LVI-järjestelmien yleiset termit

CE-merkintä
Merkintä, jolla tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset.

Rakennustuotteen CE-merkintä
Merkintä, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet on määritetty ja ilmoitettu eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin mukaisesti.
Tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten perusteella.

DoP, Declaration of Performance
Ks. suoritustasoilmoitus.

Ekosuunnitteluasetus
Ekosuunnitteludirektiivin nojalla annetaan tietyille energiaa käyttäville ja energiaan liittyville tuotteille tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä, ekosuunnitteluasetuksia.

Energiamerkintä
Merkintä osoittaa tuotteen käytönaikaista energiakulutusta. Se on pakollinen niille tuoteryhmille, joille on asetettu energiamerkintädirektiivin nojalla tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä.

EU-asetus
Sitova säädös, jonka kaikkia osia on noudatettava kaikissa EU maissa sellaisenaan ilman erillistä kansallista käsittelyä, esimerkiksi rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011.

EU-direktiivi
Euroopan unionin säädös, joissa määriteltyihin tavoitteisiin kaikkien EU-maiden täytyy pyrkiä. Yksittäiset maat saavat kuitenkin itse päättää, miten tämä käytännössä tapahtuu, esimerkiksi rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD).

Direktiivi voi olla myös puitedirektiivi, jonka nojalla voidaan antaa tuoteryhmäkohtaisia asetuksia, jotka ovat sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi ekosuunnitteludirektiivi.

Eurooppalainen standardi
Eurooppalaisten virallisten standardisointijärjestöjen (LVI-tuotteiden kohdalla pääasiassa CEN), laatima standardi. CENin jäsenmaat ovat velvoitettuja vahvistamaan kaikki eurooppalaiset standardit kansallisesti ja kumoamaan niiden kanssa ristiriidassa olevat standardit. Samat eurooppalaiset standardit ovat siis voimassa kaikissa CENin jäsenmaissa. CENin julkaisemista standardeista käytetään tunnusta EN. Suomessa Suomen standardisoimisliitto vahvistaa ne SFS-EN -standardeiksi.

ETA (eurooppalainen tekninen arviointi)
Vapaaehtoinen rakennustuotteiden CE-merkinnän mahdollistava menettely. Tekninen arviointi tehdään eurooppalaisen arviointiasiakirjan nojalla. Kun rakennustuote on valmistettu, testattu ja laadunvalvonta on järjestetty tuotetta koskevan eurooppalaisen arviointiasiakirjan (EAD) mukaisesti, valmistaja laatii tuotteelle suoritustasoilmoituksen, jossa tuotteen perusominaisuudet esitetään.

Harmonisoitu standardi, hEN (yhdenmukaistettu standardi)
Eurooppalaisen standardisoimisjärjestö CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi. Suomessa Suomen standardisoimisliitto vahvistaa ne SFS-EN -standardeiksi.

Kiinteistönpitokirja
Kiinteistönpitoa tukeva kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön perustiedot kiinteistön elinkaaren hallinnasta sekä tiedot kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Se sisältää suunnittelussa ja uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet.

LVI-asennus / LVI-työ
LVI-järjestelmään liittyvä työsuoritus, jonka osana ovat tuotteet ja tarvikkeet sekä niiden kiinnitykset ja viimeistelytyöt.

LVI-järjestelmä
LVI-tuotteista koostuva toiminnallinen asennuskokonaisuus, joka tarvittaessa liittyy sähköjärjestelmiin-, energian jakelu- ja käyttöjärjestelmiin sekä tietoteknisiin järjestelmiin.

LVI-tuote
LVI-järjestelmässä käytettävä rakennustuote. LVI-alalla merkittävä osa tuotteista on valmisosia, kuten laitteistoja, koneita ja laitteita.

LVI-toteuttaja
Jokaisesta LVI-hankintoihin ja -töihin kuuluvien vaatimusten toteuttajasta, myös tämän alihankkijasta ja -urakoitsijasta, käytetään TalotekniikkaRYLissä nimitystä LVI-toteuttaja (tai jos sekaannuksen vaaraa ei ole niin pelkästään toteuttaja) ja tämän velvoitteista LVI-työt.

Peittyvä työsuoritus
LVI-tuotteen asentaminen paikkaan, jossa se ei ole myöhemmin rakentamisen tai käytön aikana nähtävissä ilman, että sen peiterakenteita puretaan tai avataan. Tyypillisiä peittyviä työsuorituksia ovat asennukset, jotka tehdään kaivantoihin, roiloihin, alakattoihin, kevyisiin väliseiniin, kalusteisiin tai jotka myöhemmin eristetään.

Pääurakoitsija
Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle tavallisimmin kuuluvat työmaan johtovelvollisuudet.

Päätoteuttaja
Rakennushankkeen osapuoli, jonka kanssa tilaaja on sopinut työmaan johtovelvollisuuksien hoitamisesta sopimuksenmukaisessa laajuudessa.

Rakennustarvike, rakennustuote
Tuote tai tuotejärjestelmä, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa tai niiden osissa ja jonka ominaisuuksilla on vaikutusta rakennuskohteen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
Elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin tarkoitetut ehdot. Kuluttajansuojasäännöksiä ei ole otettu huomioon. Sopimusehdot soveltuvat muutoksitta myös sivu- ja aliurakoihin.

Rakennuttaja
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, tai rakennushankkeeseen ryhtyvän valtuuttama osapuoli.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä
Juridinen termi, jota käytetään tilaajasta rakennushankkeessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän päävelvollisuudet löytyvät maankäyttö- ja rakennuslaista.

Sopimusasiakirjat
Urakkasopimus siinä noudatettavaksi sovittuine asiakirjoineen sekä niihin rakennusaikana erillisillä sopimuksilla liitetyt asiakirjat; kaupalliset asiakirjat ja suunnitelma-asiakirjat.

• Kaupalliset asiakirjat; sopimuksen taloudellista ja juridista sisältöä koskevat asiakirjat, jotka sopimuksessa tai näissä sopimusehdoissa on lueteltu kaupallisiksi asiakirjoiksi.
• Tekniset asiakirjat; rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritusta koskevat asiakirjat, jotka sopimuksessa tai näissä sopimusehdoissa on lueteltu teknisiksi asiakirjoiksi.
• Suunnitelma-asiakirjat; rakennustyön sisältöä, laatua, laajuutta ja suoritusta koskevat asiakirjat kuten tekniset asiakirjat, määrä- ja mittaluettelot sekä urakkarajaliite.

Suoritustasoilmoitus (DoP, Declaration of Performance)
Suoritustasoilmoituksessa on ilmoitettava kaikki ne tuotteen ominaisuuksien arvot, joita tarvitaan kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle.

Tyyppihyväksyntä
Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä on Suomessa käytössä oleva vapaaehtoinen hyväksyntämenettely rakennustuotteille, joissa ei voi käyttää CE-merkintää. Tyyppihyväksyntä on mahdollinen sellaiselle tuotteelle, jolle on laadittu tyyppihyväksyntäasetus. Tyyppihyväksyntä osoittaa, että tuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset.

Urakkaohjelma (sopimuskohtaiset urakkaehdot)
Tarjouspyyntöön liittyvä sopimusasiakirja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset hankekohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot.

Urakkarajaliite
Asiakirja, joka sisältää työmaan hallintoa ja yhteisiä toimintoja sekä eri urakkasuoritusten välisiä urakkarajoja koskevat määrittelyt.

Varmennustodistus
Suomessa käytössä oleva vapaaehtoinen hyväksyntämenettely rakennustuotteille, joissa ei voi käyttää CE-merkintää. Varmennustodistus on mahdollinen sellaiselle tuotteelle, jolle ympäristöministeriö on hyväksynyt yhtenäiset arviointiperusteet. Varmennustodistus osoittaa, että tuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset.

Vastaanottomenettely
Menettely, jonka tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja urakoitsijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, järjestelmällistä ja ennakoivaa laadunvarmistusta.

Vastaanottotarkastus
Juridinen tapahtuma, jossa todennetaan hankkeen toteutuksen sopimusasiakirjojen mukaisuus ja että kaikki vastaanottotarkastusta edeltäneet laadunvarmistustoimenpiteet ja tarkastukset on hyväksytysti suoritettu ja dokumentoitu. Vastaanottotarkastus päättyy työsuorituksen luovuttamiseen rakennuttajalle.