MaaRYL termihakemisto

Alusrakenne

Tasattu, tiivistetty ja tarvittaessa lujitettu maapohja, pengertäyte tai sora- taikka sepeliarina ja sen alla oleva maapohja.

Asfaltti

Päällysteenä yleisesti käytetty materiaaliseos, joka koostuu kiviaineksesta, bitumisesta sideaineesta ja lisäaineista.

Asfalttibetoni (AB)

Yleisin Suomessa käytetty asfalttityyppi. Asfalttibetonia käytetään yleensä liikennöidyillä alueilla.

Asfalttipäällyste

Suunnitellun pinnan mukaisten muotojen mukaan tasatulle alustalle levitettävä päällyste.

Bentoniitti

Luonnossa esiintyvä savi, joka sisältää 70 – 90 % montmorilloniittisavimineraalia. Bentoniitin päätyypit ovat kalsium- ja natriumbentoniitti sekä natriumaktivoitu kalsiumbentoniitti. Bentoniitin käyttö perustuu sen kykyyn paisua moninkertaiseksi kastuessaan.

Bentoniittimaa

ks. maabentoniitti.

Betonityö

Työkokonaisuus, johon kuuluvat valmistavat toimenpiteet, muottityöt, raudoitus, betonointi ja jälkihoito.

Betonin sideaine

Betonissa sideaineiden tehtävänä on liittää kiviainekset yhteen kovaksi kestäväksi rakenteeksi. Betonissa sideaineita ovat sementti ja seosaineet kuten masuunikuona, silika ja lentotuhka. Betonin CO2 päästöjen vähentämiseksi kehitetään uusia sideaineita, kuten esimerkiksi metakaoliini tai vaihtoehtoisia sideaineita, kuten esimerkiksi geopolymeerit. 

Betonin seosaine

Betonin raaka-aineena voidaan käyttää sementin lisäksi myös hienojakoisia mineraalisia seosaineita, joilla voidaan vaikuttaa betonin ominaisuuksiin. Seosaineet ovat teollisuuden sivutuotteina syntyviä aineita, joita hyödyntämällä on mahdollista alentaa betonin CO2 päästöjä. Yleisimpiä betonissa käytettäviä seosaineita ovat lentotuhka, masuunikuona ja silika. Seosainetta voidaan lisätä joko sementin valmistajan toimesta sementtiin tai betonitehtaalla betonin osa-aineena.

Betonipeitteen vähimmäisarvo

Työraudoitusta ja raudoitusta suojaavan betonipeitteen pienin sallittu arvo.

Enimmäispoikkeama

Toleranssiluokka 1, jonka ylitys yleensä edellyttää joko rakenteen korjaamista sopimusasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaiseksi tai sen uudelleenrakentamista.

Esikuormitus

Pohjanvahvistusmenetelmä, jossa kokoonpuristuvien maakerrosten päälle rakennetaan ennakkoon ennen varsinaista rakentamista penger tai muu kuormittava rakenne. Esikuormittamalla voidaan vähentää rakennusajan aikana tapahtuvia ja sen jälkeisiä painumia ja parantaa maapohjan kantavuutta.

Geomembraani

Polymeeristä valmistettu, ohut veden ja kaasujen kulkeutumisen estämiseen tarkoitettu tiivistyskalvo eli synteettinen muovigeoeriste (GBR-P).

Geopolymeeri-injektointi

Menetelmä, jossa maahan injektoidaan nopeasti reagoivaa paisuvaa nestemäistä polymeeria, joka paisuessaan täyttää maassa olevaa huokostilaa ja tiivistää ympäröivää maata. Paisuntapaineesta ja pystyjännityksestä riippuen polymeeri voi myös nostaa yläpuolisia rakenteita. Polymeeri ja maa muodostavat polymeerin kovetuttua yhtenäisen matriisin, jonka lujuus ja jäykkyys ovat luonnontilaista maata suurempia, ja vedenläpäisevyys luonnontilaista maata pienempi.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusta muunnettuna hiilidioksidiekvivalenteiksi. Rakennus- ja infrahankkeiden osalta hiilijalanjäljellä tarkoitetaan yleensä elinkaaren hiilijalanjälkeä. Elinkaaren hiilijalanjäljellä tarkoitetaan hiilijalanjälkeä, joka kattaa koko elinkaaren ilmastovaikutukset. Rakennuksen osalta elinkaaren hiilijalanjälki kattaa ilmastopäästöt tuotteiden valmistuksesta, rakentamisesta, rakennuksen käytöstä ml. huollot ja energia sekä rakennuksen purusta elinkaaren lopussa. Infrahankkeissa tarkastellaan usein vain valmistuksen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Hiekkasuojattu putkisto

Kaapeliputket, jotka suojataan päältä ja sivuilta hiekkatäytöllä.

Hyötypuu

Puu, joka on 1,3 m:n korkeudelta vähintään 80 mm paksu.

Irtilouhinta

Louhintamenetelmä, jossa kallio rikotaan louhimalla suunnitelmissa määritetylle irtilouhintatasolle. Rikottu/irroitettu kivimassa jätetään paikoilleen suunnitelmissa määritetyn kaivutason alapuolella sekä tarvittaessa tiivistetään ja kiilataan.

Itsetiivistyvä betoni (ITB) 

Erittäin notkea, hyvin valuva ja leviävä betoni, joka tiivistyy erottumatta oman painonsa avulla ilman täryttämistä.

Jatkuva mittaus 

Ajallisesti jatkuva mittaus.

Juoksukivi

Leikattuun reunaan poikittaissuuntaisena kiveysalueeseen nähden asennettava yksi ehjä betonikivi- tai laattarivi.

Jäljitettävyys

Kyky jäljittää jonkin kohteen rakennustapaan, työn lopputulokseen, kunnossapitoon tai käyttöön liittyvät tiedot taltioitujen tietojen avulla.

Jälkilouhinta

Tarkkuuslouhintamenetelmä, joka tehdään joko kentän räjäytyksen jälkeen louhimalla reunoille jätetty kaista eril­lisenä tai kentän räjäytyksen yhteydessä räjäyttämällä reuna­reikärivit nallien hidastusta hyväksi käyttäen sen jälkeen, kun varsinaisen kentän rei’ät on räjäytetty.

Jännittämistyö

Työkokonaisuus, johon kuuluvat jännittäminen ja injektointi sekä muut samassa yhteydessä tehtävät työt.

Kaivantoseinä

Sortumavaaran estämiseksi esimerkiksi teräsponteilla, kaivinpaaluilla tai osina valettavalla teräsbetonilla tehtävä kaivannon reunan tukiseinä.

Kaivuluokitus

Maan kaivuominaisuuksiin perustuva luokitus, joka on esitetty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen geotekniikan laboratoriontiedonannossa n:o 1 Maalajien kaivuluokitus. Julkaisussa esitetään luonnontilaisten maalajien kaivuluokat (eloperäisten E1…E3, hienorakeisten H1…H3, karkearakeisten K1…K3 ja moreenimaalajien M1…M3) sekä rakennettujen maakerrosten ja täytemaan kaivuluokat (T1…T4).

Kannettava pudotuspainolaite

Kevyt pudotuspainolaite, jota käytetään täyttöjen tiiviys- ja kantavuusmittauksiin, esim. Loadman.

Kantavuus

Levykuormituskokeella ja pudotuspainolaitteella mitattu muodonmuutosmoduuli E2, joka liittyy täyttöjen tiiviys- ja kantavuusmittauksiin.

Kasvualusta

Kasvillisuusalueen pintakerros (oleva tai valmistet­tava), jossa kasvien juuret pääasiassa sijaitsevat ja josta ne otta­vat tarvitsemansa ravinteet ja veden.

Kelpoisuusasiakirja

Vaihtoehtoinen termi työmaan laadunvarmistusdokumentaatiolle.

Kemiallinen kestävyys

Materiaalin ominaisuuksien säilyminen pitkäaikaisen kemiallisen kuormituksen alaisena.

Kenttäkerroskasvillisuus

Maan pintaa peittävä ruohovartisista kasveista tai varvuista muodostuva alin kasvillisuuskerros, joka sisältyy pintamaahan.

Kevennystäyttö

Luonnollista maa-ainesta tai tyypillisiä rakennekerrosmateriaaleja kevyemmistä materiaaleista tehty penger- ja maarakenteen täyttö.

Kitkapaalu

Ks. paalu.

Koheesiopaalu

Ks. paalu.

Kulutuskerros

Liikennealueen ylin päällystekerros, joka on koske­tuk­sissa liikenteen kanssa.

Laatu

Tarkoittaa tilanteesta riippuen toiminnan/palvelun laatua tai tuotteen/ rakenteen teknistä laatua. RYL:in yhteydessä laatu tarkoittaa teknistä laatua.

Laadunhallinta

Tuotteen tai palvelun vaatimustenmukaisen laadun ylläpito ja hallinta.

Laadunhallintajärjestelmä

Johtamisjärjestelmä, jonka avulla suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa.

Laaduntarkastus

Mittaus-, testaus- ja tarkastustoimenpiteet, joiden avulla varmistutaan siitä, että tuote tai palvelu täyttää asetetut laatuvaatimukset.

Laadunvarmistus

Laadunvarmistuksella huolehditaan määriteltyjen laatuvaatimusten täyttymisestä ja se on osa laadunhallintaa.

Laadunvarmistusasiakirjat

Tuotantoa varten laaditut suunnitelmat ja laaturaportit sekä laadunvarmistukseen liittyvät muut asiakirjat.

Laatupoikkeama

Rakennusaineen, rakenteen, varusteen tai laitteen laatuvaatimuksen täyttymättömyys. Poikkeama voi ilmetä esim. vauriona, haittana tai puutteellisuutena.

Laaturaportti

Yleensä urakoitsijan kokoama raportti, jolla pyritään osoittamaan rakenteen, tietyn työkokonaisuuden tai rakenneosan vaatimustenmukaisuus.

Laaturaportointi

Mittaus-, tarkastus- ja testaustulosten perusteella tapahtuva laatu- ja poikkeamaraporttien laatiminen sekä niiden toimittaminen joko urakoitsijan tai tilaajan organisaatiolle.

Laatusuunnitelma

Asiakirja, jossa määritellään, mitä menettelyjä ja niihin liittyviä resursseja tiettyyn projektiin, tuotteeseen, prosessiin tai sopimukseen sovelletaan, kuka niitä soveltaa ja missä vaiheessa.

Laatuvaatimus

Ohjearvo tai raja-arvojen väliin jäävä alue tai sanallinen laadun määrittely.

Liikennöity alue

Kuormitettu piha-alue, kuten alueet, joilla liikutaan ajoneuvoilla tai kävellen.

Lisärunkoaine

Massastabiloitavan maakerroksen (esim. turve tai lieju) mineraaliainespitoisuutta voidaan kasvattaa lisäämällä stabiloitavan maakerroksen pinnalle esim. savea, hiekkaa, kivituhkaa, tms., joka sekoitetaan stabiloitavaan maakerrokseen ennen sideaineen sekoittamista.

Luonnonkiviaines

Mineraalinen kiviaines, jonka valmistuksessa on käytetty vain mekaanisia menetelmiä. Luonnonkiviaines voi olla kalliosta murskattua tai peräisin sora-, moreeni- tai hiekkamuodostumista.

Luonnon lajittama kiviaines

Glasiaalista (jäätikkösyntyinen) tai fluviaalista (virtaavaan veteen muodostunut) alkuperää oleva luonnon kiviaines.

Loppukaivu

Viimeiseksi kaivettava 0,2 metrin osuus ennen lopullisen kaivutason saavuttamista.

Lyöntipaalu

Ks. paalu.

Maabentoniitti (käytetään myös termiä bentoniittimaa)

Materiaaliseos, jonka runkoaineena käytetään usein luonnon kiviaineksia, joiden vedenläpäisevyyttä pienennetään bentoniitilla.

Maalajiryhmät ja maalajit

Geotekninen tai SFS-EN ISO -maaluokitus määrittelevät maalajiryhmät ja maalajit. Geotekninen maaluokitus on esitetty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen geotekniikan laboratorion tiedonannossa n:o 14 Geotekninen maaluokitus ja SFS-EN ISO luokitus SFS-käsikirjassa 179-1 Geotekninen tutkimus ja koestus. Osa 1: Maan ja kallion luokitukset.

Käytetty luokitus on aina ilmoitettava, koska lyhenteet tarkoittavat eri luokituksissa eri maalajeja.

Kivennäismaalajien raekokolajitteet kummankin luokituksen mukaan esitetään taulukossa Te:T1.

Taulukko Te:T1. Kivennäismaalajien raekokolajitteet, geotekninen luokitus ja SFS-EN ISO -luokitus.

PäälajiteLyhennysAlalajiteRakeiden läpimitta, mm
NimiGEOSFS-EN ISOGEOSFS-EN ISO
SaviSaCl≤ 0,002≤ 0,002
SilttiSiSi> 0,002…0,06> 0,002…0,063
FSiHienosiltti> 0,002…0,006> 0,002…0,0063
MSiKeskisiltti> 0,006…0,02> 0,0063…0,02
CSiKarkeasiltti> 0,02…0,06> 0,02…0,063
HiekkaHkSa> 0,06…2,0> 0,063…2,0
FSaHieno> 0,06…0,2> 0,063…0,2
MSaKeski> 0,2…0,6> 2,0…0,63
CSaKarkea> 0,63…2,0> 0,6…2,0
SoraSrGr> 2,0…60,0> 2,0…63
FGrHieno> 2,0…6,0> 2,0…6,3
MGrKeski> 6,0…20,0> 6,3…20,0
CGrKarkea> 20,0…60,0> 20,0…63,0
KivetKiCo> 60…600> 63…200
Pienet kivet> 60…200
Suuret kivet> 200…600
LohkareetLoBo> 600> 200…630
Suuret lohkareetLBo> 630

Ohje

Kasvillisuusrakenteissa käytetään ra­kennusteknistä maalajiluoki­tusta. Tämän luokituksen mukaan maala­jit jaetaan seuraavasti:

Savi läpimitta alle 0,002 mm

Hiesu 0,002…0,02 mm

Hieta 0,02…0,2 mm

Hiekka 0,2…2,0 mm

Sora 2,0…20,0 mm.

Maalajit esitetään geoteknisen luokituksen mukaan taulukossa Te:T2.

Taulukko Te:T2. Maalajit, geotekninen luokitus.

MaalajiryhmäMaalajiLyhennysLajitepitoisuus, painoprosenttiaRaekoko
SaviHienoainesSorad50, mm
Eloperäiset maalajitTurveTv
LiejuLj
Hienorakeiset maalajitSaviSa> 30
SilttiSi< 30> 50< 5> 0,06
Karkearakeiset maalajitHiekkaHk< 50< 500,02…2
SoraSr< 5> 502…60
MoreenimaalajitSilttimoreeniSiMr> 50> 5< 0,06
HiekkamoreeniHkMr5…505…500.06…2
SoramoreeniSrMr> 5> 50> 2

Ohjearvot mineraalisten maa-ainesten jakamiseksi eri lajitteiden määrien perusteella esitetään taulukossa Te:T3 (SFS-EN ISO 14688-2).

Taulukko Te:T3. Ohjearvot mineraalisten maa-ainesten jakamiseksi eri lajitteiden määrien perusteella (SFS-EN ISO 14688-2).

LajiteLajitteen pitoisuus paino-% materiaalista ≤ 63 mmLajitteen pitoisuus paino-% materiaalista ≤ 0,063 mmMaa-aineksen nimiPäänimi
Lisänimi
Sora20…40sorainen
> 40sora
Hiekka20…40hiekkainen
> 40hiekka
Siltti + savi5…15< 20hieman silttinen
(hieno maa-aines)≥ 20hieman savinen
15…40< 20silttinen
≥ 20savinen
> 40< 10siltti
10…20savinensiltti
20…40silttinensavi
> 40savi

Massanvaihto

Korvattavat massat kaivetaan pois ja syntynyt tila täytetään maalla tai muulla materiaalilla.

Massastabiloinnin tilavuus

Ilmoitetaan yleensä stabiloitavan maakerroksen tilavuutena ennen stabilointia ja ennen stabiloidun massan tiivistymistä tiivistyspenkereen alla.

Mineraalinen tiivistyskerros

Savesta, moreenista tai maabentoniitista muodostuva kerros, jonka vedenläpäisevyyskerroin k on yleensä enintään 1 × 10–9 m/s. Kulkeutuminen tapahtuu pääasiassa materiaalin huokosten kautta tapahtuvana advektiivisena virtauksena.

Murske

Murskaustuotteiden yleisnimitys. Murskeet voidaan valmistaa kalliosta, sorasta, moreenista tai uusiomateriaaleista.

Murskesora (Ms)

Soran tai soramoreenin murskauksessa saatu kiviaines, jossa on kaikilta sivuiltaan murtopintaisia, osittain murtopintaisia ja täysin luonnonpintaisia rakeita.

Ohjearvo

Rakenteen tai rakennusaineen laadulle asetettu tavoitearvo.

Ongelmajäte

Ks. vaarallinen jäte.

Otanta

Näytteiden ottaminen rakenteesta tai rakennusaineesta joko satunnaisesti tai määrävälein näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Paalu

Maahan asennettava kantava rakenne, joka siirtää rakennuksen ja rakenteiden kuormia kantavaan maakerrokseen tai kallioon. Paalut voivat olla teräsbetonia, terästä tai puuta. Paalutyyppejä ovat tukipaalu, kitkapaalu ja koheesiopaalu. Paaluja voidaan asentaa esimerkiksi lyömällä (lyöntipaalu) tai poraamalla (pora- ja kaivinpaalut).

Tukipaalu siirtää pääosan kuormista kärjen välityksellä kallioon tai kantavaan maakerrokseen.

Kitkapaalu siirtää pääosan kuormastaan kitka­maa­kerroksiin vaippapinnalla vaikuttavan kitkan väli­tyk­sellä.

Koheesiopaalu siirtää kuormansa koheesio­maaker­roksiin vaippapinnalla vaikuttavan adheesion välityk­sellä.

Lyöntipaalu on puu-, teräsbetoni- tai teräspaalu, joka saate­taan maahan lyömällä sitä pudotusjärkäleellä tai muulla iskevällä laitteella ja joka jää rakenteen toimivaksi osaksi. Lyötävien paalujen kärjet suojataan ensisijaisesti kalliokärjellä.

Paaluantura

Yhden tai useamman paalun yläpäähän valettu tai kiinteästi asennettu teräsbetoni- tai teräsrakenne, jonka päälle tehdään yläpuolisten rakenteiden edellyttämät perusmuurit tms. palkistot.

Paalulaatta

Paalujen yläpäähän valettu yhtenäinen laattamainen rakenne, joka jakaa yläpuolisen rakenteen kuormat paaluille.

Painuma

Rakenteen pystysuora muodonmuutos, joka johtuu maapohjan tiivistymisestä tai aineen poistumisesta siitä. Yleisimpiä painumien aiheuttajia ovat kuormituslisäykset, orgaanisen aineksen hajoaminen tai huokosveden poistuminen.

Perustamistaso

Suunnitelmissa määritellyn rakenteen alapinnan taso.

Perustusrakenne

Rakenne, joka välittä­ä rakenteen kuormitukset maa- tai kalliopohjal­le.

Pilaantunut maa

Haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää viranomaisten säätämän haitta-aineen raja-arvon.

Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen

Ensisijaisena tavoitteena on poistaa haitta-aineita, muuttaa niiden ominaisuuksia tai rajoittaa niiden kulkeutumista ympäristö- ja terveysriskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Pilarikenttä

Stabilointikohde voi koostua useasta pilarikentästä, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta osa-alueesta.

Pilarilamellit

Toisiaan leikkaavista pilareista muodostuvat suorat tai kaarevat pilaririvit. Lamelli voi muodostua yhdestä pilaririvistä tai useammasta vierekkäisestä samansuuntaisesta toisiaan leikkaavasta pilaririvistä.

Pintamaa

Humuspitoinen kasvillisuuden juuristokerros.

Pitkäaikaiskestävyys

Materiaaliominaisuuksien pitkäaikainen säilyminen käsittäen erityisesti kemialliset ja fysikaaliset muutokset. Muutokset voivat olla materiaalille ominaisia, mutta niitä voivat edistää myös erilaiset ulkoiset kuormitukset.

Pohjanvahvistus

Heikosti kantavan maapohjan käsitteleminen sellaisin menetelmin, että rakennusten ja raken­teiden maanvarai­nen perustaminen, pengerten rakenta­minen maan varaan tai kai­vantojen tekeminen tulee mah­dolliseksi tai alkuperäistä tilaa edullisemmaksi.

Pohjarakennussuunnitelma

Pohjarakenteiden geotekninen ja rakenteellinen suunnittelu ja mitoitus esitettyinä tietomallein, piirus­tuksin, laskelmin ja työselostuksin.

Pohjavedenhallintasuunnitelma

Erityissuunnitelma, joka ottaa huomioon mahdollisen pohjaveden väliaikaisen tai pysyvän alentamisen vaikutuksen rakennuspaikkaan ja sen ympäristöön.  Pohjavedenhallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet pohjaveden laadun, korkeus-/painetason tarkkailun osalta sekä huomioidaan toimintamallit pohjavedentasoa ja laatua uhkaavissa poikkeustilanteissa. Pohjavedenhallintasuunnitelmaan tulee sisältyä mm. seuraavat asiat:

  • kohteen yleistiedot ja rakennusprojektin vastuutahot sekä yhteystiedot,
  • rakennusprojektin yleiskuvaus,
  • rakennuspaikan ja ympäristön maaperä- ja pohjaolosuhteiden kuvaus
  • pohjaveden suojaustarve rakennuspaikassa ja ympäristössä sekä esitetyt suojaustoimenpiteet,
  • kuvaus työnaikaisista ja rakennuspaikassa pysyvistä pohjaveden suojaustoimenpiteistä,
  • selvitys maaperän kanssa kosketuksiin joutuvien kemikaalien ja materiaalien haitattomuudesta pohjavedelle,
  • toimintamalli ja suunnitelma siitä, miten pohjaveden laatua tai korkeus-/painetasoa uhkaavissa poikkeustilanteissa toimitaan ja
  • pohjaveden tarkkailuohjelma.

Pohjarakenteet

Pohjarakenteet ovat joko pysyviä, kuten rakennuksen tai rakenteiden perustukset, maanvastaiset seinä- ja lattiarakenteet, kuivanapito-, routasuojaus- ja muut suojausrakenteet, sekä massanvaihdot, maavallit ja luiskat tai työnaikaisia, kuten kaivantojen tukirakenteet, pohjavedenalennusrakenteet sekä työnaikaiset suojausrakenteet.

Ponttiseinä

Pystysuorista teräsponteista ja tukiseinän tuentaan käytettävistä rakenneosista koostuva kaivannon tukiseinä.

Päällysrakenne

Alusrakenteen (pohjamaa tai pengertäyte) yläpuolella olevien kerrosten yhteisnimitys. Päällysrakenne sisältää päällystekerrokset ja sitomattomat kerrokset. Päällysrakenteen sitomattomat kerrokset voivat sisältää kantavan-, jakavan- ja suodatinkerroksen.

Päätoteuttaja

Pääurakoitsija tai tilaaja tai muu osapuoli, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta.

Raivaaminen

Kivien, kantojen, kasvillisuuden ja jätteiden irrot­taminen ja vieminen rakennustyötä haittaamatto­maan paikkaan rakennusalueella tai pois rakennusalueelta.

Raja-arvo

Ohjearvo ± sallittu poikkeama.

Rakennusgeologinen kallioluokitus

Kallion kivilaatuun ja rakoiluun perustuva luokitus, joka on esitetty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen geotekniikan laboratorion tiedonannoissa n:o 12 Rakennusalan kal­lioluokitus ja n:o 25 Rakennusgeologisen kallioluokituksen soveltaminen. SFS-EN ISO -luokitus esitetään SFS-käsikirjassa 179-1 Geotekninen tutkimus ja koestus. Osa 1: Maan ja kallion luokitukset. Käytetty luokitus tulee aina ilmoittaa.

Rakennusjäte

Rakennustoiminnasta peräisin oleva jäte.

Rakennuttaja

Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. Rakennuttaja on juridisesti myös tilaaja häneen suorassa sopimussuhteessa oleviin muihin rakennushankkeen osapuoliin, esimerkiksi pääurakoitsijaan nähden. Arkikielessä rakennuttajaa kutsutaan työmailla tilaajaksi. On kuitenkin hyvä huomata, että juridisesti rakennuttaja on tilaaja vain itsensä ja omien suorien sopijakumppaniensa välisissä sopimussuhteissa. Tästä johtuen Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE) määrittävät, että tilaaja on urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen, ja että tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. On yleistä, että rakennuttaja omistaa kiinteistön tai muutoin hallitsee rakennuspaikkaa, ja hakee nimissään rakentamisen viranomaisluvat. Tällöin rakennuttaja on samalla myös lainsäädännön tarkoittama rakennushankkeeseen ryhtyvä. Rakennuttaja on se rakennushankkeen osapuoli, joka hankkii tarvittavat suunnitelmat ja rahoituksen, solmii lukuunsa rakennushankkeen toteutussopimukset sekä teettää ja vastaanottaa rakennustyöt.

Raskas pudotuspainolaite

Pudotuspainolaite, jota käytetään täyttöjen tiiviys- ja kantavuusmittauksiin, esim. Heavy Loadman ja KUAB:n pudotuspainolaite. Asennetaan trailerille tai pakettiautoon.

Routa

Maassa olevan veden jäätymisen johdosta kovettunut maakerros.

Routiminen

Maakerros routii (laajenee), jos maa-aines on routivaa ja jäätyvään (routaantuvaan) kerrokseen imeytyy tai kulkeutuu lisää vettä.

Routasuojaus

Rakenne, jolla rajoitetaan tai estetään roudan tunkeutumista routivaan alusrakenteeseen tai pohjamaahan. Routasuojaus voidaan tehdä kivennäismaakerroksena tai routaeristettynä rakenteena.

Rusnaus

Louhitun kalliopinnan puhdistaminen louhinnassa rikkoutuneesta kallioaineksesta.

Salaojamatto

Nesteiden ja kaasujen johtamiseen tasossaan tarkoitettu geosynteettinen komposiittituote, joka tyypillisesti koostuu vettä johtavasta ytimestä ja suodatinkankaista ytimen toisella tai molemmilla puolilla. Toimii osana maarakenteen kuivatusjärjestelmää.

Sallittu poikkeama (toleranssi)

Tarkoittaa laatuvaatimukseen liittyvää suurinta sallittua positiivista tai negatiivista poikkeamaa. Positiivinen poikkeama tarkoittaa poikkeamaa ylöspäin tai teoreettista mittaa suurempaa arvoa ja negatiivinen poikkeama vastaavasti poikkeamaa alaspäin tai teoreettista mittaa pienempää arvoa.

Sekoitinkärki

Maa-aineksen rakenteen hajottamiseen, sideaineen syöttöön ja sideaineen sekoittamiseen käytetty työkalu (esim. massa- ja pilaristabiloinnissa).

Sepeli (Sp)

Louheen tai kivien murskauksessa saatu, kaikilta sivuiltaan murtopintainen kiviaines, josta on seulomalla poistettu hienoaines.

Settiseinä

Tukiseinätyyppi, joka koostuu maahan pystysuoraan asennetuista teräskannattimista, joihin niiden välillä olevat vaakasuorat settilankut, -parrut tai -palkit tuetaan.

Syvästabiloinnin sideaine

Sisältää yhtä tai useampaa reaktiivista materiaalia esim. kalkkia, sementtiä, kipsiä, kuonaa ja/tai tuhkaa.

Syvästabiloinnin sideaineresepti

Määrittää käytettävän sideaineen tyypin ja määrän (kg/m3).

Stabiloinnin sideaineseos (seossideaine)

Sisältää kahta tai useampaa reaktiivista materiaalia, jotka voivat olla myös teollisuuden sivutuotteita tai jätemateriaaleja, esim. kipsi, masuunikuona ja lentotuhka.

Stabiloinnin täyteaineen reaktiivisuus

Vähäinen tai sitä ei ole, mutta se edistää sideainereaktiota ja siten lisää stabiloidun materiaalin lujuutta.

Stabilointiruutu  

Massasyvästabiloinnissa sideaine syötetään stabiloitavaan maakerrokseen stabilointiruutukohtaisesti, ruudun pinta-ala on yleensä noin 3-5 m × 3-5 m ja syvyys on stabiloitavan kerroksen paksuus.

Stabiloitu kaivumaa

Tarkoittaa pilarikentästä tai massastabilointiruudusta esim. putkikaivannon kohdalta kaivettua maata. Tarkoittaa myös pilaria stabiloitaessa pilarin kohdalla ylösnoussutta sideaineen sekaista maata.

Stabiloitu pengermaa

Tarkoittaa rakennusmateriaalina (ei pohjanvahvistuksena) käytettävää pehmeää maata (esim. savea tai ruoppausmassaa), jonka jäykkyyttä on lisätty sekoittamalla siihen sideainetta.

Suihkuinjektointi

Veden ja sideaineen suspensio suihkutetaan maahan joko pilarin muotoon, pilareista muodostuvan seinämäisen tai muun jatkuvan yhtenäisen rakenteen taikka paneelin muotoon. Valmiin pilarin tai suihkuninjektoidun massan yksiaksiaalisen puristuslujuuden vaatimus on enintään 10 MPa.

Suodatinkangas

Maa- ja vesirakennustöiden yhteydessä käytettävä kangasmainen tai huopamainen tuote, joka toimii ensisijaisesti erilaisten maa- ja kiviainesten välisenä erottajana ja suodattimena. Tietyin edellytyksin voidaan joitakin kangastyyppejä käyttää myös rakenteiden kuivatukseen ja lujitukseen.

Suodatinkriteeri

Määrää ehdot vierekkäisten maakerrosten rakeisuuksille, jotta kerrokset eivät sekoitu toisiinsa.

Synteettinen geolujite

Lujitekankaita, lujiteverkkoja tai yhdistelmälujitteita (esim. suodatinkangas ja lujiteverkko samassa tuotteessa). Geolujite on yleistermi lujittaville, yleensä vaakasuorille, lisäosille täytöissä ja maarakenteissa.

Syvästabilointi

Pehmeiden maakerrosten pohjanvahvistusmenetelmä, jossa maahan painetun sekoittimen avulla mekaanisesti sekoitetaan sideaine siten, että maahan muodostuu lujittuneita pilareita (pilaristabilointi) tai lujittunut kerros (massastabilointi).

Tarkkuuslouhinta

Tarkkuudeltaan sellainen louhinta, jossa louhittu pinta poikkeaa teoreettisesta louhintarajasta enintään 200 mm kallioon päin ja enintään 0 mm louhittuun tilaan päin.

Tavanomainen jäte

Jäte, joka ei ole vaarallista jätettä (VNa 331/2013).

Tekninen työsuunnitelma

Työn teknistä toteuttamista varten laadittu yksityiskohtainen suunnitelma.

Tiivistyspenger

Stabiloidun maakerroksen päälle rakennettava kitkamaakerros, jolla tiivistetään sideaineen syötön ja sekoitustyön jäljiltä kuohkea stabiloitu kerros.

Tiiviysaste

Rakenteessa saavutetun kuivatilavuuspainon ja tietyllä työmäärällä, esim. Proctor-kokeella saavutetun maksimikuivatilavuuspainon suhde.

Tilaaja

Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen.

Toleranssi

Ks. sallittu poikkeama.

Toteutumapiirustus 

Piirustus, jossa rakenne on esitetty sellaisena kuin se on toteutettu.

Tukipaalu

Ks. paalu.

Tuotekelpoisuus

Tuotekelpoisuuden osoittamisen menettelyt on kuvattu MaaRYLin liitteessä 21.

Tuotteistamaton sideaine

Syvä- tai kerrosstabiloinnissa käytettävä sideaine tai sideaineseos, jota ei ole tuotteistettu (tai tuotteistus on kesken) ja jonka seosaine (tai useampi) voi olla uusiomateriaalia. Tuotteistus voi koskea sideainetta/sideaineseosta tai sen seosainetta.  Tuotteistamatonta, uusiomateriaaleja sisältävää, sideainetta/sideaineseosta voidaan käyttää MARA-asetuksen mukaisesti (tietyt uusiomateriaalit ja kohteet) tai muutoin luvitettuna. Tuotteistamattoman sideaineen käytöstä on sovittava rakennuttajan kanssa.

Tuotteistettu sideaine (kaupallinen sideaine)

Stabiloinnin sideainekäyttöön tarkoitettu tuote, joka on CE-merkitty tai jolla on tuotehyväksyntä kyseiseen käyttötarkoitukseen.

Turvallisuusasiakirja

Rakennuttajan laatima hankekohtainen asiakirja rakennustyön valmisteluun, suunnitteluun ja toteutusvaiheeseen.

Työalusta

Työkoneiden työalusta suunnitellaan tapauskohtaisesti maaperän lujuuden ja käytettävän kaluston mukaan. Työalustat voivat olla esimerkiksi kitkamaakerroksia, teräslevyjä, hirsiteloja sekä paalutettuja tai lujitettuja rakenteita.

Työmaan aluesuunnitelma

Suunnitelma, jossa esitetään työmaalla tapahtuvan rakentamisen laadun, sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat työmaatasoiset järjestelyt.

Työmaan turvallisuussuunnitelma 

Päätoteuttajan laatima työmaan työturvallisuutta koskeva asiakirja.

Työvaiheen laatusuunnitelma 

Tiettyyn työvaiheeseen liittyvä laatusuunnitelma.

Urakan laatusuunnitelma (sopimuskohtainen laatusuunnitelma) 

Urakkaan kuuluvien kaikkien suoritusten kattava laatusuunnitelma.

Urakoitsija

Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työntuloksen.

Uusiomateriaali

Ylijäämämaat, lievästi pilaantuneet maat, vanhojen maarakenteiden materiaalit, teollisuuden sivutuotteet tai jätteet, joita voidaan käyttää maarakentamisessa.

Vaarallinen jäte

Jäte, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus) (Jätelaki 646/2011).

Vaatimustenmukaisuus

Kelpoisuus on rakennussuunnitelmassa asetettujen rakenteen tai materiaalien vaatimustenmukaisuuden täyttymistä. Vaatimustenmukainen tuote tai materiaali täyttää standardeissa esitetyt vaatimukset. Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamismenettelyt on kuvattu MaaRYLin liitteessä 21.

Valuasfaltti (VA)

Tiivistyy vettä läpäisemättömäksi päällysteeksi ilman jyräystä ja soveltuu erityisen hyvin käsilevitykseen. Valuasfaltin suunnittelussa pyritään siihen, että sideaine täyttää kiviaineksen tyhjätilan kokonaan. Käytännössä normaalipaksuisen valuasfaltin tyhjätila on yleensä alle 2 tilavuusprosenttia.

Vedenläpäisevyyskerroin k

Pinta-alayksikön suuruisen poikkileikkauksen kautta aikayksikössä virtaavan veden määrä hydraulisen gradientin ollessa 1, jos veden oletetaan kulkevan koko poikkileikkauksessa.

Vieraslaji

Kasvi, eläin tai muu eliölaji, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Haitalliset vieraslajikasvit voivat levitä ympäristöön ja uusille kasvupaikoille tahattomasti kasvijätteen ja maa-ainesten mukana. Haitallisten vieraslajikasvien torjunnassa ja siinä syntyvän kasvijätteen käsittelyssä on tärkeää estää haitallisten vieraslajien leviäminen luontoon.

Viheralue

Kuormittamattomat piha-alueet, kuten nurmikot, istutusalueet ja muut alueet, joilla ei liikuta ajoneuvoilla. Alueille voidaan sallia alemmat tiiviys- ja kantavuusvaatimukset kuin ajoneuvoilla liikennöidyille alueille.

Viiteasiakirja

Asiakirja, johon sopimus- tai muussa tilaajan, urakoitsijan tai tuotevalmistajan asiakirjassa on viitattu.