarappaus; Uloimmainen rappauskerros, jolla saadaan ai­kaan rappauksen lopullinen ulkonäkö tai sopiva alusta jatko-käsittelylle.

Pohjarappaus (tartuntarappaus, ”kynnet”); Alin rappaus­kerros, jonka tarkoituksena on saada aikaan tartunta ja lisätä täyttörappauksen tartuntapintaa rappausalustaan sekä tasa­ta alustan imua.

Puhtaaksimuuraus; Muuraus, jossa tiilet ja niiden väliset saumat jäävät näkyviin valmiina pintana.

Purkava korjaus; Alkuperäinen rakennusosa puretaan koko­naan tai osittain ja korvataan uusilla rakenteilla.

Rappauskerros; Samalla laastilla yhtenä tai useampana työ­vaiheena tehty kerros.

Rappausverkko; Rappauksen lujittamiseen ja kiinnittämi­seen käytettävä verkko.

Rasitusluokat (betoni); Rakenteeseen kohdistuvia rasituk­sia määritetään ja luokitellaan ympäristöolosuhteiden mu­kaan.

Rasitusluokat (maalaus); Ympäristön rasitus ilmaistaan maalauksen rasitusluokalla, jonka avulla pyritään kuvaamaan niitä olosuhteita, joissa käsittely-yhdistelmää voidaan käyt­tää (MaalausRYL 2012).

Revitty rappaus; Tasaiseksi hierretty, esimerkiksi naula-laudalla repimällä karkeutettu rappauspinta.

Roiskerappaus; Roiskerappauksen pinta on karkea. Pinnan karkeusastetta säädellään runkoaineen valinnalla.

Runkoaine; Laastin runkoaine on yleensä hiekkaa. Murskat­tua kalkkikiviä, kvartsia tai kipsiä saatetaan myös käyttää.

Sideaine; Aine, joka kovettuessaan liittää käytetyn runko- tai täyteaineen kiinteäksi kappaleeksi. Sideaineina käytetään esimerkiksi muuraussementtiä, kalkkia, sementtiä tai kipsiä.

Slammaus (lieterappaus); Rappaus levitetään alustaan lyö­mällä tai ruiskuttamalla ja viimeistellään harjaamalla joko pysty- tai vaakasuoraan (yleisin tapa). Vaatii tartuntarappauk­sen. Tehdään usein siten, että alustan pinnan rakenne näkyy.

Säilyttävä korjaus; Alkuperäinen rakennusosa kunnoste­taan.

Tartuntarappaus (pohjarappaus, ”kynnet”); Alin rappaus­kerros, jonka tarkoituksena on saada aikaan tartunta ja lisätä täyttörappauksen tartuntapintaa rappausalustaan sekä tasa­ta alustan imua.

Terastirappaus; Terastilaasti on yleensä sementtipitoista KS-laastia, jonka runkoaine on osaksi tai kokonaan värillistä luonnonkiveä, lasirouhetta, tiilimurskaa tai kivihiiltä. Laastis­sa voidaan käyttää myös pigmenttejä halutun värisävyn saa­vuttamiseksi.

Tuulensuoja; Rakennusosassa oleva ainekerros, jonka pää­asiallisena tehtävänä on estää haitallisen ilmavirtauksen pää­sy ulkopuolelta sisäpuoliseen rakenteeseen.

Tuuletusaukko tai -rako; Tarkoittaa ulkopuolelta rakenteen tuuletusväliin tai -tilaan johtavaa tuuletusilmavirran sisään­meno- tai poistumisaukkoa tai -rakoa.

Täyttörappaus (rossaus); Pohjustuksen päälle tuleva, kolmikerrosrappauksen paksuin osa, joka tasaa alustan epätasai­suudet ja toimii pintarappauksen alustana.

Ulkonäköluokka; Valmiin pinnan ulkonäön määrittelemi­seksi luotu maalauksen ulkonäköluokitusjärjestelmä. Luoki­tusjärjestelmä sisältää valmiin pinnan ulkonäkövaatimukset. Pintakäsittelyn ulkonäköluokka ilmoitetaan luokitustunnuk­sella (MaalausRYL 2012).

Värillinen rappaus; Värillisen pinnan muodostava rappaus, jossa pintalaasti on usein pigmentoitu (esim. jalolaasti).

Yksikerrosrappaus; Yhdellä laastityypillä suoraan rappaus­alustalle tehtävä pintarappaus, jota käytetään, kun alus-rakenteen kuvion halutaan näkyvän.