Termihakemisto – Esiselvitykset ja purkaminen

Asbestikartoitus; selvitys asbestin sijainnista rakennuksen rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä sekä rakenteissa ole­van asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyydestä niitä käsiteltäessä tai purettaessa.

Dataloggeri; jatkuvatoimisessa mittauksessa tallentamiseen käytettävä tiedonkeruulaite.

Enimmäisäänitaso (A-painotettu) LA,msx(d B); tarkastelu­ajanjaksona esiintynyt voimakkuudeltaan korkein äänitaso määritellyllä aikapainotuksella. Ellei aikapainotusta erikseen mainita, tarkoitetaan aikapainotusta F (fast).

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC, Volatile organic compound); sisäilmaolosuhteissa VOCit ovat joko kaasumai­sessa tai höyrymäisessä muodossa, mutta vähemmän haih­tuvat yhdisteet voivat esiintyä myös hiukkasmuodossa tai partikkeleihin adsorboituneina. Haihtuvien orgaanisten yh­disteiden kiehumispiste on 50…260 °C:n välillä. Tavanomai­simpia VOC-yhdisteitä ovat alkaanit, terpeenit, aromaattiset hiilivedyt, halogenoidut yhdisteet, aldehydit, ketonit, alko­holit ja esterit.

Haitta-ainearvio; arkistotietoihin, suunnitelmiin ja aistiha­vaintoihin perustuva arvio rakennuksen ja sen teknisten jär­jestelmien haitta-ainepitoisista materiaaleista, niiden määris­tä ja sijainnista.

Haitta-ainetutkimus; näytteisiin ja aistihavaintoihin perus­tuva tutkimus rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien haitta-ainepitoisista materiaaleista, niiden määristä ja sijain­nista sekä löydettyjen haitta-aineiden analysoiminen.

Hankesuunnittelu; rakennushankkeen tehtäväkokonai­suus, jossa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laa­juutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpi­toa koskevat tavoitteet sekä määritellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa.

Huoltomaalaus; aikaisemmin maalatun, osittain vaurioitu­neen pinnan maalaus.

Huonelämpötila; tarkoitetaan ilman lämpötilaa oleskelu­vyöhykkeellä. Kun huoneessa on laajoja pintoja, joiden läm­pötila poikkeaa ilman lämpötilasta, käytetään huonelämpö­tilana operatiivista lämpötilaa.

Ilmanvaihtojärjestelmä; järjestelmä kohteen sisäilman laa­dun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi korvaamalla sisäilmaa ulkoa saatavalla ilmalla.

Ilmastointijärjestelmä; järjestelmä, jossa ilmaa käsitellään kohteen sisäilman pitämiseksi halutunlaisena.

Ilmatiiveys; rakennuksen eri rakennusosien ja rakenteiden kyky vastustaa luonnollisten tai pakotettujen ilmavirtojen lii­kettä rakenteiden läpi.

Ilmavuoto; rakennusosassa, rakenteessa tai rakenneliitok­sessa oleva epäjatkuvuuskohta, jonka kautta luonnollinen tai pakotettu ilmavirtaus aiheuttaa rakenteen läpi kulkevan ilmavirran.

IV; ilmanvaihto/ilmastointi.

Kalibrointi; mittalaitteen näyttämän vertaaminen tunnet­tuun vertailuarvoon ja säätäminen näyttämään mahdollisim­man tarkasti. Kalibrointi tehdään määrävälein ja siitä laadi­taan usein kirjallinen todistus.

Karbonatisoituminen; eli betonin neutraloitumisreaktio on seurausta hiilidioksidin tunkeutumisesta betoniin ja sen ai­heuttamasta betonin huokosveden emäksisyyden (pH) ale­nemisesta, mikä voi johtaa raudoitteiden korroosioon.

Keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) LA,eq,T (dB); jatkuva vakio­äänitaso, jonka tehollisarvo on sama kuin vaihtelevan ääni­tason keskimääräinen tehollisarvo määritetyllä ajanjaksolla.

Kiinteistön käyttö- ja huolto-ohje (RakMK A4); kiinteis­tönpitoa tukeva kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, jo­ka sisältää suunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentami­sessa päätetyt kiinteistön elinkaaren perusteet.

Kiinteistötarkastus; kuntoarvion yhteydessä kohteessa teh­tävä tekninen tarkastus.

Kokonaissuunnittelutehtävä; selvitys-, tutkimus-, suunnit­telu- tai muu sellainen tehtävä, jonka olennaisena sisältönä on konsultin sitoutuminen toiminnallisen tai muun itsenäi­sen kokonaisuuden muodostavan suunnitelman tai sitä vas­taavan suoritteen aikaansaamiseen tietyn suunnittelualan tai tiettyjen suunnittelualojen osalta.

Konsultti; luonnollinen tai juridinen henkilö, joka alansa asi­antuntijana vastiketta vastaan suorittaa toimeksiannon pe­rusteella selvitys-, tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-, muotoilu-, kehitys-, valvonta- tai muita vastaa­via tehtäviä.

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 2013); käytetään tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön, rakentamisen, tuotannol­lisen toiminnan sekä yhdyskuntien tutkimus-, selvitys-, suun­nittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtävissä.

Korjausmaalaus; aikaisemmin maalatun vaurioituneen pin­nan maalaus, kun pinta on vaurioitunut niin paljon, että kaik­ki vanha maali on poistettava.

Korjausrakentaminen; korjausrakentaminen voidaan to­teuttaa erillisenä projektina tai vuosikorjauksena. Korjausra­kentamisen tavoitteena voi olla esimerkiksi kohteen parempi soveltuvuus tarkoitukseensa (perusparannus), kulttuuriarvo­jen säilyttäminen tai palauttaminen (entisöinti) tai kohteen käyttötarkoituksen muuttaminen (muutosrakentaminen). Usein samalla hankkeella on monia tavoitteita.

Kuntoarvio, kuntoarviointi; kuntoarviolla tarkoitetaan kiin­teistön tilojen, rakennusosien, järjestelmien, laitteiden ja ulkoalueiden kunnon selvittämistä pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti sekä rakennetta ja materiaaleja rikko­mattomin menetelmin.

Kuntotutkimus; on esimerkiksi rakennusosan tai teknisen järjestelmän tai sen osan tutkimus, jonka tavoitteena on sel­vittää mahdollisen vaurion tai ongelman laajuus ja aiheutta­ja sekä antaa tarvittavat jatkotoimenpide-ehdotukset. Tutki­musmenetelmät ovat usein rakenteita rikkovia

LVIAS; lämpö, vesi, ilmanvaihto/ilmastointi, automaatio ja sähkö.

LVI-järjestelmä; LVI-järjestelmä koostuu halutun toiminnon tai ominaisuuden aikaansaavista keskus-, siirto-, pääte- ja mahdollisesti alueosista.

LVI-laitteisto; vähintään yhdestä LVI-tuotteesta koostuva toiminnallinen asennuskokonaisuus.

LVIS; lämpö, vesi, ilmanvaihto/ilmastointi ja sähkö.

LVV; lämpö, vesi ja viemäri.

Lämmitysjärjestelmä; rakennuksen tekninen osa, jonka avulla kohteessa pidetään yllä haluttua lämpötilaa.

Lämmitysverkosto; lämmönjakeluun tarkoitettu putkiverk­ko laitteineen.

Lämpökamera; lämpökamera on lämpösäteilyn vastaan­otin. Se mittaa kuvauskohteen pinnasta lähtevän lämpösä­teilyn, infrapunasäteilyn, voimakkuutta. Lämpökamera muuttaa kohteen lämpösäteilyvoimakkuuden lämpötilatie­doksi, josta lämpökuva muodostetaan digitaalisesti.

Lämpökuvaus; lämpökuvauksella tarkoitetaan pinnan läm­pötilajakauman määrittämistä ja kuvaamista mittaamalla pinnan infrapunasäteily ja tulkitsemalla lämpökuva.

Melu; ääni, joka on terveydelle haitallista tai joka merkityk­sellisesti vähentää ympäristön viihtyisyyttä taikka merkityk­sellisesti haittaa työntekoa.

Merkkiainekaasu; merkkiainekokeissa käytettävä ja havain­noitava aine. Kaasuna käytetään luonnossa normaalisti harvi­naisena esiintyviä kaasuja, jolloin havaintokynnys ja virheha­vaintojen määrä saadaan pienemmäksi. Nykyisin yleisimmät käytössä olevat kaasut ovat typen ja vedyn seos (N2 95 %, H2 <5 %) ja yhdiste rikkiheksafluoridi (SF6). Myös ilokaasua (N2O) voidaan käyttää merkkiaineena.

Mikrobi; rakennusten mikrobeilla tarkoitetaan yleensä ho­me-, hiiva- ja lahottajasieniä sekä bakteereja.

Mikrobivaurio; rakennuksen sisäpinnan aluetta tai raken­teen osaa, jossa voidaan havaita tavanomaisesta poikkeavaa mikrobikasvustoa. Mikrobivaurion esiintyminen todenne­taan aistihavainnoinnin tai mikrobiologisten analyysien avul­la. Mikrobivaurio voi sisältää home-, hiiva- ja lahosieniä sekä leviä, bakteereita ja ameeboja.

Muutosrakentaminen; korjausrakentaminen, joka tehdään kohteen ulkonäön, rakenteiden, käyttötarkoituksen tai käyt­tötavan muuttamiseksi.

Märkätila; huonetila, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötar­koituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna). Oleskeluvyöhykkeellä huonetilan osa, jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 metrin korkeudella lattiasta ja sivupinnat ovat 0,6 metrin etäisyydellä ulko- tai sisäseinäs­tä tai vastaavasta kiinteästä rakennuksen osasta.

Oleskeluvyöhyke; huonetilan osa, jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 metrin korkeudella lattiasta ja sivu­pinnat ovat 0,6 metrin etäisyydellä ulko- tai sisäseinästä tai vastaavasta kiinteästä rakennuksen osasta.

Operatiivinen lämpötila; operatiiviseen lämpötilaan vai­kuttaa ilman lämpötilan lisäksi ympäristön pintojen läm­pösäteily. Operatiivinen lämpötila voidaan mitata mustan pallon avulla tai määrittää laskennallisesti ympäröivien pin­tojen lämpötilojen perusteella. Operatiivinen lämpötila vas­taa ihmisen lämpötuntemusta.

Paine-ero; rakennuksen sisätilan ja ulkoilman, eri tilojen tai rakennusosien välillä vallitseva ilmanpaineen ero, joka syn­nyttää ilmavirtauksia näiden välille.

Peruskorjaus, peruskorjaaminen;erillisenä hankkeena ra­hoitettava ja toteutettava korjausrakentaminen, jossa koh­teen laatutasoa ei paranneta olennaisesti.

Perusparannus, perusparantaminen; korjausrakentami­nen, jossa kohteen suhteellinen laatutaso nostetaan olennai­sesti aiempaa paremmaksi.

Pesumaalaus; aikaisemmin maalatun lähes vaurioitumatto­man pinnan maalaus, esimerkiksi värin vaihtamista tai pin­nan ehostamista varten.

Petrografinen analyysi; analyysimenetelmä, jolla tutkitaan kiviainesten ominaisuuksia.

Pienhiukkaset (PM2,5); hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 2,5 μm.

Purku, purkaminen; toimenpide, jossa rakennus tai raken­nelma puretaan tai pilkotaan osiin.

Purkuohjelma; rakennuttajan laatima, purkutyötä valmiste­leva asiakirja. Purkuohjelmassa esitetään kohdetiedot, terve­ydelle vaarallisten aineiden kartoitus, purkutuotteiden kar­toitus, purkutyön vaativuus, turvallisuusasiakirja, ilmoitukset ja luvat, purkutyön aikataulu, tarjouspyyntö- ja sopimusasiat.

Purkusuunnitelma; päätoteuttajan laatima asiakirja, jonka avulla voidaan määritellä mm. tarkempien purkutyösuunni­telmien tarve. Purkusuunnitelma sisältää sekä purkutyön toi­menpiteet että ko. työn tarkemmat suunnittelun ns. purku­työsuunnitelman sisällön.

Purkutyöselostus; rakennesuunnittelijan laatima asiakirja, jossa esitetään purettavat rakenteet, ohjeita purettavien ra­kenteiden purkujärjestyksestä, kantavuudesta ja väliaikaises­ta tuennasta. Purkutyöselostuksessa esitetään purkutapa ra­kenteittain eriteltynä ja selostusta täydennetään piirustuksin.

Purkutyösuunnitelma; purku-urakoitsijan laatima asiakir­ja, jossa esitetään purkutyön toteutus kohteessa. Purkutyö­suunnitelmassa esitetään purkutapa rakenteittain.

Purkutyön vaikutuspiiri; alue, tila yms., jolla tehtävien pur­kutöiden vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi tehdään toimenpiteitä.

Pölyntorjuntasuunnitelma; asiakirjassa esitetään pölyn­torjuntaan liittyvät toimenpiteet ja kriteerit niiden käyttöön­otolle ja valvonnalle.

Pätevyys; tarkoittaa ammattitehtävään liittyvän tietotaidon hallintaa. Todetulla pätevyydellä tai henkilösertifikaatilla voi­daan osoittaa, että asiantuntija täyttää asetetut koulutus- ja työkokemusvaatimukset. Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan pä­tevyyksiä toteavat ja myöntävät useat organisaatiot, esimer­kiksi Fise Oy, VTT Expert Services Oy ja Inspecta.

Pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM); kosteudenmitta­usmenetelmiin ja vaurioiden laajuuden selvittämiseen pe­rehtynyt henkilö.

PKM:lle ei ole asetettu viranomaismääräyksissä pätevyys­vaatimuksia.

Tutkinnon suorittamista valvoo Finanssialan keskusliitto ry ja se osoitetaan pätevyystodistuksella.

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKA); kuntoarviokoulutuksen saanut ja valtakunnallisen tutkintokokeen läpäissyt henkilö, jonka pätevyys rekisteröidään FISE ry:n toimesta.

Rakennuksen ominaispiirteet; rakennuksen rakentamis- tai korjaamisajankohdan rakennustapojen, tyylikauden ja ra­kentamissäännösten muovaamat piirteet sekä rakennuksen yksilölliset ominaisuudet.

Rakennuksen suojelu; tarkoittaa, että rakennus on säilytet­tävä suojelun edellyttämässä kunnossa ja siinä tehtävät kor­jaukset ja muutokset on tehtävä rakennuksen kulttuurihisto­riallista arvoa vaarantamatta. Rakennus on voitu suojella joko kaavassa, rakennussuojelulailla tai valtion asetuksella tai se on mainittu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luettelossa. Muutoksia tehtäessä on yleensä pyydettävä lau­sunto joko maakuntamuseolta tai Museovirastolta. Raken­nushankkeeseen ryhtyvä;rakennushankkeen osapuoli, joka panee rakennushankkeen alulle ja on vastuussa siitä.

Rakennushankkeen tilaaja; rakennushankkeen osapuoli, joka päättää hankkeen toteuttamisesta, asettaa hankkeelle tavoitteet ja vastaa rahoituksesta.

Rakennusosa; Erilaiset rakennusosat on määritelty syste­mattisesti Talo 2000 -nimikkeistössä (hankenimikkeistö).

Rakennussuojelu; toiminta, jossa pyritään säilyttämään kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyvät merkittävät ra­kennukset, rakennelmat tai niiden osat sekä niihin välittö­mästi kuuluvat rakennetut alueet.

Ryhmäkorjaus; kahden tai useamman asunto-osakeyhtiön yhdessä suunnittelema ja toteuttama korjaus.

Ryömintätila; tarkoittaa rakennuksen alapohjan, sokkelin ja perusmaan rajoittamaa tarkoituksellisesti järjestettyä ilmati­laa.

Salaojajärjestelmä; tarkoittaa salaojaputkien, salaojitusker­rosten, salaojakaivojen, tarkastusputkien ja kokoojakaivojen muodostamaa sekä tarvittaessa padotusventtiilillä tai pump­pauksella varustettua järjestelmää rakennuksen pohjan tai vastaavan kuivattamiseksi.

Sisäilmasto; kokonaisuus, joka muodostuu rakennuksen lämpöoloista ja sisäilmasta sekä ääni- ja valaistusoloista.

Sisäilmaston kuntotutkimus; sisäilmaston kuntotutkimuk­sen avulla selvitetään sisäilmaston laatu ja parantamistar­peet. Sisäilmaston kuntotutkimuksella tuotetaan lähtötiedot rakennuksen sisäilmaston korjaussuunnittelulle ja toimenpi­teille.

Sisäilmastoluokitus (S); sisäilmastoluokitus on sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot sisältävä ohje. Sisäilmaston laa­tu jaetaan seuraaviin luokkiin: S1 (yksilöllinen), S2 (hyvä) ja S3 (tyydyttävä).

Sopimusasiakirjat; toimeksiantoa koskeva sopimus liittei­neen sekä muut sopimuksessa mainitut sopimusasiakirjat mahdollisine myöhempine muutoksineen, ellei erikseen toi­sin sovita.

Suhteellinen kosteus (RH); ilmassa olevan vesihöyryn osa­paineen suhde ilman lämpötilaa vastaavaan kyllästystilan ve­sihöyryn osapaineeseen. Suhteellinen kosteus ilmaistaan ta­vallisesti prosentteina (%).

Suojeltu rakennus; rakennus, joka on suojeltu kaavoituksel­la tai erityislainsäädännön perusteella.

Talotekniikka; on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvi­en tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle, jonka keskeisen osan muodostavat LVI- ja sähkötekniikka. Talotekniikkaan luetaan myös jäähdytys-, ku­lunvalvonta-, tele- ja data- sekä palontorjuntajärjestelmät. Rakennuksen teknisten järjestelmien ohjausautomaatiota kutsutaan rakennus- tai taloautomaatioksi.

Tarveselvitys; tarveselvityksessä perustellaan hankinnan tarpeellisuus, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat, rakenteet, järjestelmät ja niille asetettavat vaatimukset. Tarveselvitys­vaiheen tärkein tehtävä on eri hankintavaihtoehtojen sekä niiden kelpoisuuden ja edullisuuden tutkiminen.

Tekninen käyttöikä; käyttöönoton jälkeinen aika, jona ra­kenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toi­mivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on ku­lunut umpeen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella.

Toimenpideraja (altisteen); pitoisuus, mittaustulos tai omi­naisuus, joka määrittää milloin on ryhdyttävä terveydensuo­jelulain 27 §:n tai 51 §:n mukaisiin toimenpiteisiin terveys­haitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Tilaaja; Tehtävän toimeksiantaja, jolle konsultti suorittaa sel­vitys-, tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-, muotoilu-, kehitys-, valvonta- tai muita vastaavia tehtäviä.

Toimeksianto; sopimuksessa määritelty tehtävä, jossa toi­meksiantaja (tilaaja) antaa toimeksisaajan (konsultti) tehtä­väksi suorittaa selvitys-, tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tar­kastus-, suunnittelu-, muotoilu-, kehitys-, valvonta- tai muita vastaavia tehtäviä.

Turvallisuusasiakirja; rakennuttajan laatima asiakirja raken­nustyön suunnittelua ja valmistelua varten. Turvallisuusasia­kirjassa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, olo­suhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot.

Vedeneristys; tarkoittaa ainekerrosta, joka saumoineen kestää jatkuvaa kastumista ja jonka tehtävä on estää nes­temäisen veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen painovoiman vaikutuksesta tai kapillaarivirtauksena, kun ra­kenteen pinta kastuu.

Äänenpainetaso LP (dB); äänenpaineen p ja vertailuäänen­paineen po(=20 μPa) suhteen kaksikymmenkertainen kym­menlogaritmi 20 lg (P/Po).