Tuotekelpoisuuden osoittaminen

Rakennustuotteen kelpoisuus tarkoittaa sitä, että rakennustuotetta voidaan sen ominaisuuksien perusteella käyttää rakentamiseen, kun ominaisuuksista ilmoitetut arvot/luokat täyttävät asetetut viranomaisvaatimukset aiotussa käyttökohteessa.

MRL 152 §:n mukaisten, rakennustuotteen kelpoiseksi osoittavien ominaisuuksien toteaminen kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 119 §:n mukaiseen huolehtimisvelvollisuuteen. Rakennushankkeeseen ryhtyvä sisällyttää hankkeen eri osapuolten kanssa tekemiinsä sopimuksiin vastuut rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseksi.

Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamista rakentamiseen Suomessa säädellään kahdella eri tavalla. Toinen on EU:n rakennustuoteasetukseen ja muihin eurooppalaisiin säädöksiin perustuva CE-merkintä ja toinen on kansalliseen lakiin eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) perustuva menettely.

CE-merkintä on pakollinen kaikille rakennustuotteille, joille on olemassa rakennustuoteasetukseen perustuva voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi (hEN). Kun tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, tulee valmistajan laatia suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance DoP). Suoritustasoilmoituksessa valmistaja ilmoittaa ne harmonisoidun tuotestandardin mukaiset tekniset ominaisuudet, joille on asetettu Suomessa (tai tuotteen markkinoilleasettamismaassa) vaatimuksia ja mahdollisesti muita tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan standardinmukaisia ominaisuuksia.

CE-merkintää voidaan käyttää myös rakennustuotteissa, joille on valmistajan hakemuksesta myönnetty vapaaehtoinen eurooppalainen tekninen arviointi (European Technical Assesment ETA). Kun valmistajalle on myönnetty ETA, on kyseisen valmistajan käytettävä CE-merkintää tuotteessaan.

Rakennustuotteen CE-merkintä ei välttämättä tarkoita, että tuote soveltuu käytettäväksi suunniteltuun käyttötarkoitukseen kyseisessä rakennuskohteessa. Käytännössä kohdekohtaisissa suunnitelmissa tulee määritellä käytettävät tuotteet siten, että niille ilmoitettu suoritustaso täyttää rakentamismääräyksissä säädetyt tekniset vaatimukset käyttökohteessa.

Jos rakennustuote kuuluu muun eurooppalaisen CE-merkintää edellyttävän säädöksen soveltamisalaan (esim. sähkötuotteet ja koneet), tulee sen täyttää myös näiden säädösten vaatimukset. Eräät direktiiveistä edellyttävät vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen (Declaration of Conformity DoC) laatimista rakennustuoteasetuksen suoritustasoilmoituksen lisäksi.

Kansallinen laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä koskee niitä rakennustuotteita, jotka eivät kuulu voimassa olevien harmonisoitujen eurooppalaisten tuotestandardien soveltamisalaan, ja siten pakollisen CE-merkinnän piiriin. Lakiin liittyy asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, jossa luetellaan ne tuoteryhmät, joille kansallisia menettelyjä voidaan soveltaa. Vaikka kelpoisuuden osoittamiseen on useampi eri tapaa, voi kussakin tuotteessa siis käyttää vain yhtä menettelyä.

Rakennustuotteille, joita ei CE-merkitä rakennustuoteasetukseen perustuen, on kolme kansallista vapaaehtoista ja määriteltyä kelpoisuuden osoittamisen vaihtoehtoa:

• Tyyppihyväksyntä
• Varmennustodistus
• Valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen.

Jos tuotteella on jokin edellä mainituista, katsotaan sen kelpaavan rakentamiseen kaikkialla Suomessa.

CE-merkinnän ja kansallisten menettelyjen lisäksi on paljon tuotteita, joille ei ole mitään ennalta määrättyä kelpoisuuden osoittamismenettelyä. Rakentamiseen ryhtyvän täytyy kuitenkin aina todeta tuotteen kelpoisuus kyseiseen kohteeseen. Ellei kelpoisuutta ole osoitettu jollakin edellä mainitulla menettelyllä, voi rakennuttaja osoittaa tuotteen kelpoisuuden sen käyttökohteeseen viranomaisen niin vaatiessa rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella/selvityksellä. Myös rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen perustuu edellä mainittuun kansalliseen lakiin.

Lisätietoa

Ympäristöministeriö
https://ym.fi/rakennustuotteiden-kansalliset-hyvaksyntamenettelyt
https://ym.fi/ce-merkinta

hEN Helpdesk:ssä on esitetty tuotekohtaisia tuotehyväksyntävaatimuksia
https://www.henhelpdesk.fi/

RT tuotetieto
https://www.rttuotetieto.fi/lainsaadannon-asettamat-vaatimukset