Johdanto ja käyttö

RYL hyvän rakennustavan määrittäjänä

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) tarjoavat kiinteistö- ja rakennusalan yhteisen laatukäsityksen avulla käytännön työkalun hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Rakentamista koskevan lainsäädännön lisäksi rakentamista ohjaa hyvä rakennustapa. Sen perusteet löytyvät maankäyttö- ja rakennuslaista (117 §) ja rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista (YSE 1998 1 §).

Myös Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 velvoittavat urakoitsijaa noudattamaan hyvää rakennustapaa. YSE-ehdoissa todetaan, että urakoitsijan tulee suorittaa sopimuksen mukainen tehtävänsä ammattitaidolla noudattaen voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää rakentamistapaa.

Sopimuksia tehtäessä on sekä rakennuttajalla että urakoitsijalla oikeus olettaa, että yhteisesti tunnustettu hyvä rakennustapa on olemassa. Tämän tunnustaa muun muassa Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, YSE 1998:n 15 §:n määräys: Jos sopimusasiakirjoissa ei ole mainintaa rakennustyölle tai sen osalle asetettavista vaatimuksista, kuten laadun, määrän tai suoritustavan osalta, urakoitsijan on neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa noudatettava sopimusasiakirjojen samanlaisista tai rinnastuskelpoisista suorituksista antamia määräyksiä tai näiden puuttuessa vastaavanlaisissa rakennustöissä yleensä noudatettavaa menettelyä hyvän ja kunnollisen työntuloksen aikaansaamiseksi.

Korjausrakentamisessa hyvä rakennustapa edellyttää, että korjaussuunnittelu perustuu hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittäviin esiselvityksiin. Hyvää rakennustapaa edellytetään myös korjaustöihin liittyvissä purkutöissä.

Hyvän rakennustavan merkitys lainsäädännössä ja sopimuskäytännöissä on suuri. KorjausRYL määrittelee hyvää rakennustapaa viranomaismääräysten, standardien, alan ohjeiden ja hyvien käytäntöjen pohjalta. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL-julkaisu perustuu rakennusalan eri osapuolten yhteisymmärrykseen hyvän rakennustavan sisällöstä. Tämä on varmistettu työhön osallistuneiden toimikuntien laaja-alaisella kokoonpanolla ja yleisillä, avoimilla lausuntokierroksilla.

RYL-julkaisuissa ei voida tyhjentävästi luetella kaikkia hyvän rakennustavan kriteerit täyttäviä ratkaisuja, vaan hyvän rakennustavan edellyttämä taso voidaan saavuttaa myös tavalla, jota ei ole kuvattu RYL-julkaisussa. Lisäksi hyvän rakennustavan sisältö on muuttunut aikojen kuluessa. Se mitä ennen pidettiin hyvänä rakentamisena, ei välttämättä enää tämän päivän kokemusten ja tiedon valossa ole hyväksyttävissä.

RYL hankkeen asiakirjana
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on laadittu helpottamaan hankekohtaisten asiakirjojen laadintaa. Hankekohtaisilla kaupallisilla asiakirjoilla tarkoitetaan rakennuttajan ja urakoitsijan välistä sopimussuhdetta määritteleviä asiakirjoja, esimerkiksi urakkasopimuksia. Hankekohtaisilla teknisillä asiakirjoilla tarkoitetaan sopimussuhteen kohdetta määritteleviä asiakirjoja, esimerkiksi rakennusselostuksia ja piirustuksia.

RYLin asema yleisenä teknisenä asiakirjana on samanlainen kuin Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, YSEn asema yleisenä kaupallisena asiakirjana. RYLissä esitetään hankkeesta toiseen samanlaisina esiintyvät laatuvaatimukset, jotta niitä ei tarvitse joka kerta kirjoittaa auki uudestaan. Osapuolet voivat viittaamalla hankkeen asiakirjoissa RYLiin saattaa voimaan sen vaatimukset.

RYLin oikeusvaikutukset
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 § edellyttää, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa. Oikeudellisessa mielessä hyvään rakennustapaan vetoaminen ei ole mahdollista ilman huolellista argumentaatiota ja suhteellisen tarkkaa taustatietoa rakentamistavasta kyseessä olevassa yksittäistapauksessa.
Riitatilanteissa tuomioistuin voi joutua ratkaisemaan, mitä kyseisessä hankkeessa on pidettävä hyvänä menettelytapana kelvollisesta työsuorituksesta. Tällöin tuomioistuimen jäsenten rakennusteknisen asiantuntemuksen apuna on Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL, joka on käytännössä toistuvasti todettu yhdeksi hyvän rakennustavan parhaista kirjallisista lähteistä.

Purkaminen ja säilyttäminen -luvun sisältö
Purkaminen ja säilyttäminen -luvussa esitetään hyvän rakennustavan vaatimukset korjausrakennushankkeen purkutyövaiheen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen. Luvussa käsitellään

• purkamisen suunnitelmat
• purkutöiden päästöjen hallinta
• säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojaukset• toimenpiteet purkujätteille
• rakennusosien ja rakenteiden purkutyö
• haitallisten aineiden purkaminen.

Pääpaino on tavanomaisten asuin- ja toimitilarakennusten korjaus- ja muutostöissä. Luvussa esitetään laatuvaatimuksia ja niihin liittyviä keskeisiä ohjeita. Luku ei sisällä varsinaisia purkamisen suoritusohjeita. Näitä käsitellään muun muassa aiheeseen liittyvissä RT- ja Ratu-ohjeissa.

KorjausRYLissä on viittauksia muihin julkaisuihin. Julkaisuista noudatetaan aina uusinta voimassa olevaa versiota, ellei kohdassa erikseen toisin mainita.
Purkaminen ja säilyttäminen -luvun pääotsikot ovat Talo 2000 -tuotantonimikkeistön mukaisia. Purkaminen ja säilyttäminen -luku on jaettu rakennusosien ja rakenteiden purkamiseen ja säilyttämiseen ja erillisenä työvaiheena tehtävään haitallisten aineiden purkamiseen. Molemmat kokonaisuudet jakaantuvat seitsemään kohtaan:

 1. Purkamista edeltävät selvitykset ja tutkimukset
  Kohdassa esitetään purkamisen edellyttämät lähtötiedot ja selvitykset purkutyön vaikutuspiirissä.
 2. Purkutyön päästöjen hallinta
  Kohdassa esitetään toimenpiteet purkutyön pölyn-, melun- ja tärinäntorjunnalle.
 3. Säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojaus
  Kohdassa esitetään toimenpiteet säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojaamiselle mekaaniselta, ympäristö- ja muilta tekijöiltä.
 4. Purkujätteiden siirrot, erilliskeräys ja hyödyntäminen
  Kohdassa esitetään vaatimukset purkujätteille tehtävistä toimenpiteistä purkujätteen syntymisestä niiden loppukäsittelyyn saattamiseen.
 5. Purkutyö
  Kohdassa esitetään olennaiset purkutöiden tekemiseen liittyvät laatuvaatimukset eri työvaiheissa.
 6. Valmis purkutyö
  Kohdassa esitetään laatuvaatimukset purkamisen lopputuotteelle.
 7. Purkutyön kelpoisuuden osoittaminen
  Kohdassa esitetään purkamiselle asetettujen laatuvaatimusten todentaminen sekä työn aikana että luovutuksen yhteydessä.