Viemärijärjestelmien termit

Erillisviemäröinti
Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte- ja hulevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen verkostoihin erillään toisistaan.

Harmaa jätevesi
Asumisessa erilaisista pesutoiminnoista ja ruoanlaitosta syntynyt jätevesi, joka ei sisällä käymäläjätevesiä.

Hulevesi (sadevesi)
Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdatettavia sade- tai sulamisvesiä.

Jätevesi
Käytöstä poistettavaa, yleensä viemärilaitteistoon johdettavaa vettä, joka on kemiallisesti, mikrobiologisesti, fysikaalisesti tai muulla tavalla likaantunut.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä
Talousjätevesien puhdistusta tai muuta käsittelyä varten tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostama kokonaisuus, joka voi koostua saostussäiliöstä, maahanimeyttämöstä, maasuodattamosta, umpisäiliöstä, pienpuhdistamosta tai muista laitteista taikka näiden laitteiden ja menetelmien yhdistelmästä.

Kiinteistökohtainen vesihuolto
Rakennuskohtainen vedenhankinta ja jätevesien käsittely silloin, kun kiinteistöä ei ole liitetty yhteiseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Mitoitusvirtaama
Vesijohtojen ja viemärien mitoitukseen käytettävä virtaaman ohjearvo.

Musta jätevesi
Talousjätevettä, joka sisältää käymäläjätettä (virtsaa, ulostetta tai suotonestettä).

Märkätila
Huonetila, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä.

Padotusventtiili
Venttiili, joka sallii veden virtauksen vain yhteen suuntaan viemärijärjestelmissä.

Perustusten kuivatusvesi (perusvesi)
Vettä, joka johdetaan maakerroksista viemäriin (yleensä hulevesiviemäriin) tai muuhun purkupaikkaan.

Rakennuksen pohjaviemäri
Vaakakokoojaviemäri, joka on asennettu rakennuksen kellaritilaan, pohjalaatan alle tai ryömintätilaan.

Rasvaviemäri
Viemäri, joka johdetaan rasvanerottimelle, esim. ammattikeittiön viemäri.

Sekavesiviemäri
Viemäri, johon johdetaan jäte-, hule- ja perustusten kuivatusvedet.

Tonttiviemäri
Viemäri, joka yhdistää kiinteistön viemärin usean kiinteistön yhteiseen viemäriin.

Toteuttaja
Urakoitsija tai muu taho, joka hankkii ja/tai asentaa tuotteen taikka järjestelmän ja joka vastaa sen vaatimustenmukaisuudesta.

Tuuletusviemäri
Putki viemärin tuulettamiseen ja viemärin paineenvaihteluiden tasaamiseen.

Viemärilaitteisto
Laitteisto jätevesien, hulevesien tai perustusten kuivatusvesien poisjohtamiseksi.

Viemäriverkosto
Jätevesiverkostot, hulevesiverkostot ja salaojaverkostot.

Vuodonilmaisin
Ilmaisee järjestelmän ulkoisen vuodon ja tuo vuodon näkyville.